Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

”Att vara lite mer normkritisk” : en studie om skolkuratorers erfarenheter av att arbeta med HBTIQ-elever

Show simple item record

dc.date.accessioned 2022-02-09T11:08:48Z
dc.date.available 2022-02-09T11:08:48Z
dc.date.issued 2022-02-09
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/39520
dc.title ”Att vara lite mer normkritisk” : en studie om skolkuratorers erfarenheter av att arbeta med HBTIQ-elever sv
ethesis.faculty Valtiotieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Social Sciences en
ethesis.faculty Statsvetenskapliga fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/6affe131-10ad-46a1-a7d8-df872797d4a8
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Hyytiäinen, Madeleine
dct.issued 2021
dct.abstract Syftet med denna avhandling har varit att undersöka vilka erfarenheter skolkuratorer som arbetar inom elevvården har av att bemöta HBTIQ-ungdomar. samt deras syn på vilket stöd de upplever att de behöver för ökad kunskap. Forskningsfrågorna är följande: Hur beskriver skolkuratorer sina erfarenheter och kunskaper när det kommer till att arbeta med HBTIQ-ungdomar inom elevvården? Vilket stöd upplever skolkuratorerna att de skulle behöva för att arbeta med HBTIQ-ungdomar på bästa sätt? Hur tar sig den heteronormativt dominerande diskursen sig uttryck i skolvärlden, och vilken betydelse får den när det kommer till skolkuratorers arbete med HBTIQ-ungdomar? Studien har en kvalitativ ansats. Datainsamlingen har bestått av semistrukturerade intervjuer, som sedan har analyserats med hjälp av innehållsanalys. Urvalet har bestått av sju skolkuratorer verksamma runtom i Finland, och intervjuernas längd sträckte sig från 18–32 minuter. Som teoretisk referensram har använts socialkonstruktionism (Burr, 2015) samt teori med fokus på sexualitet och heteronormativitet. (Mattson, 2021, Lykke, 2003, Rich, 1980). Resultaten visar att alla skolkuratorer hade erfarenheter av att arbeta med ungdomar som identifierade sig som HBTIQ, och att deras erfarenheter alla var varierande; vissa hade mer negativa erfarenheter, medan andras erfarenheter var mer positiva. Det fanns svårigheter att stödja ungdomen i att våga vara sig själva och vara öppna med sin sexuella läggning, när föräldrar, släktingar, eller andra auktoriteter uppvisade klart negativa attityder mot andra sexuella läggningar utöver heterosexualitet. Andra utmanande faktorer som skolkuratorerna lyfte upp när det kom till att arbeta med HBTIQ-unga var okunskap, fördomar och negativitet som kunde florera inom lärarkåren, samt elevers ofta nedsättande språkbruk och kränkningar om HBTIQ-personer, vilket kunde ses som ett hinder för vissa ungdomar att våga vara öppna med vem de är. I skolan ansågs elever och lärare hos vissa skolkuratorer som en av de största utmaningarna att jobba med; kuratorerna upplevde sig ofta ha tillräcklig kompetens för att arbeta med HBTIQ-unga, men fördomar och negativa attityder bland både lärare och elever försvårade arbetet. Alla kuratorer var nöjda med sin nuvarande förmåga att bemöta och arbeta med HBTIQ-ungdomar, men uttryckte ändå att de önskade sig mera kunskap i form av olika kurser och fortbildningar, för att stärka självkänslan och öka kunskapsnivån. sv
dct.subject HBTIQ
dct.subject intersektionalitet
dct.subject heteronormativitet
dct.subject skolkuratorer
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/swe
ethesis.language ruotsi fi
ethesis.language Swedish en
ethesis.language svenska sv
ethesis.supervisor Livholts, Mona
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:26af1910-d9aa-4b31-ad92-043e4b481858
dct.subject.YSOFI 500 Internal Server Error und
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2022-01-05 14:43:43:848
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202202091253
ethesis.facultystudyline Sosiaalityö fi
ethesis.facultystudyline Social Work en
ethesis.facultystudyline Socialt arbete sv
ethesis.facultystudyline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/SH70_069
ethesis.mastersdegreeprogram Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper (MSV) fi
ethesis.mastersdegreeprogram Master 's Programme in Social Science in Swedish (MSV) en
ethesis.mastersdegreeprogram Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper (MSV) sv
ethesis.mastersdegreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/MH70_007

Files in this item

Files Size Format View
Hyytiäinen Madeleine magisteravhandling 2021.pdf 447.6Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record