Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

The years children spent in early education in relation to their social relations and objects of attention

Show full item record

Title: The years children spent in early education in relation to their social relations and objects of attention
Author(s): Heikkilä, Aada
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Degree program: Master´s Programme in Education
Specialisation: Early Education
Language: English
Acceptance year: 2022
Abstract:
Tavoitteet. Tämä artikkelimuotoinen pro gradu- tutkielma käsittelee lasten varhaiskasvatuksessa viettämien vuosien yhteyttä lasten sosiaaliseen käyttäytymiseen. Tutkimuksen kysymyksenasettelu syntyi Jyrki Reunamon (2020) sosiaalisten orientaatioiden nelikentän ja tutkimusaineiston perusteella. Aiempi tutkimus lasten sosiaalisesta käytöksestä painottuu varhaiskasvatuksen laatuun, joten tämän tutkimuksen näkökulmaksi valikoitui lasten varhaiskasvatuksessa viettämät vuodet. Tässä tutkimuksessa esitetään yksi näkökulma yhteiskunnalliseen keskusteluun varhaiskasvatuksen vaikutuksesta lasten kasvuun ja kehitykseen kuvaamalla, miten lasten varhaiskasvatuksessa viettämät vuodet vaikuttavat lasten sosiaalisiin orientaatioihin ja pääasialliseen huomionkohteeseen. Menetelmät. Tutkimuksessa käytettiin osaa jo olemassa olevasta aineistosta, joka kerättiin osana Kehittävän Palautteen projektia observoimalla lapsia varhaiskasvatuksen yksiköissä vuosina 2017–2021. Observointiin osallistui noin 200 erikseen observointiin koulutettua varhaiskasvatuksen ammattilaista. Tutkimuksen aineisto koostui 20 457 havainnosta, jotka tehtiin 972 kuusivuotiaasta lapsesta. Lapset olivat 360 lapsiryhmästä 18 eri kunnasta Suomessa. Tutkimuksen aineisto analysoitiin IBM SPSS Statistics 27 ohjelmalla ristiintaulukointi menetelmää käyttäen. Käytetyt muuttujat olivat lasten päiväkodissa viettämät vuodet, sosiaaliset orientaatiot, lapsen pääasiallinen huomionkohde ja kontakti, lähin sosiaalinen lapsikontakti sekä lapsen sukupuoli. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimuksen perusteella lasten varhaiskasvatuksessa viettämät vuodet ovat yhteydessä lasten sosiaalisiin orientaatioihin ja pääasialliseen huomionkohteeseen. Mitä kauemmin lapset ovat olleet varhaiskasvatuksessa, sitä vähemmän mukautuvaa käytöstä observoitiin heidän osaltaan. Alle vuoden varhaiskasvatuksessa olleet lapset orientoituivat osallistuvasti vähiten. Dominoiva orientaatio lisääntyi mitä kauemmin lapsi oli ollut varhaiskasvatuksessa. Yli neljä vuotta varhaiskasvatuksessa olleet lapset kohdistivat pääasiallisen huomionsa harvimmin ei- sosiaaliseen kohteeseen tai aikuiseen. Nämä lapset myös kohdistivat pääasiallisen huomionsa muita lapsia useammin lapsiryhmään. Varhaiskasvatuksessa vietetyt vuodet näyttävät vaikuttavan tyttöjen ja poikien sosiaaliseen käyttäytymiseen osittain eri tavoilla. Tutkimustuloksia voisi hyödyntää varhaiskasvatukseen, kuten kaksivuotiseen esiopetukseen, liittyvässä poliittisessa päätöksenteossa. Artikkeli The years children spent in early education in relation to their social relations and objects of attention on tarkoitus julkaista journaalissa European Early Childhood Education Research Journal (EECERJ).
Objectives. The purpose of this article- based master´s thesis is to study the connection between the years children spent in early childhood education and care (ECEC) and their social behaviour. The research problems were formed based on the fourfold table of social orientations by Jyrki Reunamo (2020) and the research material. In this research I decided to concentrate on the years children spent in ECEC because earlier research concerning children´s social behaviour is often focused on the quality of ECEC. This research presents one perspective to the social debate about how ECEC affects children´s growth and development by describing how the years spent in ECEC affect children´s social orientations and their main object of attention and contact. Methods. The data used in this research is a part of already existing research material collected within the Progressive Feedback project. The data was collected by observing children in ECEC units in 2017- 2021. About 200 specially trained ECEC professionals performed the observations. The research data includes 20 457 observations of 972 six-year-olds from 360 child groups in 18 municipalities in Finland. The material was analysed with IBM SPSS Statistics 27 programme with crosstabulation function using the years of attendance in ECEC, social orientation, child´s main object of attention and contact, closest social child contact and child´s gender as variables. Results and conclusions. According to this research, the years children spent in ECEC have a connection to their social orientations and their main object of attention and contact. The longer the children had been in ECEC, the less adaptive behaviour was observed. The children that had been in ECEC for under a year were observed to be less participative than other children. Dominant orientation increased the longer the children had been in ECEC. The children that had been in ECEC for over four years aimed their attention more rarely to non-social objects and adults. These same children aimed their attention more often to several children than their peers that had spent fewer years in ECEC. The years spent in ECEC seem to affect girls´ and boys´ social orientations and main object of attention and contact differently. The results could be useful when political decisions concerning ECEC, for example the two year-long pre-primary education, are made. The article The years children spent in early education in relation to their social relations and objects of attention is supposed to be published in European Early Childhood Education Research Journal (EECERJ)
Keyword(s): varhaiskasvatus sosiaalinen orientaatio tarkkaavaisuuden suuntautuminen varhaiskasvatuksessa vietetyt vuodet early childhood education social orientation object of attention long-term early education


Files in this item

Files Size Format View
Heikkila_Aada_tutkielma_2022.pdf 662.6Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record