Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Kulttuurin kurssia etsimässä. : Tapaustutkimus Oulun kaupungin sisäisistä mahdollisuuksista ja haasteista toteuttaa kulttuurisuunnittelua.

Show full item record

Title: Kulttuurin kurssia etsimässä. : Tapaustutkimus Oulun kaupungin sisäisistä mahdollisuuksista ja haasteista toteuttaa kulttuurisuunnittelua.
Author(s): Jämsén, Janita
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Science
Degree program: Master 's Programme in Urban Studies and Planning
Specialisation: USP Peoples
Language: Finnish
Acceptance year: 2022
Abstract:
Maisterintutkielmassa tarkastellaan kulttuurisuunnittelun käyttöönoton mahdollisuuksia ja haasteita. Kulttuurisuunnittelu on strategisen kaupunkikehittämisen malli, jonka ytimessä on kulttuuri laajasti ymmärrettynä sekä poikkisektoraalisuus ja osallisuus. Tutkimuksen kohteena on Oulun kaupunki, ja tutkielma on myös tilaustyö kaupungille. Suomessa kulttuurisuunnittelu on uudehko tapa kehittää kaupunkeja, ja siitä on tarjolla vähän tutkimustietoa. Erityisesti sitä ovat hyödyntäneet keskisuuret ja pienet kunnat ja kaupungit. Oulun kaupunki ei ole hyödyntänyt kulttuurisuunnittelua aiemmin. Työni tavoitteena on selvittää, voisiko kulttuurisuunnittelu toimia suuremman kaupungin kehittämisessä. Kulttuurisuunnitteluun ei ole mitään tiettyä menetelmää, vaan jokaisen sitä hyödyntävän kunnan tai kaupungin tulee itse pohtia, miten sitä aletaan ”tekemään”. Oulu on valittu Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuodelle 2026, ja vuoden teema on kulttuuri-ilmastonmuutos. Mitä tämä muutos tarkoittaa Oulun kaupungin omalle toiminnalle? Tai voisi tarkoittaa? Tutkimukseni pyrkii selventämään tämänhetkistä käsitystä kulttuurista sekä kulttuurin asemaa ja kehittämistä Oulussa. Erityisesti työssä tarkastellaan niitä mahdollisuuksia ja haasteita, joita kaupungilla on lähteä toteuttamaan kulttuurisuunnittelua sen nykyisellä hallintorakenteella. Työni antaa äänen Oulun kaupungin työntekijöiden näkemyksille kulttuurisuunnittelun kentällä. Kulttuuri on laaja ja monitahoinen ilmiö, jonka määritteleminen on haastavaa. Kulttuurin rooli vaihtelee sen mukaan, kuka sen määrittelee. Kulttuuri on vaikuttanut kaupunkeihin niin sisäisesti kuin ulkoisesti kautta aikojen. Kaupungit organisaatioina ovat myös kehittyneet hyvin monitasoisiksi omien intressien, verkostojen ja toimintatapojen järjestelmiksi. Kaupunki ei siis ole yksi yhtenäinen toimija, jolla olisi yksi yhteinen toimintakulttuuri. Miten erilaiset sisäiset toimintakulttuurit vaikuttavat kaupungin toimintaan ja kulttuurisuunnittelun käyttöönottoon? Tutkin aihettani kaksoisposition kautta, joka muodostuu tutkijan ja Oulun kaupungin työntekijän roolista. Toteutin 11 puolistrukturoitua teemahaastattelua Oulun kaupungin eri alojen asiantuntijoille. Haastattelut olivat luonteeltaan niin sisäpiiri- kuin asiantuntijahaastatteluja. Keskustelimme haastateltavien kanssa ensin kulttuurista ja sen jälkeen kulttuurisuunnittelun mahdollisuuksista ja haasteista. Aineiston analysointiin hyödynsin koodaamista ja teemoittelua. Tulokseni jakautuvat kahteen osaan, kuten keskusteluni haastateltavien kanssa. Ensimmäisessä osassa keskityn kulttuurin määritelmiin ja kehittäjiin. Koska kulttuuri on kulttuurisuunnittelussa keskiössä, on mielestäni tärkeää ymmärtää, miten haastateltavat hahmottavat kulttuurin sekä sen erilaisia rooleja. Toisessa osassa keskityn kulttuurisuunnittelun mahdollisuuksiin ja haasteisiin aineistosta nousseiden pääteemojen kautta. Näitä teemoja ovat: sisäinen alhaalta ylöspäin työskentely, henkiset ja fyysiset siilot, asukkaiden kanssa tapahtuva vuorovaikutus, resurssit (raha, aika, osaaminen) ja digitaalisuuden hyödyntäminen. Havaintojeni perusteella näyttää siltä, etteivät haastateltavien vastaukset juuri poikkea kulttuurisuunnittelun jo olemassa olevasta tiedosta. Liittyvätkö siis haasteet ainoastaan kulttuurisuunnitteluun vai ylipäänsä toimintakulttuuriin nykyisten kaupunkirakenteiden sisällä? Mitä isompi organisaatio, sitä enemmän on todennäköisesti myös olemassa erilaisia toimintakulttuureja. Tutkimusaineiston ja teorian perusteella Oulun kaupungilla on mielestäni yhtä hyvät mahdollisuudet toteuttaa kulttuurisuunnittelua kuin muilla kaupungeilla. Pienemmillä paikkakunnilla kulttuurisuunnittelu voi kuitenkin onnistua helpommin, koska ne ovat usein hierarkkisesti matalarakenteisia ja niissä on myös vähemmän erilaisia toimintakulttuureja. Kulttuurisuunnittelun suurimpana mahdollisuutena Oulun kaupungille pidän sitä, että se voisi tuoda selkeyttä ja yhteisen nimittäjän uudelle tekemiselle. Toisaalta nykyiset toimintakulttuurit voivat olla jarru kulttuurisuunnittelun onnistumiselle. Johtotason pitääkin päättää, miten kulttuurisuunnittelua toteutetaan. Kulttuurisuunnittelun aloittaminen vaatii yleensä ja myös Oulussa käytössä olevien toimintatapojen uudelleen tarkastelua ja muutoksia. Toisaalta Euroopan kulttuuripääkaupunki -titteli luo kaupunkiin suotuisaailmapiiriä kulttuuri-ilmastonmuutokselle ja hyvän ajankohdan kulttuurisuunnittelusta keskustelulle.
My master's thesis examines the opportunities and challenges of introducing cultural planning. Cultural planning is a model of strategic urban development that has culture at its core, as well as cross-sectional work and participation. This is a commissioned work for the City of Oulu, which is also as a case study for my research. In Finland, cultural planning is a relatively new way of developing cities and little amount of research about the topic has been made. Culture planning has been used in mostly in medium-sized and small municipalities and cities. The city of Oulu has not utilized cultural planning before. My work aims to find out if cultural planning could work for the development of a larger city. There is no specific method for cultural planning, but each municipality or city that uses it must consider how to start doing it. Oulu has been chosen as the European Capital of Culture for 2026 and its theme is culture climate change. What does this change mean for the City of Oulu's own operations? Or what could it be? My research aims to clarify the current understanding of culture, as well as its position and developers in Oulu. In addition, it looks at the opportunities and challenges for the city to embark on cultural planning with its current city’s structure, as it has been seen as the greatest opportunity but also the challenge for cultural planning. My work gives voice to the views of the employees of the City of Oulu regarding the new method. Culture is a complex phenomenon, and it is challenging to define. The role of culture varies depending on who defines it. Culture has influenced cities both internally and externally through the ages. Over time, cities as organizations have also developed into very multi-level systems of their interests, networks, and practices. Thus, today, the city is not a single system with a single action culture. How do different internal action cultures affect the city's operations? I study my topic through a dual position, which consists of the role of a researcher and an employee of the City of Oulu. I conducted 11 semi-structured thematic interviews with experts from the City of Oulu. The interviews were both insider and expert type interviews. We first discussed culture with the interviewees and then the potential opportunities and challenges of cultural planning. I used coding and theme design to analyse my materials. My results were divided into two parts, such as my conversations with the interviewees. In the first part, I focused on cultural definitions and developers. Because culture is at the heart of cultural planning, I think it’s important to understand how interviewees perceive culture and its role and developers. In the second part, I focused on the opportunities and challenges of cultural planning through the main themes that emerged from the material. These themes are internal bottom-up work, mental and physical silos, interactions with residents in many different ways, resources (money, time, skills) and the use of digitalisation. Based on my observations, it seems that the responses of the interviewees do not differ significantly from the already existing information related to cultural planning. So, are the challenges related only to cultural planning or mainly to the current city structures and the action culture in the city? The larger the organization, the more different operating cultures may exist. Based on the research material and theory, I think the city of Oulu has a good opportunity to implement cultural planning as other cities, but in smaller places cultural planning can succeed more easily because they are hierarchically lower in structure and thus might have less different action cultures. As the best opportunity for cultural planning for the city of Oulu, I see that it could bring clarity and a common denominator to the new common making. On the other hand, prevailing operating cultures can be a brake on the success of cultural planning. Therefore, it is up to the management level to decide how to start working with cultural planning or whether to start at all. The initiation of cultural planning usually requires a review and change of the current way of doing, and so it does in Oulu. On the other hand, the title of European Capital of Culture is creating a favourable climate for discussion about the culture planning and what it could be for in the city of Oulu
Keyword(s): Kulttuuri organisaatio- ja toimintakulttuuri kaupunkirakenteet kulttuurisuunnittelu poikkisektoraalisuus kaupunkikehittäminen Oulu


Files in this item

Files Size Format View
Jamsen_Janita_thesis_2022.pdf 1.277Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record