Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

“It’s boring because I know a lot.” Gifted Students’ Experiences of Differentiation in Finnish Elementary Schools

Show simple item record

dc.date.accessioned 2022-03-25T06:20:17Z
dc.date.available 2022-03-25T06:20:17Z
dc.date.issued 2022-03-25
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/39947
dc.title “It’s boring because I know a lot.” Gifted Students’ Experiences of Differentiation in Finnish Elementary Schools en
ethesis.faculty Kasvatustieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Educational Sciences en
ethesis.faculty Pedagogiska fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/a990df47-03bd-4108-9d39-9b2f66a53631
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Helaskoski, Linda
dct.issued 2022
dct.abstract Suomen tasa-arvoa painottavasta koulutusjärjestelmästä puuttuvat lahjakkaita oppilaita koskevat viralliset määritelmät ja käytännöt. Suomen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa ehdotetaan eriyttämistä menetelmänä, jolla voidaan vastata inkluusioisen luokan oppilaiden moninaisiin tarpeisiin. Aiemmat tutkimukset osoittavat, että monilla suomalaisilla opettajilla ei ole riittävästi tietoa lahjakkaiden oppilaiden oppimisen tukemisesta ja eriyttämisestä. Tämä Pro gradu -tutkielma keskittyy lahjakkaiden oppilaiden kokemuksiin erotteluista suomalaisissa julkisissa peruskouluissa. Neljä 5.- ja 6.-luokkalaista lahjakasta oppijaa osallistui puolistrukturoituun haastatteluun, jossa heille esitettiin kysymyksiä koulutehtävistä. Haastattelujen litteroinnit analysoitiin temaattisella analyysimenetelmällä ja hermeneuttisfenomenologisella tutkimusmenetelmällä. Materiaalia temaattisesti analysoimalla tuotettiin kuusi teemaa: nopeuttaminen ja ryhmittely, eriyttämisen puute, tehtävien nopea suorittaminen, opettajien passiivisuus ja tietämättömyys, opettajien antama tuki, sekä vertaissuhteet. Tulokset osoittavat, että vaikka jokaisella oppilaalla oli nopeutetun opetuksen toimenpiteitä, he eivät vaikuttaneet saavan riittävän eriytettyä opetusta koulussa. He pitivät tehtäviä haastamattomina, ja saivat työnsä valmiiksi nopeasti, viettäen paljon aikaa odottaen ja tehden opetukseen liittymättömiä asioita. Lisäksi oppilaat mielsivät opettajiaan passiivisiksi, ja jopa tietämättömiksi siitä, että tehtävät ovat liian helppoja. Turhautuminen ja tylsistyminen osoittautuivat yleisiksi tunteiksi lahjakkaiden oppilaiden kokemuksista luokassa, mikä edelleen osoittaa, että lahjakkaille oppilaille on taattava tehokas eriyttäminen. fi
dct.abstract Finland’s highly egalitarian educational system lacks official definitions and policies regarding gifted students. The Finnish National Core Curriculum proposes differentiation as the method by which to meet the diverse needs of students in the inclusive Finnish classroom. Previous research indicates that many Finnish teachers lack adequate knowledge about how to support and differentiate instruction for the gifted. This thesis focuses on gifted students’ experiences of differentiation in mixed-ability public schools in Finland. Four gifted students in grades 5 and 6 participated in one semi-structured interview where they were asked questions about assignments in school. The transcripts from the interviews were analyzed with a thematic analysis method and a hermeneutic-phenomenological research approach. Through the thematic analysis, six themes were generated from the material: Acceleration and ability grouping, lack of differentiation, finishing assignments early, inaction and unawareness in teachers, support from teachers, and dealing with peers. The results show that while all students had acceleration measures in place, the students did not seem to receive sufficiently differentiated instruction in school. They found assignments unchallenging, and finished their work early, leading to a lot of idle time in class spent doing things unrelated to the current lesson. Furthermore, the students described their teachers as passive and even unaware of the fact that assignments are too easy. Frustration and boredom seemed to be common feelings in the lived experiences of gifted students in the mixed-ability classroom, which further points toward the need for effective differentiation for gifted students. en
dct.subject Gifted students
dct.subject Giftedness
dct.subject Differentiation
dct.subject Finnish Education System
dct.subject Education
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/eng
ethesis.language englanti fi
ethesis.language English en
ethesis.language engelska sv
ethesis.supervisor Gagnon, Joseph Calvin
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:a528ea1e-7231-41b6-a397-e72f982fbe30
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2022-02-16 11:09:59:536
ethesis-internal.abstract.secondary Suomen tasa-arvoa painottavasta koulutusjärjestelmästä puuttuvat lahjakkaita oppilaita koskevat viralliset määritelmät ja käytännöt. Suomen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa ehdotetaan eriyttämistä menetelmänä, jolla voidaan vastata inkluusioisen luokan oppilaiden moninaisiin tarpeisiin. Aiemmat tutkimukset osoittavat, että monilla suomalaisilla opettajilla ei ole riittävästi tietoa lahjakkaiden oppilaiden oppimisen tukemisesta ja eriyttämisestä. Tämä Pro gradu -tutkielma keskittyy lahjakkaiden oppilaiden kokemuksiin erotteluista suomalaisissa julkisissa peruskouluissa. Neljä 5.- ja 6.-luokkalaista lahjakasta oppijaa osallistui puolistrukturoituun haastatteluun, jossa heille esitettiin kysymyksiä koulutehtävistä. Haastattelujen litteroinnit analysoitiin temaattisella analyysimenetelmällä ja hermeneuttisfenomenologisella tutkimusmenetelmällä. Materiaalia temaattisesti analysoimalla tuotettiin kuusi teemaa: nopeuttaminen ja ryhmittely, eriyttämisen puute, tehtävien nopea suorittaminen, opettajien passiivisuus ja tietämättömyys, opettajien antama tuki, sekä vertaissuhteet. Tulokset osoittavat, että vaikka jokaisella oppilaalla oli nopeutetun opetuksen toimenpiteitä, he eivät vaikuttaneet saavan riittävän eriytettyä opetusta koulussa. He pitivät tehtäviä haastamattomina, ja saivat työnsä valmiiksi nopeasti, viettäen paljon aikaa odottaen ja tehden opetukseen liittymättömiä asioita. Lisäksi oppilaat mielsivät opettajiaan passiivisiksi, ja jopa tietämättömiksi siitä, että tehtävät ovat liian helppoja. Turhautuminen ja tylsistyminen osoittautuivat yleisiksi tunteiksi lahjakkaiden oppilaiden kokemuksista luokassa, mikä edelleen osoittaa, että lahjakkaille oppilaille on taattava tehokas eriyttäminen. und
ethesis-internal.abstract.primary Finland’s highly egalitarian educational system lacks official definitions and policies regarding gifted students. The Finnish National Core Curriculum proposes differentiation as the method by which to meet the diverse needs of students in the inclusive Finnish classroom. Previous research indicates that many Finnish teachers lack adequate knowledge about how to support and differentiate instruction for the gifted. This thesis focuses on gifted students’ experiences of differentiation in mixed-ability public schools in Finland. Four gifted students in grades 5 and 6 participated in one semi-structured interview where they were asked questions about assignments in school. The transcripts from the interviews were analyzed with a thematic analysis method and a hermeneutic-phenomenological research approach. Through the thematic analysis, six themes were generated from the material: Acceleration and ability grouping, lack of differentiation, finishing assignments early, inaction and unawareness in teachers, support from teachers, and dealing with peers. The results show that while all students had acceleration measures in place, the students did not seem to receive sufficiently differentiated instruction in school. They found assignments unchallenging, and finished their work early, leading to a lot of idle time in class spent doing things unrelated to the current lesson. Furthermore, the students described their teachers as passive and even unaware of the fact that assignments are too easy. Frustration and boredom seemed to be common feelings in the lived experiences of gifted students in the mixed-ability classroom, which further points toward the need for effective differentiation for gifted students. und
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202203251528
dct.alternative “On tylsää, koska minä osaan paljon.” Lahjakkaiden oppilaiden kokemukset eriyttämisestä suomalaisissa peruskouluissa fi
ethesis.facultystudyline Kasvatustiede fi
ethesis.facultystudyline Education en
ethesis.facultystudyline Pedagogik sv
ethesis.facultystudyline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/SH60_03417
ethesis.mastersdegreeprogram Muuttuvan kasvatuksen ja koulutuksen maisteriohjelma fi
ethesis.mastersdegreeprogram Master's Programme in Changing Education en
ethesis.mastersdegreeprogram Magisterprogrammet utbildning i förändring sv
ethesis.mastersdegreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/MH60_002

Files in this item

Files Size Format View
Helaskoski_Linda_thesis_2022.pdf 659.1Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record