Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Effect of amateur choir singing on subjective cognitive functioning, social participation and quality of life across adult life

Show full item record

Title: Effect of amateur choir singing on subjective cognitive functioning, social participation and quality of life across adult life
Author(s): Lucendo Noriega, Alicia
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Degree program: Master's Programme in Changing Education
Specialisation: Education
Language: English
Acceptance year: 2022
Abstract:
Tavoitteet. Maailman yli 60-vuotiaan väestön määrän arvioidaan nousevan 1.4 miljardiin vuoteen 2030 mennessä. Tämä kasvu korostaa tarvetta tukea terveellisiä tapoja elää ja vanheta. Aiemmissa tutkimuksissa on tarkasteltu musiikkia suojatekijänä monille ikääntymiseen liittyville neurologisille sairauksille. Tämän tutkielman tarkoitus on tutkia, eroavatko terveet, eri-ikäiset aikuiset kuorolaulun harrastajat ja kontrolliryhmäläiset itseraportoiduissa kognitiivisessa toimintakyvyssä, sosiaalisuudessa ja elämänlaadussa. Hypoteesi on, että harrastekuorolaulun harrastajat raportoivat korkeampia arvoja edellä mainittujen kolmen mittarin kohdalla. 

Menetelmät. Osallistujat (N=93) valittiin kahdesta väestöryhmästä, kuorolaulun harrastajat (N=54) ja kontrolliryhmä (N=46), jaettuna kolmeen eri ikäryhmään seuraavasti: nuoret aikuiset: 20–39-vuotiaat (N=34, KA = 29.79, KH = 5.65); keski-ikäiset: 40–59-vuotiaat (N=32, KA = 50.31, KH = 6.47); ja iäkkäät: 60–90-vuotiaat (N=27, KA = 69.37, KH = 7.62). Mittarit koostuivat itse koettua elämänlaatua (WHO-QOL-BREF), sosiaalista tukea (Social Provisions Scale, SPS) ja kognitiivista tiomintakykyä (Cognitive Failures Questionnaire, CFQ; Prospective and Retrospective Memory Questionnaire, PRMQ) mittavista kyselylomakkeista. Tilastoanalyysit suoritettiin SPSS-ohjelmalla. Tulokset ja johtopäätökset. Koulutusvuodet otettiin ikäryhmien vertailussa mukaan kovariaattina johtuen ryhmien välisistä eroista. Kuorolaulajien ja kontrolliryhmän välillä ei ollut eroja millään mittarilla. Ikäryhmien välillä sen sijaan oli merkitsevä ero CFQ:n kaikissa osa-alueissa paitsi nimien muistamisessa (Names), jossa nuorilla oli suuremmat pisteet (enemmän kognitiivisia virheitä). Kuorolaulamisen ja iän välillä oli myös merkitsevä yhteisvaikutus CFQ:n kaikissa osa-alueissa (paitsi nimien muistamisessa) sekä SPS:n avun saannin mahdollisuus (Reliable alliance) –osa-alueessa, joissa kuorolaulajilla oli nähtävissä positiivinen kehityskaari (vähemmän kognitiivisia virheitä, enemmän sosiaaliusta tukea) eri ikäryhmien välillä verrattuna kontrolliryhmään. Nämä tulokset viittaavat siihen, että kuorolaulamisella voi ikääntymisessä olla suojaava vaikutus subjektiiviseen kognitiiviseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn, jota tulisi tutkia tarkemmin.
Objectives. The world population aged over 60 years is estimated to increase to 1.4 billion by 2030. This increasing trend evidences the current need for promoting healthy ways of living and aging. Previous research has studied music as a protective factor for several aspects in aging-associated neurological illnesses. This thesis aims at researching if healthy amateur choir singers and controls across age in adulthood differ in self-reported cognitive functions, social support and quality of life. It is hypothesized that amateur choir singers will report higher values of the three aspects mentioned above. Methods. Participants (N=93) were recruited from two general population groups, amateur choir singers (N = 54) and controls (N = 46), from 3 age groups split as follows: young adults: 20–39 years (N=34, mean = 29.79, SD = 5.65); middle-aged adults: 40–59 years (N=32, mean = 50.31, SD = 6.47); and older adults: 60–90 years (N=27, mean = 69.37, SD = 7.62). Outcome measures were questionnaires on quality of life (WHO-QOL-BREF), social support (Social Provisions Scale, SPS), cognitive functioning (Cognitive Failures Questionnaire, CFQ; Prospective and Retrospective Memory Questionnaire, PRMQ). Statistical analyses were performed with SPSS. Results and conclusions. The variable “total years of education” was included as a covariate when comparing the age groups, due to significant difference in the demographic pre-analysis. When studying the effects of amateur choir singing (choir vs controls), none of the results were significant. In comparing the three age groups (young, middle-aged, old), significant group differences were found in all the domains of theCFQ (cognitive failures) questionnaire except for Names, with young adults scoring higher (indicating more cognitive failures) than the middle-aged and older adults. A significant singing x age interaction was observed in all CFQ domains (except Names) as well as in the Reliable alliance subdomain of the SPS, with choir singers showing a more positive trend (less cognitive failures, more social support) across the age groups compared to the control group. These findings suggest a possible protective effect of amateur choir singing on subjective cognitive and social functioning in aging, which should be further studied.
Keyword(s): Healthy aging choir singing quality of life cognitive functions social participation


Files in this item

Files Size Format View
LucendoNoriega_Alicia_Thesis_2022.pdf 701.1Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record