Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Low carbon actions in households : Assessing the behavior of households in a suburb in Helsinki

Show simple item record

dc.date.accessioned 2022-02-10T12:42:54Z
dc.date.available 2022-02-10T12:42:54Z
dc.date.issued 2022-02-10
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/39536
dc.title Low carbon actions in households : Assessing the behavior of households in a suburb in Helsinki en
ethesis.faculty Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Biological and Environmental Sciences en
ethesis.faculty Bio- och miljövetenskapliga fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/4d959249-d6aa-44fa-93ff-807dbf9ffaae
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Pirtonen, Heidi
dct.issued 2014 xx
dct.abstract Helsingin kaupunki tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2050 mennessä. Kotitalouksien rooli tässä on suuri, sillä niiden osuus kaupungin hiilidioksidipäästöistä on merkittävä. Kodinkoneiden energiatehokkuus paranee, mutta niiden käyttö on samanaikaisesti kasvussa. Kaiken kaikkiaan kotitalouksien käyttäytymiseen on tultava muutos. Tässä tutkielmassa tarkastelen millaisia matalahiilisiä toimia kotitaloudet tekevät ja mikä on motivoinut heitä tekemään niitä. Tutkielma tehtiin yhteistyössä hiilineutraalia asumista Helsingissä tutkivan Aalto-yliopiston HAPPI-hankkeen kanssa. Hankkeessa tutkitaan mahdollisuuksia tukea ilmastoystävällisiä toimia asukastasolla. Tutkimus tehtiin Mellunkylässä, joka on Itähelsinkiläinen lähiö. Tämän tutkielman anti on tunnistaa käytäntöjä, jotka edistävät ja tukevat matalahiilisiä toimia asukastasolla. Tutkimuskysymys kehittyi muotoon: ”Mitä matalahiilisiä toimia Mellunkylän kotitaloudet tekevät ja miksi he tekevät niitä?” Vastatakseni molempiin kysymyksiin käytin kahta metodia: kyselyä ja haastatteluita. Kysely tarjosi kvantitatiivista tietoa Mellunkylän asukkaista ja yleistyksen kotitalouksien toimista, mistä he olivat kiinnostuneita ja mitä he näkivät esteinä käyttäytymisen muutokselle. Kvalitatiiviset haastattelut olivat perusteltu perehtyä tutkimusongelmaan tarkemmin, sillä halusin ymmärtää toimien merkityksen kotitalouksille ja saada tietoa arvoista ja muista motivaatiotekijöistä. Haastattelujen tarkoituksena oli täsmentää jo tapahtuneita käyttäytymismuutoksia ja niiden motivaatiotekijöitä, sekä tutkia esteitä, jotka vaikuttivat muihin käyttäytymismuutoksiin. Suurin osa kotitalouksista teki pääsääntöisesti vähennystoimia, kuten valaistuksen ja kodinkoneiden käytön sekä vedenkulutuksen vähentämistä. Osa kotitalouksista teki myös tehokkuustoimia, ja olivat esimerkiksi sijoittaneet uusiin ja tehokkaampiin lamppuihin ja kodinkoneisiin. Kotitaloudet eivät olleet kiinnostuneita hankkimaan vihreää energiaa eivätkä yleisesti pyrkineet vähentämään päästöjään lämmitykseen liittyvillä ratkaisuilla. Kotitaloudet ymmärsivät yleisesti, miksi heidän tulisi vähentää energiankulutustaan: energian käyttö ymmärrettiin yhteiskunnalliseksi ongelmaksi ja kaikkien velvollisuudeksi. Haastateltavat mainitsivat useimmin altruistisia arvoja ja ympäristöön liittyviä huolia, mikä oli antoisaa, sillä tämänlaiset arvot ovat tärkeitä energian säästössä pitkällä tähtäimellä. Ulkoisista motivaatiotekijöistä useimmin mainittiin taloudelliset tekijät ja niillä ajateltiin olevan vaikutus yksilöön ja kansantalouteen Kotitaloudet toivoivat kykenevänsä käyttämään energiaa huolettomasti ja pienin kustannuksin, mikä voi merkitä sitä, että matalahiilisten toimien motivaatio tulee kustannuksista ja helposta elämästä eikä ympäristöhuolista. Tavat olivat useimmiten mainittu este käyttäytymisen muutokselle, minkä lisäksi kustannukset ja mahdollisuuksien puute energiankulutuksen seuraamiseksi mainittiin usein. Tämä tukee huomiota, että kotitaloudet tekivät ennemmin vähennys- kuin tehokkuustoimia, jotka voivat olla kalliimpia. Kotitaloudet olivat kiinnostuneita energiankulutuksen seuraamisesta, joten niitä voitaisiin tukea palautteella ja henkilökohtaisilla suosituksilla. Tämä on tärkeä alue jossa kaupunki voisi tehdä parannuksia, esimerkiksi tukemalla kotitalouksia sitoutumaan energiankulutuksen vähentämiseen. On huomioitava, että matalahiilisen elämäntyylin saavuttamiseen on monta tapaa, joista asumiseen liittyvät matalahiiliset toimet ovat vain yksi mahdollisuus. On tärkeää löytää ne toimet ja vaikutuskeinot, jotka voivat johtaa pitkäkestoisiin käyttäytymismuutoksiin. fi
dct.abstract City of Helsinki is aspiring towards carbon neutrality by 2050. Households play an important role in this matter, as their share of carbon dioxide emissions is substantial in the city-level. The energy efficiency of different household appliances is improving, but their usage is rising in tandem. Overall, it is recognized that there needs to be a change in household behaviour. In this thesis I examine what kinds of low carbon actions households are taking and what has motivated them to do so. The thesis is done in co-operation with Aalto University’s HAPPI project, which deals with carbon neutral living in Helsinki. The project studies possibilities to promote climate friendly actions on a residential level. Research was carried out in Mellunkylä, a residential area in eastern Helsinki. The contribution of this thesis is to recognize customs that advance and support low carbon actions on a residential level. The research question took shape as: “What are the low carbon actions that the households in Mellunkylä are taking and why are they taking them?” In order to answer both questions, I decided to use two methods: a survey and interviews. The survey aimed to provide quantitative information about the people living in Mellunkylä as well as a generalization on how they were acting, what they were interested in and what they saw as barriers to further behavior change. In order to better understand what these actions mean for the households and to gain information about their values and other motivations, qualitative interviews were a justified method to further assess the research problem. They aimed to specify the behavior changes that had already occurred and what kinds of motives lie behind these behaviors, as well as to assess the barriers to other behavior changes. Results from both studies indicate that most households were generally making mostly curtailment actions, such as reducing the use of lightning, household appliances and water consumption. There were also efficiency actions, which for the most part consisted of investing on new lightning and household appliances. The households were not fond of acquiring green electricity and were not generally trying to reduce their emissions through heating-related solutions. The households had a general idea of why they should reduce their energy consumption: energy use was commonly understood a societal problem and everyone’s responsibility. The interviewees mentioned altruistic values and biospheric concerns most often, which was fruitful in that these kinds of values are important in saving energy in the long run. Of the external motivators economic factors were mentioned repetitively. They were thought to have an effect on the individual as well as on the economy. It seemed that the households were hoping to be able to use energy without worries and with small expenses. This suggests that the motivations for low carbon actions lie within costs and ease of life rather than environmental concerns. Habits were often mentioned as a barrier to behavior change. Also costs and inability to follow one’s energy consumption were some of the barriers that stood out in the studies. This is in line with the fact that the participants were making more of the curtailment actions rather than efficiency actions, which can be more costly. The case study households showed interest in following their energy consumption, so some kind of feedback as well as personal recommendations for improvement could be in place. This is an important area where the city could take actions, for example, by supporting the households to commit in reducing their energy consumption. It should be noted that in reaching a low carbon lifestyle, there are various routes, of which living-related low carbon actions are only one piece. It is important to find the actions and interventions which can result in long lasting behavioral changes. en
dct.subject low carbon actions
dct.subject households
dct.subject motives
dct.subject barriers
dct.subject interventions
dct.subject Helsinki
dct.subject vähähiilinen toimi
dct.subject kotitalous
dct.subject motiivi
dct.subject este
dct.subject vaikutuskeino
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/eng
ethesis.language englanti fi
ethesis.language English en
ethesis.language engelska sv
ethesis.supervisor lib und
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:e90a182f-bdf2-481a-b5ca-a49eb0377347
personal.identifier lib und
studies.candidatedegree Helsingin yliopisto und
studies.candidatedegree.maturitytestlanguage suomi und
ethesis.principalprofessor lib und
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202202101256
dct.alternative Kotitalouksien matalahiiliset toimet : Helsinkiläislähiön kotitalouksien käyttäytymisen arviointia fi
ethesis.facultystudyline Ympäristömuutos fi
ethesis.facultystudyline Environmental Change en
ethesis.facultystudyline Miljöförändring sv
ethesis.facultystudyline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/SH57_111
ethesis.mastersdegreeprogram Ympäristömuutoksen ja globaalin kestävyyden maisteriohjelma (ECGS) fi
ethesis.mastersdegreeprogram Master's Programme in Environmental Change and Global Sustainability en
ethesis.mastersdegreeprogram Magisterprogrammet i miljöförändringar och global hållbarhet sv
ethesis.mastersdegreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/MH57_005

Files in this item

Files Size Format View
Pirtonen_Heidi_maisterintutkielma_2014.pdf 1.503Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record