Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Pikkukeskosena syntyneen lapsen eleilmaisu 18 kuukauden iässä ja sen yhteydet kielitaitoon kaksivuotiaana

Show full item record

Title: Pikkukeskosena syntyneen lapsen eleilmaisu 18 kuukauden iässä ja sen yhteydet kielitaitoon kaksivuotiaana
Author(s): Kallionpää, Anne
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Degree program: Master 's Programme in Logopedics
Specialisation: no specialization
Language: Finnish
Acceptance year: 2022
Abstract:
Eleillä on tärkeä rooli lapsen varhaisessa vuorovaikutuksessa, sillä niiden avulla lapsi pystyy ilmaisemaan itseään jo ennen puhutun kielen oppimista. Aikaisemmissa tutkimuksissa on saatu näyttöä siitä, että eleillä ja ele-sana-yhdistelmillä on merkitystä myös myöhemmän kielellisen kehityksen ennakoijana. Pikkukeskosten eleilmaisua koskevan tutkimustiedon määrä on kuitenkin vielä vähäinen. Toisaalta pikkukeskosilla on todettu useissa tutkimuksissa olevan ryhmätasolla täysiaikaisena syntyneitä lapsia suurempi riski kielellisen kehityksen vaikeuksiin. Pikkukeskosten eleilmaisua koskevan tiedon kartuttaminen olisikin tärkeää, koska eleillä saattaisi olla potentiaalia tarjota tietoa lapsen kielellisestä kehityksestä jo ennen kuin lapsi oppii puhumaan. Eleilmaisun tarkastelu saattaisi siten mahdollistaa huolestuttavien piirteiden havaitsemisen ja tuen tarjoamisen varhaisessa vaiheessa. Tässä työssä pureudutaan pikkukeskosten eleilmaisuun vertailemalla puolitoistavuotiaiden pikkukeskosten videoaineistosta analysoituja eleitä ja ele-sana-yhdistelmiä samanikäisten täysiaikaisena syntyneiden verrokkien eleilmaisuun. Lisäksi tarkastellaan puolitoistavuotiaiden pikkukeskosten ja verrokkien pelkkiä eleitä sisältävän eleilmaisun sekä ele-sana-yhdistelmien yhteyksiä heidän ilmaistujen sanastojensa kokoihin ja varhaisiin kielioppitaitoihinsa kaksivuotiaina. Tämän työn aineisto on kerätty osana PIPARI-tutkimuksen (Pienipainoisten riskilasten käyttäytyminen ja toimintakyky imeväisiästä kouluikään) Pienipainoisen keskosen varhainen kielenkehitys -osatutkimusta. Tässä työssä tutkittavina oli 10 pikkukeskosta ja 10 täysiaikaisena syntynyttä verrokkia. Heidän eleilmaisuaan analysoitiin 18 kuukauden ikäpisteessä kuvatusta videoaineistosta viisiosaista eleluokittelua hyödyntäen (ritualistiset pyynnöt, deiktiset, esittävät ja konventionaaliset eleet sekä esinetoiminnot). Lisäksi videoista laskettiin erikseen lasten käyttämien ele-sana-yhdistelmien lukumäärät. Kaksivuotiaiden kielitaitoa tarkasteltiin Varhaisen kommunikaation ja kielen kehityksen arviointimenetelmällä, josta saatiin tietoa ilmaistun sanaston koosta sekä kolmen pisimmän ilmaisun morfeemeina laskettujen pituuksien keskiarvoista eli M3L-luvuista. Tilastoanalyysissä käytettiin Mann-Whitneyn U-testiä sekä Spearmanin korrelaatiokerrointa. Pikkukeskosten ja täysiaikaisena syntyneiden verrokkien eleilmaisussa ei havaittu tilastollisesti merkitseviä eroavaisuuksia puolentoista vuoden ikäpisteessä. Kummallakaan ryhmällä ei havaittu tilastollisesti merkitseviä yhteyksiä puolentoista vuoden iän pelkkiä eleitä sisältävän eleilmaisun ja kahden vuoden iän kielitaidon välillä. Puolitoistavuotiaiden pikkukeskosten ele-sana-yhdistelmät sen sijaan korreloivat tilastollisesti merkitsevästi sekä varsin voimakkaasti kaksivuotiaiden ilmaistun sanaston koon ja M3L-lukujen kanssa. Verrokeilla ele-sana-yhdistelmien lukumäärällä ei havaittu tilastollisesti merkitsevää yhteyttä ilmaistuun sanastoon, mutta yhteys M3L-lukuihin saavutti lähes tilastollisen merkitsevyyden 5 %:n merkitsevyystasolla tarkasteltuna. Tämän tutkimuksen perusteella pikkukeskosten eleilmaisussa erityisesti ele-sana-yhdistelmillä saattaisi siis olla merkittäviä yhteyksiä heidän myöhempiin kielellisiin taitoihinsa, ja aihetta olisi tärkeää tutkia laajemmin.
Gesture use plays an important role in children's early communication, because it provides children with a way of expressing themselves already before they are able to speak. Earlier studies have shown that gestures and gesture-word combinations may also play a role in predicting later language development. However, there is not much research evidence concerning the gesture use of very-low-birth-weight (VLBW) children yet. At the same time, many studies have shown that VLBW children face an increased risk of later difficulties in language development. Since gestures might provide insight into child's later language development already before the child is able to speak, gestures could make it possible to detect potential language difficulties early on. Therefore, it would be important to gain more information about the gesture development of VLBW children also. In this master's thesis, I aim to study the gesture use of VLBW children by comparing the gestures and gesture-word combinations of 18-month-old VLBW children to those of 18-month-old full term (FT) children. Another aim is to compare the gestures and gesture-word combinations of 18-month-old children to their expressive vocabularies and early grammatical skills at two years of age. The data of this thesis has been collected as part of a bigger study, The language development of very-low-birth-weight children, which is a sub study of the PIPARI study (Development and functioning of very-low-birth-weight infants from infancy to school age). The participants of this master's thesis study were 10 VLBW and 10 FT children. The participants' gestures were analysed from 10-minutes-long videotaped sessions by categorizing gestures into ritualized requests, deictic, iconic and conventional gestures as well as play schemes. In addition, gesture-word combinations were counted from the videotapes. Children's language skills at two years of age (the size of expressive vocabulary and the mean length of the three longest utterances, M3L value) were measured with the help of the Finnish version of the MacArthur-Bates Communicative Development Inventories. Mann-Whitney U-test and Spearman's correlation coefficient were used in the statistical analysis. There were no statistically significant differences in the gesture use or the amount of gesture-word combinations between 18-month-old VLBW and FT children. Neither VLBW nor FT children had statistically significant correlations between 18-month-old gestures and 2-year-old language skills. Instead, the gesture-word combinations of 18-month-old VLBW children did correlate statistically significantly and quite strongly with 2-year-old VLBW children's expressive vocabularies and M3L values. For FT children the correlation between gesture-word combinations and expressive vocabulary did not reach statistical significance, while the correlation between gesture-word combinations and M3L values was almost statistically significant considering the significance level of 5 %. That is to say, based on this study, it seems that for VLBW children especially gesture-word combinations may have an important role in providing information of later language skills.
Keyword(s): pikkukeskoset keskoset eleet ele-sana-yhdistelmät eleilmaisun yhteydet kielitaitoon ilmaistu sanasto M3L


Files in this item

Files Size Format View
Kallionpaa_Anne_gradu_2022.pdf 750.5Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record