Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Osallisuusdiskurssit lasten eriarvoisuutta käsittelevissä mielipidekirjoituksissa

Show full item record

Title: Osallisuusdiskurssit lasten eriarvoisuutta käsittelevissä mielipidekirjoituksissa
Author(s): Himanen, Satu
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Degree program: Master´s Programme in Education
Specialisation: Early Education
Language: Finnish
Acceptance year: 2021
Abstract:
Osallisuuden käsitteen ymmärtäminen ja sen linkittyminen yhdenvertaisuuteen korostuu kasvatuksen ja koulutuksen muuttuessa yhä monimuotoisemmaksi. Osallisuus on nostettu yhdeksi eriarvoisuuden torjumisen vastavoimaksi ja vaatii näin ollen toteutuakseen vahvaa tietopohjaa yhdenvertaisuudesta. Osallisuus ei kuitenkaan tutkimusten mukaan toteudu yhdenvertaisesti ja lapsilla on eriarvoisia mahdollisuuksia kuulua ja liittyä osaksi ryhmää. Tutkimuksessani tarkastelen osallisuutta suhteessa eriarvoisuuden kysymyksiin. Tämän tutkimuksen tutkimustehtävänä on eritellä ja löytää osallisuudelle annettuja merkityksiä, kuvauksia ja ratkaisuja yhdenvertaisuuden näkökulmasta sekä tarkastella niiden rakentumista. Tutkimuksen aineistona oli viisitoista Helsingin sanomien mielipidekirjoitusta vuosilta 2011–2021. Sanomalehtien mielipidekirjoitukset toimivat foorumina ajankohtaisille kasvatuksen ja koulutuksen teemoille. Tietyssä kontekstissa tuotettujen, vaikuttamiseen tarkoitettujen mielipidekirjoitusten avulla yksilön kokemusmaailmaa voidaan tarkastella siihen yhdistyvien suurempien yhteiskunnallisten kysymysten kautta. Mielipidekirjoituksista oli tunnistettavissa eriarvoisuuden ulottuvuuksia koulutuksen ja kasvatuksen kontekstissa. Tutkimusaineistossa osallisuus kuvattiin kolmen (3) diskurssin kautta: osallisuus vahvistavana, rajoitettu osallisuus sekä osallisuus velvollisuuksina ja kirjauksina. Ratkaisuja rakennettiin viiden (5) diskurssin kautta: yksilöllisyys, kuuleminen, kuuluminen, vastuu sekä investointi. Kirjoittajina erottuivat erityisesti vanhemmat ja asiantuntijat. Analysoin aineistoa diskurssianalyyttisessä viitekehyksessä erottaen laajempia osallisuutta kuvaavia ja tuottavia diskursseja. Ratkaisuja tarkastelin tämän lisäksi myös retorisen analyysin keinoin, mikä mahdollisti niiden rakentumisen tarkemman kielellisen tarkastelun. Tutkimukseni perusteella osallisuus tunnistetaan vahvistavana voimana, oppimisen edellytyksenä sekä porttina yhdenvertaisuuteen. Osallisuus ei kuitenkaan käytännössä toteudu yhdenvertaisesti. Resurssien eriarvoisuus ja eksistentiaalinen eriarvoisuus ovat tunnistettavia eriarvoisuuden muotoja mielipidekirjoitusten osallisuuskuvauksissa. Kirjoituksissa esiintyy lasten kuulumattomuuden kokemuksia, jotka palautuvat erivertaiseen asemaan yhteiskunnassa. Ratkaisuja rakentavat diskurssit kytkeytyvät yhteiskunnallisiin arvokysymyksiin taloudellisista intresseistä, ymmärryksen lisäämisestä sekä etuoikeudesta tulla kuulluksi. Ratkaisuna esiintyy myös vaade lasten ja nuorten kanssa työskenteleville opettajille, ohjaajille ja aikuisille jatkuvasta itsensä kehittämisestä sekä eriarvoisuutta ylläpitävien käytäntöjen purkamisesta. Opettajien on osallisuuspedagogiikan lisäksi tunnettava ja tunnistettava syrjiviä käytäntöjä, rakenteita sekä ihmisten välisiä erotteluja. On ensiarvoisen tärkeää, että osallisuuden ulottuvuudet ja lasten erilaiset mahdollisuudet saada osallisuuden kokemuksia tunnistetaan ja tehdään näkyväksi.
Understanding the concept of participation and its connection to equity is emphasized as education becomes increasingly diverse. Participation has been raised as one of the counterforces in the fight against inequality and therefore requires a strong knowledge base on equity. However, research shows that participation is not achieved equally and that children have unequal opportunities to belong and take part in a group. In my thesis, I look at participation in relation to inequality. The aim of this study is to identify and find the meanings, descriptions and solutions given to participation from the perspective of equality and examine how the solutions are formed. The research material in this study was fifteen opinion pieces in Helsingin Sanomat from 2011–2021. Opinion pieces in newspapers serve as a forum for current topics in education. Opinion pieces produced in a particular context made to influence can be used to locate individual experiences and connect them to larger societal issues. The dimensions of inequality in the context of education were identified from the opinion pieces. In the research material, participation was described through three (3) discourses: participation as strengthening, limited participation, and participation as documents and obligations. Solutions were constructed through five (5) discourses: individuality, hearing, belonging, responsibility, and investment. In the research material, parents and experts stood out as authors. I analyze the material in a discourse analytical framework, distinguishing broader discourses describing and producing partici- pation. In addition to this, I also examined the solutions by means of rhetorical analysis, which enabled a more accurate linguistic examination of their construction. Based on my research, participation is identified as a strengthening force, a prerequisite for learning, and a gateway to equity. However, in practice, participation is not achieved equally. Resource inequality and existential inequality are identifiable forms of inequality in participatory descriptions in the opinion pieces. Experiences of non-belonging expose an unequal position in society. Discourses that build solutions are linked to societal values about economic interests, increased understanding, and the privilege of being heard. The requirement for teachers, tutors and adults working with children is to continuously develop themselves and to break down practices that maintain inequality. In addition to inclusive pedagogy, teachers need to know and identify discriminatory practices and structures as well as separations between children. It is essential that the dimensions of participation and the different opportunities for children to have experiences of participation are identified and made visible.
Keyword(s): Osallisuus yhdenvertaisuus eriarvoisuus diskurssianalyysi


Files in this item

Files Size Format View
Himanen_Satu_Tutkielma_2021.pdf 802.5Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record