Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Att alltid vara steget före : Pedagogers upplevelse av arbetet med utagerande beteende i ett daghem

Show full item record

Title: Att alltid vara steget före : Pedagogers upplevelse av arbetet med utagerande beteende i ett daghem
Author(s): Liljestrand, Sanna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Degree program: Master´s Programme in Education
Specialisation: Early Education Teacher
Language: Swedish
Acceptance year: 2022
Abstract:
The purpose of this studie was to research what kind of practical tools the pedagogic staff in one unit of early childhood education feel they have to meet the needs of children with externalizing behaviors. The study also looked at what kind of tools the ECE-staff used in daily interaction with these children and how the children's needs were taken into consideration in the daily activities. Recent studies have shown that externalizing behaviors has become more common among children in early childhood education, and therefore the subject is current. According to Ahonen (2017) the children who show externalizing behaviors are at risk of later challenges in life and it would therefore be important to support these children at an early age. To adequately support the children the ECE-staff needs to have a good understanding of the background factors to the behaviors and also awareness of the central tools to support the children. The data in this studie consist of five individual interviews, two group interviews and 17 hours of observations of the ECE-staff in the groups. The studie was conducted in two ECE-groups in one Swedish speaking Finnish ECE-unit during the fall of 2021. The data were analyzed with the method qualitative content analysis. The result of the study shows that the ECE-staff experience the children's externalizing behavior difficult when they do not know the cause of the behavior or when the behavior is unexpected. They felt it was easier once they had found methods and tools that worked for the child. Another challenging factor was if there were many children with externalizing behavior or if there were shortages of staff. The ECE-staff in this study all met the children with warm interaction and were all aware of the importance of warm interaction. They also divided the children into smaller groups and used visual aids to support the children's executive functions. The ECE-staff mainly worked by handling the situation after it occurred and by forming the activities and environment so that the behavior decreased. In the data there was little that indicated that the personnel actively worked to strengthen the children's skills and competencies to give the children a chance to learn to handle the situations. The ECE-staff mentioned that they felt that the teaching material they had to support socioemotional development was not adequate to their needs. The ECE-staff in this study did not feel they had gotten enough information about the subject or tools in their own education programs. The main source of information about tools and methods had been collegially support and mentorship between colleagues.
Syftet med denna studie är utreda hurdana verktyg pedagogerna vid daghemmet upplever sig ha i bemötande av barn med utagerande beteende samt hurudana verktyg de använder sig av i praktiken. Studien ser också närmare på vilka strukturella pedagogiska åtgärder pedagogerna gör i vardagen för att stöda barnet. Tidigare studier har visat att utagerande beteende har ökat inom småbarnspedagogik och att det är ett aktuellt ämne . Ahonen (2017) menar att barn som visar utagerande beteende riskerar utmaningar senare i livet och att det vore viktigt att stöda dessa barn redan i ett tidigt skede. För att kunna erbjuda adekvat stöd i småbarnspedagogiken är viktigt att personalen har en god uppfattning om de olika bakgrundsfaktorerna för det utagerande beteendet samt att de är medbetena om de centrala verktygen för stödandet av barn med utagerande beteende. Materialet i studien består av fem individuella intervjuer, två gruppintervjuer och 17 timmar observation av pedagogerna i gruppen. Studien genomfördes i två grupper vid ett svenskspråkigt daghem under hösten 2021. Materialet analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Resultaten visade att personalen upplever det utagerande beteende betungande då de inte vet orsakerna till beteendet eller inte kan förutse beteendet. Arbetet upplevdes lättare när man hittat fungerande metoder för barnet. Det var också utmanande om det fanns flera barn med utagerande beteende eller om det fanns personalbrist i gruppen. Pedagogerna mötte barnen med varm växelverkan och var alla medvetna om den varma växelverkans vikt. De arbetade också i smågrupper och stödde barnens exekutiva funktioner med visuellt stöd. Pedagogerna arbetade främst med att bearbeta situationerna då de skett eller att forma om verksamheten och omgivningen för att minska på det utagerande beteendet. I materialet framkom lite som tydde på att pedagogerna aktivt skulle arbeta med att stärka barnens färdigheter och kompetenser för att bättre hantera situationerna. Pedagogerna lyfte fram att de inte upplevde att det materialet för som fanns för arbetet med socioemotionell utveckling var fungerande. Pedagogerna upplevde inte att de fått tillräckligt med kunskap om ämnet eller verktyg via sina utbildningar. Den främst källan till arbetssätt hade varit det kollegiala stödet och mentorskapet mellan kollegor.
Keyword(s): Utagerande beteende aggression trots rastlöshet känsloutbrott växelverkan i småbarnspedagogiken utmanande beteende i småbarnspedagogiken.


Files in this item

Files Size Format View
Liljestrand_Sanna_progradu_2022.pdf 695.7Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record