Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Potential sources of income for Finnish farmers in carbon neutral agriculture of the future

Show full item record

Title: Potential sources of income for Finnish farmers in carbon neutral agriculture of the future
Author(s): Santalahti, Tanya
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry
Degree program: Master 's Programme in Forest Sciences
Specialisation: Forest bioeconomy business and policy
Language: English
Acceptance year: 2022
Abstract:
Hiilineutraalilla maataloudella on keskeinen rooli ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Siitä huolimatta, suomalaiset maanviljelijät kamppailevat ilmastonmuutoksen vaikutusten ja kannattavuuskriisin kanssa. Tämän tutkimuksen tavoitteena on tarkastella suomalaisten viljelijöiden mahdollisia tulonlähteitä hiilineutraalissa maataloudessa vuoteen 2030 mennessä. Tutkimus ei ota kantaa, onko hiilineutraali maatalous saavutettavissa, vaan tarkastelee siihen tähtääviä toimenpiteitä. Lisäksi tutkimuksessa selvitetään poliittisten ohjauskeinojen roolia muutosten edistäjinä tai estäjinä. Gradu on tehty toimeksiantona Envitecpolis Oy:lle. Tutkimusta varten on haastateltu kuutta asiantuntijaa maatalousalalta. Aineisto on analysoitu teorialähtöisen sisällönanalyysin avulla ja analyysia ohjaavana runkona on käytetty future signal sense-making framework:a (FSSF). Tuloksista on muodostettu teorian pohjalta taulukko, joka jaetaan heikkoihin signaaleihin, ajureihin ja trendeihin. Jokaiseen teemaan sisältyy kaksi muutoskategoriaa, lineaarinen ja ei-lineaarinen. Lisäksi, poliittiset ohjauskeinot jaetaan edistäjiin ja estäjiin. Aineistosta on nähtävissä, että olennaisimmat heikot signaalit ovat innovaatiot, lisäarvomarkkinat, kosteikkoviljelyn toteuttaminen, uudet ja olemassa olevat markkinamekanismit hiilineutraaleille käytännöille, fossiilisen materiaalin ja energian korvaaminen tuotannossa, digitalisaatio, elintarviketeollisuuden ja kuluttajien lisääntyvät vaatimukset tuottajille, ja lopuksi maatalouden toimijoiden yhteistyön vahvistaminen. Muutoksen ajurit, kuten ilmastonmuutos, tieto ja teknologian kehitys, vaikuttavat merkittävästi näiden mahdollisuuksien omaksumiseen. Useat trendit toimivat kuitenkin muutosten estäjinä, kun taas jotkin trendit ovat väistämättömiä muutosprosesseja, joihin ei todennäköisesti pysty vaikuttamaan. Tulosten valossa heikot signaalit mahdollisista tulolähteistä eivät todennäköisesti tule yleistymään vuoteen 2030 mennessä. Olemassa olevat mahdollisuudet voivat kuitenkin olla avainasemassa lisätulojen tarjoamisessa viljelijöille. Kansallinen maatalouspolitiikka ja EU:n yhteinen maatalouspolitiikka (CAP) ovat monimutkaisia järjestelmiä, jotka korostavat vähitellen ilmastoasioita. Nämä poliittiset ohjauskeinot eivät kuitenkaan kannusta viljelijöitä omaksumaan hiilineutraalin maatalouden käytäntöjä. Suosituksia tulevia tutkimuksia varten ovat ilmastonmuutoksen lieventämistoimenpiteiden kustannustehokkuus ja viljelijöiden tulonlähteiden seuranta vuonna 2030.
Carbon neutral agriculture plays a key role in climate change mitigation. However, Finnish farmers are struggling with the impacts of climate change and the profitability crisis. This study aims at providing market insight on potential sources of income for Finnish farmers in carbon neutral agriculture by 2030. However, this thesis does not focus on the question whether carbon neutral agriculture is achievable. The role of policy instruments is also investigated to determine whether they facilitate or prevent changes. The thesis is commissioned by Envitecpolis Oy. Six experts from the agriculture field were interviewed and the data were analysed with theory-driven content analysis. The analysis is based on the future signals sense-making framework (FSSF) that focuses on the weak signals, drivers and trends found in the data. Each theme includes two categories; the nonlinear and linear paths of change. In addition, policy instruments were divided into promoters and disrupters of change. The relevant weak signals identified are innovations, the formation of premium markets, the adoption of paludiculture, novel and existing market mechanisms for carbon neutral practices, the substitution of materials and energy in production, digitalization, the increasing requirements for producers by food industry and by consumers and lastly, strengthened cooperation between actors in agriculture. The drivers of change, such as climate change, knowledge and advances in technology, significantly influence the adoption of these weak signals. However, various trends function as blockers of change whilst some trends are inevitable large change processes. In light of the results, weak signals of potential sources of income are not likely to become mainstream by 2030. However, existing or emerging issues may play a key role in providing additional income for farmers. National agriculture policy and the EU Common Agriculture Policy (CAP) are complex schemes that are gradually emphasizing climate issues. However, these policies fail to incentivize farmers to adopt practices for carbon neutral agriculture. Recommendations for future research include the cost-effectiveness of climate change mitigation measures and a follow-up on the sources of income for farmers in 2030.
Keyword(s): Agriculture carbon neutral carbon sequestration carbon emissions reduction farming farmers’ income sources futures studies policy instruments weak signals drivers trends


Files in this item

Files Size Format View
Santalahti_Tanya_Thesis_2022.pdf 638.1Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record