Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Euroopan unionin korkeakouluihin kohdistuva hallinta ja hallinta-ajattelu : Euroopan komission tuottaman Korkeakoulutus Älykkääseen erikoistumiseen-käsikirjan tapauksessa

Show simple item record

dc.date.accessioned 2022-02-16T10:11:37Z
dc.date.available 2022-02-16T10:11:37Z
dc.date.issued 2022-02-16
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/39613
dc.title Euroopan unionin korkeakouluihin kohdistuva hallinta ja hallinta-ajattelu : Euroopan komission tuottaman Korkeakoulutus Älykkääseen erikoistumiseen-käsikirjan tapauksessa fi
ethesis.faculty Kasvatustieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Educational Sciences en
ethesis.faculty Pedagogiska fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/a990df47-03bd-4108-9d39-9b2f66a53631
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Harjama, Heli
dct.issued 2022 xx
dct.abstract Tavoitteet. Tässä tutkielmassa tarkastellaan Euroopan unionin korkeakouluihin kohdistuvaa hallintaa. Aiempi tutkimus on osoittanut korkeakouluihin kohdistuvan poliittisen ohjauksen vahvistuneen viime vuosikymmenien aikana, ja Euroopan valtioiden koulutuspolitiikkojen käyneen yhdenmukaisemmiksi. Tutkielman tarkoitus on tarkastella, miten ja minkälaisten ajat-telutapojen mukaiseksi yhteiskunta ja tämän osana korkeakoulutus pyritään unionin hallinnan piirissä järjestämään. Euroopan unionilla ei ole oppilaitosten ohjaamista mahdollistavia koulu-tuspoliittisia toimivaltuuksia, mutta aiempi tutkimus on osoittanut unionin tästä huolimatta harjoittavan koulutuspoliittista ohjausta. Menetelmät. Tässä tutkielmassa Euroopan unionin korkeakouluihin kohdistuvaa hallintaa tar-kasteltiin Korkeakoulutus Älykkääseen erikoistumiseen-käsikirjan hallinnan analyyttisen tarkas-telun kautta. KKÄE-käsikirja on Euroopan komission tuottama, unionin jäsenvaltioiden kor-keakoulupoliittiset toimivaltuudet omaaville ja aluekehittämisestä vastaaville aluehallintovi-ranomaisille suunnattu opas, jonka puitteissa aluehallintoviranomaisia ohjeistetaan suoritta-maan aluehallinto- ja rahoitusmallireformeja. Tutkielmassa sovellettiin Peter Millerin ja Niklas Rosen ajatteluun perustuvaa hallinnan analytiikkaa, jonka mukaisesti KKÄE-käsikirjaa tarkas-teltiin hallinnan teknologiana tarkoituksena tunnistaa tämän ilmentämiä, unionin hallinnan rati-onaliteetin ominaisuuksia. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkielma osoittaa KKÄE-käsikirjan ilmentämälle unionin hallin-nalle leimallisen ajattelutavan arvostavan taloudellista ja teknologista kehitystä ja pyrkivän jä-sentämään hallittavan tilan ja myös korkeakoulut tämän tavoittelun ympärille. Tutkielma niin ikään osoittaa, että unionin hallinnalle leimallisen ajatteluntavan mukaan olemassaolo pitää an-saita toteuttamalla poliittisia tavoitteita. Tutkielma osoittaa unionin harjoittavan hallintaa re-surssien ehdollistamisen kautta taloudellisia resursseja edellyttävässä ympäristössä. fi
dct.abstract Objectives. This thesis examines the European Union higher education governance. Previous research has shown that political steering of higher education institutions has strengthened over the recent decades, and growing convergence between the education policies of European states. The purpose of the thesis is to examine the kinds of thinking according to which the Union governance seeks to shape the space it governs, and what kind of position the higher education occupies in the picture. The European Union hasn´t got educational policy competences for steering educational institutions, but previous research has shown that the Union nevertheless does practice education policy steering. Methods. In this thesis, the European Union higher education governance was scrutinized by analytics of governing with the data consisting of Higher Education for Smart Specialization manual, produced by the European Commission. The HESS Manual is directed to the Union Member States regional administrators with a higher education policy competence and responsible for regional development. The manual instructs regional administrators to carry out such regional governance and higher education steering model reforms that serve the political objectives of the Union. The analysis of HESS Manual was carried out by Peter Millers and Niklas Roses analytics of government, according to which the HESS Manual was scrutinized as a technology of government, with the aim of specifying characteristic thinking of Manual and therefore of governing. Results and conclusions. The thesis demonstrates that the characteristic thinking of the Union values economic and technological progress and seeks to harness both the governed space and the higher education towards this ambition. The thesis also shows that according to the characteristic thinking of the Union, existence must be earned through contributing to political objectives. The thesis shows the Union governs by setting prerequisites to resources in an environment which requires economic resources. en
dct.subject Hallinnan analyysi
dct.subject Euroopan unioni
dct.subject koulutuspolitiikka
dct.subject koulutuspoliittinen hallinta
dct.subject hallintamentaliteetti
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language suomi fi
ethesis.language Finnish en
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Brunila, Kristiina
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:787cbbe7-f3c4-45cf-b022-379290720d4f
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2022-01-25 08:45:00:550
ethesis-internal.abstract.secondary Objectives. This thesis examines the European Union higher education governance. Previous research has shown that political steering of higher education institutions has strengthened over the recent decades, and growing convergence between the education policies of European states. The purpose of the thesis is to examine the kinds of thinking according to which the Union governance seeks to shape the space it governs, and what kind of position the higher education occupies in the picture. The European Union hasn´t got educational policy competences for steering educational institutions, but previous research has shown that the Union nevertheless does practice education policy steering. Methods. In this thesis, the European Union higher education governance was scrutinized by analytics of governing with the data consisting of Higher Education for Smart Specialization manual, produced by the European Commission. The HESS Manual is directed to the Union Member States regional administrators with a higher education policy competence and responsible for regional development. The manual instructs regional administrators to carry out such regional governance and higher education steering model reforms that serve the political objectives of the Union. The analysis of HESS Manual was carried out by Peter Millers and Niklas Roses analytics of government, according to which the HESS Manual was scrutinized as a technology of government, with the aim of specifying characteristic thinking of Manual and therefore of governing. Results and conclusions. The thesis demonstrates that the characteristic thinking of the Union values economic and technological progress and seeks to harness both the governed space and the higher education towards this ambition. The thesis also shows that according to the characteristic thinking of the Union, existence must be earned through contributing to political objectives. The thesis shows the Union governs by setting prerequisites to resources in an environment which requires economic resources. und
ethesis-internal.abstract.primary Tavoitteet. Tässä tutkielmassa tarkastellaan Euroopan unionin korkeakouluihin kohdistuvaa hallintaa. Aiempi tutkimus on osoittanut korkeakouluihin kohdistuvan poliittisen ohjauksen vahvistuneen viime vuosikymmenien aikana, ja Euroopan valtioiden koulutuspolitiikkojen käyneen yhdenmukaisemmiksi. Tutkielman tarkoitus on tarkastella, miten ja minkälaisten ajat-telutapojen mukaiseksi yhteiskunta ja tämän osana korkeakoulutus pyritään unionin hallinnan piirissä järjestämään. Euroopan unionilla ei ole oppilaitosten ohjaamista mahdollistavia koulu-tuspoliittisia toimivaltuuksia, mutta aiempi tutkimus on osoittanut unionin tästä huolimatta harjoittavan koulutuspoliittista ohjausta. Menetelmät. Tässä tutkielmassa Euroopan unionin korkeakouluihin kohdistuvaa hallintaa tar-kasteltiin Korkeakoulutus Älykkääseen erikoistumiseen-käsikirjan hallinnan analyyttisen tarkas-telun kautta. KKÄE-käsikirja on Euroopan komission tuottama, unionin jäsenvaltioiden kor-keakoulupoliittiset toimivaltuudet omaaville ja aluekehittämisestä vastaaville aluehallintovi-ranomaisille suunnattu opas, jonka puitteissa aluehallintoviranomaisia ohjeistetaan suoritta-maan aluehallinto- ja rahoitusmallireformeja. Tutkielmassa sovellettiin Peter Millerin ja Niklas Rosen ajatteluun perustuvaa hallinnan analytiikkaa, jonka mukaisesti KKÄE-käsikirjaa tarkas-teltiin hallinnan teknologiana tarkoituksena tunnistaa tämän ilmentämiä, unionin hallinnan rati-onaliteetin ominaisuuksia. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkielma osoittaa KKÄE-käsikirjan ilmentämälle unionin hallin-nalle leimallisen ajattelutavan arvostavan taloudellista ja teknologista kehitystä ja pyrkivän jä-sentämään hallittavan tilan ja myös korkeakoulut tämän tavoittelun ympärille. Tutkielma niin ikään osoittaa, että unionin hallinnalle leimallisen ajatteluntavan mukaan olemassaolo pitää an-saita toteuttamalla poliittisia tavoitteita. Tutkielma osoittaa unionin harjoittavan hallintaa re-surssien ehdollistamisen kautta taloudellisia resursseja edellyttävässä ympäristössä. und
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202202161311
dct.alternative European Union higher education governance and governmentality : In the case of European Commissions Higher education for Smart Specialization Manual en
ethesis.facultystudyline Yleinen ja aikuiskasvatustiede fi
ethesis.facultystudyline General and Adult Education en
ethesis.facultystudyline Allmän- och vuxenpedagogik sv
ethesis.facultystudyline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/SH60_042
ethesis.mastersdegreeprogram Kasvatustieteiden maisteriohjelma fi
ethesis.mastersdegreeprogram Master´s Programme in Education en
ethesis.mastersdegreeprogram Magisterprogrammet i pedagogik sv
ethesis.mastersdegreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/MH60_001

Files in this item

Files Size Format View
Euroopan unioni ... a ja hallinta-ajattelu.pdf 1.511Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record