Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

“If they had asked earlier why I have absences” A phenomenological study on pupils’ experiences of the role of school-related factors in school attendance problems

Show full item record

Title: “If they had asked earlier why I have absences” A phenomenological study on pupils’ experiences of the role of school-related factors in school attendance problems
Author(s): Nenonen, Mirka
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Degree program: Master's Programme in Changing Education
Specialisation: Education
Language: English
Acceptance year: 2022
Abstract:
Tavoitteet. Tämän tutkielman tavoitteena oli tutkia oppilaiden kokemuksia heidän yläkouluaikaisesta kouluakäymättömyydestään. Tavoitteena oli saada lisää tietoa kouluakäymättömyydestä ja kouluun liittyvien tekijöiden vaikutuksesta Suomessa. Aiempi tutkimus on osoittanut, että opettajat ja muu koulun henkilökunta korostaa yksilöön ja perheeseen liittyvien tekijöiden merkitystä selittäessään syitä oppilaiden kouluakäymättömyyteen. Oppilaat taas korostavat kouluun liittyvien tekijöiden vaikutusta. Tämän tutkimuksen tutkimuskysymykset ovat: 1. Miten kouluun liittyvät tekijät vaikuttivat oppilaiden kouluakäymättömyyteen? 2. Millaista tukea oppilaille tarjottiin heidän kouluakäymättömyytensä aikana? 3. Millaista tukea oppilaat olisivat toivoneet saavansa kouluakäymättömyyden aikana? Menetelmät. Tutkimusta varten haastateltiin viisi 15–17-vuotiasta nuorta, jotka olivat päättäneet peruskoulunsa keskisuuressa eteläsuomalaisessa kaupungissa vuonna 2020 tai 2021. Haastattelut toteutettiin loka-marraskuun aikana vuonna 2021. Puolistrukturoidut haastattelut toteutettiin käyttäen fenomenologista haastattelua ja analyysi tehtiin tulkitsevaa fenomenologista analyysia (IPA) hyödyntäen. Tulokset ja johtopäätökset. Kaikkien haastateltavien yläkouluaikainen koulumenestys oli heikentynyt runsaiden poissaolojen takia. Oppilaat kokivat opettajan ja oppilaan välisen vuorovaikutussuhteen tärkeäksi. He korostivat tuen merkitystä ja sitä, että tuki oli kohdennettu juuri heille yksilöinä. Haastatteluissa nousi esiin myös se, että osa opettajista ei uskonut oppilaiden puheita tai syitä poissaoloille. Kaverisuhteet koettiin tärkeiksi, mutta osa haastateltavista koki myös kiusaamista tai syrjintää koulussa. Osa oppilaista oli poissa koulusta samaan aikaan kavereiden kanssa, kun taas joillekin kavereilta saatu tuki kouluakäymättömyyteen oli tärkeää. Oppilaat olisivat toivoneet saavansa enemmän yksilöllistä tukea opettajilta sekä toivoneet, että kouluakäymättömyyden syistä olisi kysytty aiemmin.
Objectives. The purpose of this thesis was to study the experiences of former lower secondary school pupils related to their school attendance problems (SAPs). The research seeks to provide information related to the phenomenon and the role of school-related factors in the Finnish context. Previous research has shown that teachers and other school personnel highlight the role of individual and family factors when explaining the reasons for school attendance problems and the pupils emphasize the importance of school-related factors. As such, the research questions are 1. How did school-related factors influence the pupils’ SAPs? 2. What kind of support was offered to the pupils when they were having SAPs? 3. What kind of support the pupils would have wished to get from the school personnel when having SAPs? Methods. Five former lower-secondary school pupils were interviewed during October and November 2021. The youth were 15-17 years old and had completed their basic education in a middle-sized southern city in Finland in 2020 or 2021. Semi-structured interviews were conducted using the phenomenological interview method and analyzed by interpretative phenomenological analysis (IPA). Results and conclusions. All the pupils had lower academic achievement because of being absent from school. The participants considered their pupil-teacher relationships important. They highlighted the importance of being supported and seen as an individual. Some thought that their teachers did not believe them and their explanations for SAPs. Peer relationships were important for all the youth but there was also bullying and discrimination from peers. Some pupils were absent together with their peers, while for some the support gotten from the peers was important. The pupils would have wanted
Keyword(s): school attendance problems non-attendance school absenteeism school refusal school factors pupil perspective lower secondary school phenomenology


Files in this item

Files Size Format View
Nenonen_Mirka_Thesis_2022.pdf 535.3Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record