Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Dancing in multiple bodyminds : making sense of experience, mind, body and the self through strategies of embodiment in contemporary dance

Show simple item record

dc.date.accessioned 2022-03-21T09:49:26Z
dc.date.available 2022-03-21T09:49:26Z
dc.date.issued 2022-03-21
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/39903
dc.title Dancing in multiple bodyminds : making sense of experience, mind, body and the self through strategies of embodiment in contemporary dance en
ethesis.faculty Valtiotieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Social Sciences en
ethesis.faculty Statsvetenskapliga fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/6affe131-10ad-46a1-a7d8-df872797d4a8
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Laine, Sonja-Riitta
dct.issued 2022
dct.abstract Tässä tutkielmassa käsitellään tanssijoiden käsityksiä ja kokemuksia kehosta länsimaisen post-modernin nykytanssin kentällä. Tutkielman tavoitteena on tarkastella sitä, miten nykytanssijat kokevat ajattelun, mielen ja toimijuuden suhteessa kehoon ja toisaalta kehossaan. Tavoitteena on tutkia tämän lisäksi sitä, minkälaisia käsityksiä itsestä ja olemisesta nämä kokemukset synnyttävät. Etnografisia esimerkkejä sekä keho-mieli -keskustelun keskeisiä näkökulmia tarkastellen tutkielma pyrkii lisäämään ymmärrystä erilaisista kehon, mielen ja ajattelun keskinäisten suhteiden kokemuksista länsimaisissa yhteiskunnissa ja instituutioissa. Tutkielma tutkii kehollisen tiedon tuotantoa, jakamista ja arviointia nykytanssijoiden keskuudessa, tarkastellen näiden kautta kriittisesti dualistisia käsityksiä kehosta ja mielestä, rationaalisesta ja aistitusta sekä kulttuurista ja luonnosta. Nykytanssijat käsitetään tässä tutkielmassa ammatillisena kategoriana. Tutkielman etnografista aineistoa kerättiin kahden ja puolen kuukauden ajan Berliinissä kesällä 2021. Kenttätyö koostui osallistuvasta havainnoinnista harjoituksissa, festivaaleilla, työpajoissa sekä viikoittaisilla ammattilaisten tanssitunneilla. Tutkielmaa varten toteutettiin myös seitsemän puolistrukturoitua haastattelua. Kenttätyön metodeihin kuului lisäksi autoetnografinen havainnointi ja kuvaus. Painoarvoa kirjoittajan omille kokemuksille annettiin myös analyyttisen ymmärryksen rakentamisessa. Tutkielman teoreettinen viitekehys rakentuu suhteessa fenomenologiaan, kehon antropologiaan sekä teorioihin henkilöydestä. Tutkielman analyysin ensimmäisessä osassa tiedon kehollistamista tanssin praktiikoissa sekä kehollisen tiedon käsitettä tarkastellaan fenomenologian sekä kehollisen praktiikan ja aistien antropologian teorioiden kautta. Tutkielman etnografinen aineisto viittaa kehollistamisen strategioihin, joita nykytanssijat käyttävät artikuloidakseen, jakaakseen sekä integroidakseen merkityksiä ja kieltä. Toisessa osassa keskitytään käsityksiin ja kokemuksiin kehosta, mielestä, ajattelusta sekä näiden suhteista toisiinsa. Lisäksi “tekemisen tarkkailun” (“observing while doing”) käsite asetetaan tarkastelun keskiöön. Viimeisenä tutkielmassa tarkastellaan sitä, minkälaisia käsityksiä itseydestä, henkilöydestä ja toimijuudesta liittyy tanssin kokemukseen. Etnografisen aineiston analyysissä nojaudutaan dividuaalin subjektiuden teorioihin. Tutkielman aineisto ja analyysi piirtävät kuvan tanssivan kehon kokemuksesta moninaisena sekä kehollistamisen strategioiden kautta muokattavana. Kehon, mielen ja ajattelun kokemuksen moninaisuus ja monimuotoisuus voidaan tutkielman mukaan käsittää somaattisten huomiointitapojen avulla. Lisäksi kokemuksien moninaisuus on johtanut moninaisuuteen myös käsitteistössä. Lopuksi, moninaisuuden kokemuksiin pohjaten, tutkielma esittää, että tanssijat ovat dividuaaleja subjekteja, sillä heidän kokemuksensa sekä ilmaisunsa ovat rakentuneet erillisistä kehollistetuista tiedoista, koulutuksista, työkokemuksista ja muista tekijöistä. Tutkielman esittelemän johtopäätökset peräänkuuluttavat kriittistä keskustelua keho-mieli –kahtiajaosta sekä ajattelun käsitteestä länsimaisessa keskustelussa, käyttäen hyväkseen nykytanssijoiden työssään luomaa kokemuksellista tietoa tietoisuudesta, havainnoinnista ja kehollisen tiedon käsitteellistämisestä. fi
dct.abstract This thesis focuses on the understandings of the body among contemporary dancers in the western post-modern scene. In doing so, it aims to describe the ways contemporary dancers experience thinking, mind language and agency in their bodies. Further, the aim of this thesis is to understand how this affects experiences of self and being. Examining ethnographical examples and the discussions on the body-mind relations, this thesis endeavours to further the understanding of experienced relationships between body, mind and thinking in the West. Additionally it looks at the ways through which embodied knowledge is produced, shared, and evaluated among contemporary dancers. As such, it takes a critical stance towards dualistic notions of mind and body; rational and sensed; culture and nature. In this thesis, contemporary dancers are approached as a professional category. The ethnographic data was gathered during a two and a half month fieldwork period in Berlin in the summer 2021. The fieldwork comprised of participant observation in rehearsals, festivals, workshops and weekly professional dance classes, supplemented by seven semi-structured interviews with contemporary dance artists. The field notes and interviews were accompanied by auto-ethnographic description. Further, importance for the authotrs own bodily experience and understanding was granted in building analytical understanding The theoretical framework of this thesis draws from phenomenology, discussions of body and mind, and theories of personhood. Phenomenological discussions and theories of bodily practice and sensorial anthropology are used to examine how information is embodied in dance practices, and how the idea of embodied knowledge is constructed and shared. The ethnographical evidence suggests that contemporary dancers use strategies of embodiment to articulate, transmit, and integrate meaning and language. In the second part of the analysis, the focus lies on the experiences and conceptualizations of body, mind, thinking and their relations. The experiential concept of “observing while doing” is described and discussed. Finally, this thesis considers what kinds of notions of self, personhood and agency are attained in the experience of dancing. Here, theories on dividual subjects are used to examine ethnographical findings. The analysis and ethnographical evidence in this thesis suggest that the experience of a dancing body is multiple and can be altered using strategies of embodiment. The multiplicity of the body, as well as the multiplicities of thinking and mind, are sensed through somatic modes of attention. Further, the expansion of experiential understandings of the body has led to conceptual multiplicity of the body and mind. Finally, this thesis argues that the dancing subjects are dividual in the way that their experiences and expressions are constituted by distinct embodied knowledges from their training, education, dance work, and other environments. The findings of this thesis call for reflection of the body-mind relation and notions of thinking in the West, utilizing knowledge produced by contemporary dancers attending specific perceptual awareness and notions of bodily knowledge and thinking in their work. en
dct.subject mind
dct.subject body
dct.subject dance
dct.subject embodiment
dct.subject embodied knowledge
dct.subject personhood
dct.subject phenomenology
dct.subject practice
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/eng
ethesis.language englanti fi
ethesis.language English en
ethesis.language engelska sv
ethesis.supervisor Gross, Toomas
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:ebe73e47-5c64-4398-bc7f-46b13e034d4c
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2022-02-16 12:04:53:943
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202203211505
ethesis.facultystudyline Sosiaali- ja kulttuuriantropologia fi
ethesis.facultystudyline Social and Cultural Anthropology en
ethesis.facultystudyline Social och kulturantropologi sv
ethesis.facultystudyline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/SH70_071
ethesis.mastersdegreeprogram Yhteiskunnallisen muutoksen maisteriohjelma fi
ethesis.mastersdegreeprogram Master 's Programme in Society and Change en
ethesis.mastersdegreeprogram Magisterprogrammet för samhälle i förändring sv
ethesis.mastersdegreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/MH70_004

Files in this item

Files Size Format View
Laine_Sonja-Riitta_maisterintutkielma_2022.pdf 549.3Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record