Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Kohti kutsumuksellista lähestymistapaa elämään : Elämän merkityksellisyyden löytäminen positiivisen mielenterveyden avaimena

Show full item record

Title: Kohti kutsumuksellista lähestymistapaa elämään : Elämän merkityksellisyyden löytäminen positiivisen mielenterveyden avaimena
Author(s): Bagrova, Julia
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Degree program: Master´s Programme in Education
Specialisation: General and Adult Education
Language: Finnish
Acceptance year: 2022
Abstract:
Tavoitteet. Tutkielman tarkoituksena on tutkia työntekijöiden psykologisia perustarpeita ja positiivista mielenterveyttä eräässä suomalaisessa rahoitusalan organisaatiossa. Tutkimustehtävänä oli selvittää autenttisuuden, hyväntahtoisuuden ja Itsemääräytymisteorian psykologisten perustarpeiden nykytilaa kohdeorganisaation työntekijöiden keskuudessa sekä niiden yhteyttä koettuun positiiviseen mielenterveyteen. Menetelmät. Tutkimusta varten koostettiin kyselylomake, jossa hyödynnettiin useampaa positiivisen mielenterveyden, autenttisuuden, hyväntahtoisuuden ja psykologisten perustarpeiden mittaamiseen kehitettyä mittaria. Vapaaehtoinen kysely lähetetiin kohderyhmän työntekijöille sähköpostitse. Vastauksia saatiin 395. Aineisto analysointiin käytettiin korrelaatiota, ryhmittelyanalyysia ja regressioanalyysia. Tutkimuksessa mallinnettiin lineaarisen regressioanalyysin avulla autenttisuuden, hyväntahtoisuuden ja psykologisten perustarpeiden suhteita ja niiden yhteyttä positiiviseen mielenterveyteen. Tulokset ja johtopäätökset. Kohdeorganisaation työntekijät kokivat psykologisten perustarpeidensa tulevan melko vahvasti tyydytyiksi. Työntekijöiden koettu positiivinen mielenterveys oli puolestaan jonkun verran matalampi kuin suomalaisten väestön keskiarvo. Tutkimuksessa selvisi, että Itsemääräytymisteorian perustarpeet, hyväntahtoisuus ja autenttisuus ovat yhteydessä koettuun positiiviseen mielenterveyteen. Tutkimuksessa rakennettu malli kutsuttiin Kutsumukseksi ja kyseinen rakennettu malli selitti yhteensä 49 % positiivisen mielenterveyden vaihtelusta. Tulokset osoittivat, että rahoitusalalla toimivien työntekijöiden voimakas tyytyväisyys psykologisten perustarpeidensa kohtaamiseen ennusti korkeampaa koettua positiivista mielenterveyttä.
Objectives. The purpose of the dissertation was to study the basic psychological needs and positive mental health of employees in a Finnish financial sector organization. The research task was to examine the current state of the basic psychological needs of the theory of authenticity, benevolence and self-determination among the employees of the target organization and their connection to the perceived positive mental health. The study examined the construction of a new model and its relationship to positive mental health using linear regression analysis. Methods. For the study, I constructed a research questionnaire utilizing several validated measures of positive mental health, authenticity, benevolence, and SDT theory’s basic psychological needs. The questionnaire was administered to the employees of the target group by e-mail. Participation was voluntary and 395 responses were received. Correlation, cluster analysis, and regression analysis were used to analyze the data. The study involved using linear regression analysis for modelling relations between basic psychological needs of self-determination theory across authenticity, benevolence and self-determination, and examining its relationship to positive mental health. Results and conclusions. Satisfaction with the basic psychological needs of the employees of the target organization was quite strong. On the other hand, the perceived positive mental health of the employees was somewhat lower than the average of the Finnish population in general. The study revealed that the basic psychological needs of self-determination theory, benevolence, and authenticity are associated with perceived positive mental health. The model called as a Calling and model of Calling obtained in the study explained a total of 49% of the variation in positive mental health. The results show that high satisfaction with the basic psychological needs of workers in the financial sector predicts a higher perceived positive mental health.
Keyword(s): autenttisuus hyväntahtoisuus itsemääräytymisenteoria kutsumus merkityksellisyys positiivinen mielenterveys psykologiset perustarpeet


Files in this item

Files Size Format View
Bagrova_Julia_tutkielma_2022.pdf 1.696Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record