Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Business ecosystem concept in wooden multi-storey construction projects and potential of buildings as carbon storage

Show simple item record

dc.date.accessioned 2022-03-04T06:19:57Z
dc.date.available 2022-03-04T06:19:57Z
dc.date.issued 2022-03-04
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/39749
dc.title Business ecosystem concept in wooden multi-storey construction projects and potential of buildings as carbon storage en
ethesis.faculty Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Agriculture and Forestry en
ethesis.faculty Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/b197f237-5f76-4651-a885-b5b849512034
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Aaltio, Anniina
dct.issued 2022
dct.abstract Rakennusteollisuuden suuret päästöt, alati nouseva ympäristötietoisuus ja tavoitteet kohti hiilineutraaliutta yhdessä väestönkasvun kanssa ajavat rakennusteollisuutta vääjäämättä keskelle muutosta. Puukerrostalojen on nähty toimivan yhtenä ratkaisuna tämän muutoksen edesauttamiseksi. Puukerrostalohankkeiden ekosysteemiin liittyvillä toimijoilla onkin täten mahdollisuus yhdessä toimien löytää uusia rakennusalan innovaatioita, joilla vastata koko alan kohtaamiin ulkopuolelta tuleviin muutostekijöihin, jotka osaltaan luovat painetta niin sisäisesti kuin ulkoisesti. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli saada parempi käsitys liiketoimintaekosysteemikonseptin soveltuvuudesta puukerrostalohankkeisiin ja miten hanketoiminta tukee ekosysteemin toimintaa. Ensimmäisellä tutkimuskysymyksellä pyrittiin saamaan vastauksia yhteistyöstä ja viestinnästä. Toinen tutkimuskysymys käsitteli puukerrostalohankkeissa mukana olleiden toimijoiden ympäristötietoisuutta. Tutkimus toteutettiin tekemällä 10 teemahaastattelua, jotka liittyivät kolmeen eri puukerrostalokohteeseen, jotka sijaitsivat Suomessa eri paikkakunnilla. Tutkimuksen tuloksena havaittiin, että näiden kolmen puukerrostalohankkeen liiketoimintaekosysteemit muodostavat useiden eri toimijoiden verkostoja, jotka toimivat ekosysteemin eri tasoilla yhteisenä päämääränään tuottaa laadukasta ja ympäristöystävällistä rakentamista, joka osaltaan lisää maamme hiilivarastojen määrää. Tätä edellyttää toimijoiden välinen yhteistyö, jossa viestintä koettiin pääsääntöisesti sujuvaksi. Toisaalta haasteita oli havaittavissa keskinäisessä kommunikoinnissa ja toimintatapojen yhteensovittamisessa, johtuen työskentelystä uuden asian äärellä. Aikataulutus, tutut toimijat sekä materiaalitoimittaja vaikuttivat positiivisesti hankkeen lopputulokseen. Hiilijalanjälki ja -kädenjälki laskelmiin toivottiin yhteneväisiä laskentatapoja, jotta vertailtavuus lisääntyisi. Hankkeissa tunnistettiin rakennusten potentiaali hiilivarastona ja puukerrostalohankkeiden ympäristömerkitys nähtiin suurena. Hankkeessa mukana olleet toimijat kokivat, että tarvittaisiin asennemuutosta niin kuluttajien kuin rakennusteollisuuden osalta, jotta puukerrostalohankkeiden määrää saataisiin nostettua. Nähtävissä oli haastateltujen taholta pohdintaa siitä, ovatko yritykset tarpeeksi laajasti omaksuneet ympäristöajattelun ja tullaanko asetettuihin vastuullisuustavoitteisiin pääsemään niin yrityksissä kuin laajemmalti rakennusteollisuuden puolelta. Tästä huolimatta puukerrostalorakentaminen nähtiin positiivisena asiana, jonka myötä on mahdollisuus ottaa askel kohti nykyrakentamista kestävämpää tilaa ja siten olla osana suurempaa, yhteistä muutosta, johon pääseminen edellyttää toimialat ylittävän yhteistyön laajentumista. Tämä kuitenkin vaatisi rakennuskäytäntöjen muuttamista ja rohkeutta tehdä asioita uudella tavalla sekä avoimempaa yhteistyötä eri toimijoiden keskuudessa. und
dct.abstract High emissions from the construction industry, ever-increasing environmental awareness, and goals towards carbon neutrality, along with population growth, will inevitably drive the construction industry to change. Wooden multi-storey buildings have been seen as one solution to facilitate this change. Thus, ecosystem actors in wooden multi-storey construction projects could work together to find new innovations in the construction sector to respond to external shifts in the sector as a whole, which contribute to both internal and external pressures. The purpose of this research is to gain a better understanding of the applicability of business ecosystem concept in wooden multi-storey projects and how the project activities support ecosystem operations. The first research question sought to get answers about communication and cooperation. Second research question addressed the environmental awareness of the actors involved in wooden multi-storey construction projects. The research was carried out through 10 thematic interviews and involved three different wooden multi-storey projects from three large cities in Finland. As a result of the research, it was found that the business ecosystems of these three wooden multi-storey construction projects form networks of several different actors. These operate at different ecosystem levels with the common goal of producing high-quality and environmentally friendly construction, which contributes to increasing our country's carbon storages. This requires cooperation between the actors, where communication was generally perceived as smooth. On the other hand, there were challenges in communicating between each other and coordinating different ways of working. This was because these were the first wooden multi-storey construction projects for all parties and thus a new case. Scheduling, familiar actors and wooden elements supplier had a positive effect on the outcome of project. Consistent calculation methods were desired for the carbon footprint and -handprint to increase comparability. The projects identified the potential of buildings as carbon storage and saw the high environmental significance of wooden multi-storey projects. The actors involved in the projects felt that a change in attitude was needed for both the consumers and construction industry to increase the number of wooden multi-storeys. There was a reflection from the interviewees on whether the companies have embraced environmental thinking widely enough and whether the set responsibility goals will be achieved both within the companies themselves and globally. Nonetheless, the construction of wooden multi-storey buildings was seen as a positive development, providing an opportunity to take a step towards a more sustainable space than modern construction and thus be part of a larger, common change that requires the expansion of cross-sectoral cooperation. However, this would require a change in construction practices and the courage to do things in a new way, as well as more open cooperation between different actors, with clear communication objectives. und
dct.subject Business ecosystem
dct.subject Wooden multi-storey
dct.subject Cooperation
dct.subject Communication
dct.subject Environmental awareness
dct.subject Carbon storage
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/eng und
ethesis.language englanti fi
ethesis.language English en
ethesis.language engelska sv
ethesis.supervisor Anne Toppinen und
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:ed764bf9-99b7-4704-b27c-7d56c9758196
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2022-01-31 12:15:51:196
ethesis.principalprofessor Anne Toppinen und
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202203041400
dct.alternative Liiketoimintaekosysteemi puukerrostalohankkeissa ja rakennusten potentiaali hiilivarastona fi
ethesis.facultystudyline Metsäbiotalouden liiketoiminta ja politiikka fi
ethesis.facultystudyline Forest bioeconomy business and policy en
ethesis.facultystudyline Skoglig bioekonomi, affärsverksamhet och politik sv
ethesis.facultystudyline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/SH80_112
ethesis.mastersdegreeprogram Metsätieteiden maisteriohjelma fi
ethesis.mastersdegreeprogram Master 's Programme in Forest Sciences en
ethesis.mastersdegreeprogram Magisterprogrammet i skogsvetenskaper sv
ethesis.mastersdegreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/MH80_003

Files in this item

Files Size Format View
Aaltio_Anniina_maisterintutkielma_2022.pdf 956.8Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record