Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Yksityisen varhaiskasvatuksen kannattavuuden ja lapsen aseman diskurssit Touhulan yrityssaneerauksen uutisointien valossa

Show full item record

Title: Yksityisen varhaiskasvatuksen kannattavuuden ja lapsen aseman diskurssit Touhulan yrityssaneerauksen uutisointien valossa
Author(s): Jormanainen, Taru
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Degree program: Master´s Programme in Education
Specialisation: Early Education
Language: Finnish
Acceptance year: 2021
Abstract:
Tässä tutkimuksessa tavoitteenani on tarkastella, millä tavoin yksityisen varhaiskasvatuksen kannattavuutta määritellään ja millä tavoin lapsen asema määrittyy yksityisen Touhula-päiväkotiyrityksen yrityssaneeraukseen liittyvissä uutisoinneissa. Uusliberalismin eetos vaikuttaa varhaiskasvatukseen, ja sen markkinoitumiseen, tuoden mukanaan kilpailuun, valinnanvapauteen ja tehokkuusvaatimuksiin liittyviä tavoitteita. Varhaiskasvatuksen yksityistyminen on osa markkinoitumiskehitystä. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet varhaiskasvatuksen markkinoitumisen ja yksityistymisen vaikuttavan niin lapseen, perheisiin, opettajiin, johtamiseen kuin ylipäätään oppimiseen. Suomessa varhaiskasvatuksen yksityistyminen on kasvussa. Aiemmat Suomessa tehdyt selvitykset ovat tuoneet esille lapsen eriarvoisen aseman yksityisessä varhaiskasvatuksessa, sillä tuen toteuttamisessa ja laadussa on ilmennyt vaihtelua. Tutkimukseni aineisto koostui kahdeksastakymmenestä (80) median uutisoinnista Touhulan yrityssaneeraukseen liittyen. Tutkimuksen aineiston analyysissa hyödynsin kriittistä diskurssianalyysia ja diskursiivis-dekonstruktiivista lukutapaa, joiden avulla etsin vastauksia tutkimuskysymyksiini. Käytin aineiston analyysin apuvälineenä ATLAS.ti-ohjelmaa. Analyysini perusteella yksityisen varhaiskasvatuksen kannattavuus ja lapsen asema yksityisessä varhaiskasvatuksessa määrittyivät moninaisesti. Diskurssit olivat moniäänisiä, päällekkäisiä, rinnakkaisia sekä osittain keskenään ristiriitaisia. Sekä yksityisen varhaiskasvatuksen kannattavuuden että lapsen aseman diskursseissa ilmeni talouden näkökulma, ja mittaamiseen ja määrällisyyteen pohjautuvat diskurssit olivat esillä. Diskursseissa nousi esille sekä kunnan vastuu varhaiskasvatuksen järjestämisestä että yksityisen varhaiskasvatuksen kannattavuus kunnan näkökulmasta. Lapsen asema määrittyi hiljennetyksi ja passiiviseksi toimijuudeltaan. Myös lapsen oikeus varhaiskasvatukseen nousi esille. Tutkimus tuo näkyviin kielen merkityksen todellisuuden kuvauksessa ja median vallan tämän todellisuuden konstruoimisessa. Tutkimuksen tuloksia voi tarkastella yhtenä yksityisen varhaiskasvatuksen ja lapsen aseman kuvana, mutta lisää tutkimusta varhaiskasvatuksen markkinoitumisesta ja yksityistymisestä kaivataan Suomen kontekstissa.
In this study, my aim is to examine how the profitability of private early childhood education is defined and how the status of the child is determined in the news related to the corporate restructuring of a private Touhula kindergarten company. The ethos of neoliberalism influences early childhood education, and its marketization, bringing with goals related to competition, freedom of choice, and requirements of efficiency. The privatization of early childhood education is part of the marketization development. Previous research has shown that the marketization and privatization of early childhood education affects the child, families, teachers, leadership, and learning in general. In Finland, the privatization of early childhood education is on the rise. Previous studies in Finland have highlighted the unequal status of the child in private early childhood education, as there have been variations in the implementation of support and quality. The research material consisted of eighty (80) media reports related to the corporate restructuring of Touhula. In the analysis of the research material, I utilized critical discourse analysis and discursive-deconstructive reading to search for answers to my research questions. I used ATLAS.ti-software as a tool when doing the analysis. Based on my analysis, the profitability of private early childhood education and the status of the child in private early childhood education were determined in many ways. The discourses were polyphonic, overlapping, parallel, and partly contradictory. Both the profitability of private early childhood education and the status of the child reflected an economic perspective, and discourses based on measurement and quantity were on display. The discourses highlighted both the municipality's responsibility for organizing early childhood education and the profitability of private early childhood education from the municipality's point of view. The status of the child was determined to be silent and passive. The child's right to early childhood education was also raised. The research reveals the importance of language in describing reality and the power of the media in constructing this reality. The results of the study can be viewed as one picture of private early childhood education and the status of the child, but more research on the marketization and privatization of early childhood education is needed in the Finnish context.
Keyword(s): varhaiskasvatus markkinoituminen yksityistyminen diskurssi early childhood education marketization privatization discourse


Files in this item

Files Size Format View
Jormanainen_Taru_tutkielma_2021.pdf 679.1Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record