Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Sanattoman yhteyden merkitys varhaiskasvatuksessa

Show full item record

Title: Sanattoman yhteyden merkitys varhaiskasvatuksessa
Author(s): Perkola, Miia
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Degree program: Master´s Programme in Education
Specialisation: Early Education Teacher
Language: Finnish
Acceptance year: 2021
Abstract:
Tämän artikkelimuotoisen pro gradu -tutkielman aiheena on sanattoman yhteyden merkitys varhaiskasvatuksessa. Tutkimuksessa tarkasteltiin sanattoman yhteyden merkitystä varhaiskasvatuksessa ja kysyttiin, millaisia merkityksiä sanattomalla yhteydellä voisi olla. Aihetta lähestyttiin teoreettis-filosofisesti ja lähtökohtana olivat Maurice Merleau-Pontyn ja Martin Buberin ajatukset ihmisen ja maailman eriytymättömästä luonteesta. Sanatonta yhteyttä varhaiskasvatuksessa tarkasteltiin monilajisesta näkökulmasta itsekseen ja rinnakkain olemisen sekä autotelisen toiminnan valossa. Sanatonta yhteyttä kokemuksena lähestyttiin fenomenologisesta näkökulmasta käsin. Aiempaa tutkimusta sanattomasta yhteydestä varhaiskasvatuksen näkökulmasta ei juurikaan ole tehty. Tutkimus toteutettiin kahden tutkijan yhteistyössä ja työskentelytapoina olivat teoreettis-filosofinen pohdinta sekä ajattelu teorian kanssa (thinking with theory). Tutkimuksen teoreettis-filosofisesta lähestymistavasta johtuen tutkimusta varten ei hankittu aineistoa vaan tutkittavaa ilmiötä tarkasteltiin ja kuvattiin tutkimusteoriaa hyödyntäen. Tutkielman koontiosassa syvennyttiin tutkimuksen toteuttamiseen. Samassa yhteydessä tarkasteltiin tutkimuksen yhteiskunnallista ja eettistä merkittävyyttä. Tutkimuksessa sanattoman yhteyden merkitykset varhaiskasvatuksessa piilevät moninaisten olemisen tapojen arvostamisessa sekä ihmiskeskeisten ajattelu- ja toimintatapojen ylittävässä suhtautumisessa maailmaan. Sanattoman yhteyden tunnistaminen varhaiskasvatuksen kontekstissa voi parhaimmillaan luoda uudenlaisia, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävämpiä tapoja olla vuorovaikutuksessa toisten ihmisten ja olevaisten kanssa.
The subject of this article-formatted Master’s Thesis is the meaning of wordless connection in early childhood education. The study examined the meaning of wordless connection and asked what kind of meanings wordless connection could have. The theoretical-philosophical approach was based on the ideas of Maurice Merleau-Ponty and Martin Buber on the undifferentiated nature of human and world. Wordless connection in early childhood education was approached from a multi-species perspective in the light of solitude, being alongside and autotelic practices. Wordless connection as experience was approached from a phenomenological perspective. There has been little previous research on wordless connection from an early childhood education perspective. The research was carried out in collaboration between two researchers. The working methods were theoretical-philosophical reflection and thinking with theory. Due to the theoretical-philosophical approach of the research, no data was collected for the research, but the phenomenon under study was examined and described using research theory. The synthesis part of the thesis delved into the implementation of the research. The social and ethical relevance of the research was also examined. In this study, the meanings of wordless connection in early childhood education lie in the appreciation of ways of being and in the approach to the world that transcends anthropocentric ways of think and act. Recognizing the wordless connection in the context of early childhood education can, at best, create new, ecologically and socially more sustainable ways of interacting with others – both humans and more-than-humans.
Keyword(s): sanaton yhteys dialogisuus varhaiskasvatus itsekseen oleminen rinnakkain oleminen


Files in this item

Files Size Format View
Perkola_Miia_tutkielma_2021.pdf 579.7Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record