Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Kaupallisen alan opiskelijoiden luontosuhde vastuullisuuden ilmentäjänä

Show full item record

Title: Kaupallisen alan opiskelijoiden luontosuhde vastuullisuuden ilmentäjänä
Author(s): Verkkosaari, Heidi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry
Degree program: Master 's Programme in Forest Sciences
Specialisation: Forest ecology and management
Language: Finnish
Acceptance year: 2022
Abstract:
Tutkimuksen aiheena on kaupallisen alan opiskelijoiden luontosuhde vastuullisuuden tunteen ilmentäjänä. Tavoitteena on selvittää, millainen opiskelijoiden luontosuhde on, onko sillä yhteys vastuullisuuden tunteeseen ja onko vastaajien taustatekijöillä vaikutusta luontosuhteeseen. Aihe on ajankohtainen, sillä elämää maapallolla uhkaavat monet ympäristöongelmat, kuten ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden häviäminen ja luonnonvarojen liikakulutus. Kaupungistumisen seurauksena ihminen voi olla jollain tapaa vieraantunut luonnosta. Tarvitsemme lisää tietoa luontosuhteemme taustatekijöistä ja suhteesta vastuullisuuden tunteeseen, jotta voimme ylläpitää luontoyhteyttä ja kantaa vastuuta ympäristöstämme. Aikaisemman tutkimuksen perusteella näyttää siltä, että mitä kaukaisemmaksi ihminen luonnon kokee, sitä vähemmän hän sitä arvostaa ja haluaa huolehtia sen hyvinvoinnista. Luontosuhde on aina subjektiivinen kokemus, jolloin yksilö kokee luontosuhteensa eri tavalla riippuen siitä, millaisia kokemuksia, tuntemuksia ja suhtautuminen hänellä on luonnossa oleskelusta ja luontoa kohtaan. Tutkimuksessa käytettiin luontosuhteen mittaamiseen Nature Relatedness (NR) mittaristoa. Vastuullisuudella tarkoitetaan ihmisen vastuuta toimiensa vaikutuksista esimerkiksi ympäristöön ja yhteiskuntaan. Tässä tutkimuksessa keskitytään vastuullisuuden tunteeseen eli siihen, miten ihminen itse kokee vastuullisuutensa. Vastuullisuuden tunnetta mitattiin Responsibility scale (RS) -mittaristolla. Tutkimus toteutettiin yhteistyössä Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin kanssa aineistosta, joka kerättiin syksyllä 2020. Kyselyssä opiskelijoille kerrottiin, että tarkoituksena on kartoittaa heidän luontosuhdettaan ja näkemyksiään valtion retkeilyalueiden ja kansallispuistojen käyttöön liittyen. Sähköiseen kyselyyn vastanneista suomalaisten kauppakorkeakoulujen ja liiketalouden opiskelijoiden joukosta saatiin kerättyä 246 vastauksen aineisto. Aineiston analysoinnissa mittaristojen vastauksista luotiin keskiarvolliset summamuuttujat, jotta luontosuhdetta ja vastuullisuutta kuvaavat luvut saatiin jokaiselle vastaajalle. Tämän jälkeen tarkasteltiin luontosuhteen ja vastuullisuuden välistä korrelaatiota lineaarisen regression avulla. Taustamuuttujatarkastelut toteutettiin Mann-Whitney U -testin ja ristiintaulukoinnin avulla. Tulokset osoittivat positiivisen korrelaation luontosuhteen ja vastuullisuuden tunteen välillä, jolloin opiskelijat, joilla on vahvempi luontosuhde, tuntevat myös olevansa vastuullisempia. Taustamuuttujien tarkastelu osoitti, että naisilla on hieman parempi luontosuhteen taso kuin miehillä. Lisäksi havaittiin ennen 1990-lukua syntyneillä vastaajilla olevan korkeampi luontosuhteen taso, mutta vähäisen vastaajamäärän vuoksi yleistystä ei voitu tehdä. Tulokset ovat samansuuntaisia kuin aikaisemmissa luontosuhdetutkimuksissa saadut. Vaikka luontosuhteella ja vastuullisuuden tunteella havaittiin yhteys, ei vastuun tunne kerro välttämättä mitään vastuullisesta käyttäytymisestä. Luontoa kohtaan koetun vastuun tunteen ja käyttäytymisen yhteyden tutkimiseen tulisikin löytää uusia keinoja. Myös erilaisten taustatekijöiden, kuten lapsuusajan asuinpaikan vaikutuksesta luontosuhteeseen kaivattaisiin lisää tietoa. Koska ihmisen luontosuhde kehittyy koko elämän ajan, voitaisiin luontosuhteen ja vastuullisuuden syy-seuraussuhteiden tietoja hyödyntää nykyistäkin enemmän ei vain lasten, vaan myös aikuisten ympäristökasvatuksessa.
This research will study commercial field students' relationship with nature and how it affects their sense of responsibility. The aim is to find out what the students' relationship with nature is like, whether it has a connection to a sense of responsibility and whether the background factors have an effect on the relationship with nature. The issue is topical, as life on Earth is threatened by many environmental problems, such as climate change, the loss of biodiversity and the over-consumption of natural resources. As a result of urbanization, people can somehow become estranged from nature. We need more information about the background factors of our relationship with nature and the connection with a sense of responsibility. Maybe that will help us to maintain our relationship with nature and take responsibility for our environment. Based on previous research, it seems that the more distant a person experiences nature, the less he appreciates it and wants to take care of its well-being. The relationship with nature is always a subjective experience; an individual experiences his relationship with nature differently depending on the experiences, feelings and attitudes towards being in nature and towards it.In the study, I used the Nature Relatedness (NR) Scale to measure the nature relationship. Responsibility refers to a person's responsibility for the effects of his or her actions on, for example, the environment and society. This study focuses on a sense of responsibility; how a person feels responsible. The sense of responsibility was measured with the Responsibility scale (RS). The study was carried out in collaboration with the Ruralia Institute of the University of Helsinki. The data was collected in the autumn 2020. Students were told that the purpose of the survey was to research their relationship with nature and their views on the use of state hiking areas and national parks. Data was collected from 246 Finnish business schools students with the electronic survey. In the analysis of the data, the average sum variables were created from the responses of the survey in order to obtain figures describing the nature relatedness and responsibility for each respondent. The correlation between the nature relatedness and the sense of responsibility was then examined using linear regression. Background variable analyzes were performed using the Mann-Whitney U test and cross-tabulation. The study found a positive correlation between the nature relatedness and the sense of responsibility, making students with a stronger nature relatedness also feel more responsible. Background variable studies revealed that women have a slightly better level of nature relatedness than men. In addition, respondents born before the 1990s were found to have a higher level of nature relatedness. However due to the small number of respondents in older age groups, no more precise conclusions could be drawn. The results are similar to those obtained in previous environmental studies. Although a correlation was found between the nature relatedness and the sense of responsibility, the sense of responsibility does not necessarily tell anything about responsible behavior. New ways should be found to explore the connection bet-ween the sense of responsibility and behavior towards nature. More information would also be needed on how various background factors, such as childhood residence, will affect on the relationship with nature. As people's relationships with nature develops throughout life, information on the cause-and-effect relationship between nature relatedness and responsibility could be used even more in the environmental education of not only children but also adults, too.
Keyword(s): Luonto ympäristö luontosuhde vastuullisuus opiskelijat Nature Relatedness Scale (NR) Responsibility Scale (RS) ekosysteemipalvelut ympäristövastuullinen käyttäytyminen vastuullisuuden tunne ympäristökasvatus biofilia.


Files in this item

Files Size Format View
Verkkosaari_Heidi_Pro_gradu_2022.pdf 2.623Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record