Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Koulujen yhteistoiminnan luonne ja olosuhteet kompleksisten ja adaptiivisten systeemien teorian näkökulmasta: Innovatiivinen koulu vakaassa ja epävakaassa tilassa

Show full item record

Title: Koulujen yhteistoiminnan luonne ja olosuhteet kompleksisten ja adaptiivisten systeemien teorian näkökulmasta: Innovatiivinen koulu vakaassa ja epävakaassa tilassa
Author(s): Airaksinen, Johanna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Degree program: Master´s Programme in Education
Specialisation: General and Adult Education
Language: Finnish
Acceptance year: 2022
Abstract:
Tausta: Kompleksisuusteoria kuvaa ympäristöönsä adaptoituvaa ja kehittyvää järjestelmää kompleksisena adaptiivisena (CAS) systeeminä, jossa uudistuminen esitetään kollektiivisena ja systeemisenä prosessina, saaden alkunsa olosuhteiden muutosten aiheuttamasta epävakaasta tilasta. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan kompleksisuusteoreettisen viitekehyksen ja Innovatiivisen koulun mallin valossa viiden Suomessa toimivan peruskoulun opettajien kokemuksia yhteistoiminnan luonteesta ja olosuhteista vakaassa ja epävakaassa tilassa. Ongelmat: Tutkimuksen tavoitteena on selvittää millä tavalla opettajat kuvaavat yhteistyötä, johtamista, osaamista ja osaamisen kehittämistä, verkostoissa toimimista, sekä resursseja vakaassa ja epävakaassa tilassa, ja miten kyseiset osatekijät muuttuvat pakotetun korona-ajan uudistumisen myötä. Menetelmät: Aineisto koostuu syksyllä 2019 kerätyistä kyselyistä (n=61) ja toukokuussa 2020 toteutetuista haastatteluista (n=10). Aineiston analyysissa hyödynnetään laadullista sisällönanalyysia. Tulokset: Tutkimuksen tuloksissa opettajien kokemusten avulla tunnistettiin seuraavaa: 1) Opettajat toteuttivat lähiopetuksessa yhteistyötä eriasteisesti tiimityön rakenteita hyödyntäen. Etäopetuksen aikana opettajat muuttivat joko johdetusti tai itseorganisoituvasti ja tarvelähtöisesti tiimityöskentelytapojaan teknologian mahdollisuuksia hyödyntäen. 2) Johtamisessa sekä ylemmän johdon että koulun oman johdon ohjaus tai ohjauksen puute etäopetukseen reagoimisessa korostuivat. 3) Osaamisessa oli nähtävissä sekä riittävää että puutteellista tasoa sekä lähi- että etäopetuksen aikana. Etäopetusjakso teki läpinäkyväksi erot erityisesti opettajien digipedagogisessa osaamisessa. Teknologian käyttöönottoa ja opettajien osaamisen kehittymistä tukivat lähi- ja etäopetusaikana opettajien oppimis- ja kehittämistoimet, sekä osaamisen jakaminen. Kehittämisilmapiirissä sekä kehittämiseen suhtautumisessa oli etäopetuksessa nähtävissä myönteisiä muutoksia 4) Verkostotoiminnassa korostui sekä yhteistyö vanhempien kanssa että opettajien omista verkostoista ja teknologiavälitteisistä alustoista ja ryhmistä saatu osaaminen ja sisältö. Yhteistyö perheiden kanssa korostui erityisesti etäopetuksen aikana. 5) Lähiopetuksessa puutteelliset resurssit korostuivat, epäopetuksessa puolestaan korostuivat oppilaiden omat ja koulujen lainaamat laiteresurssit, muuttuneet toiminnan tilat, sekä työajan kasvu. Tarkastelu/merkitys: Etäopetus muodostui koulun toimijoita sekä toimintoja läpileikkaavaksi kehittämiskohteeksi. Yhteinen kehittämistarve yhdisti työyhteisöjä ja verkostoja, kuten perheitä ja koko koulutusjärjestelmää. Pakon myötä toteutettu kehittämistoiminta sai aikaan osaamisen kehittymistä sekä muutoksia suhtautumisessa oman toiminnan kehittämiseen ja teknologian pedagogiseen käyttöön. Opettajat nojautuivat myös kollegojen tukeen ja tunnistivat sen merkityksen aiempaa vahvemmin. Nopea muutos ja teknologiavälitteisyys aiheuttivat samalla negatiivisia muutoksia, kuten kuormitusta. Sekä yksilön että yhteisöjen tasolla kehitettyjä koulun toimintaa tukevia käytänteitä tulisi hyödyntää post-korona ajan opetuksen ja vuorovaikutuksen kehittämisessä.
Background: Complexity theory describes a system that evolves and adapts to its environment as a complex adaptive (CAS) system. Renewal is presented as a collective and systemic process. The process begins in unstable stage caused by changes in conditions. This study examines teachers' experiences of the nature and conditions of collaboration in a stable and unstable state in five primary schools in Finland, from the lens of complexity theory framework and Innovative school model Problems: The aim of the study is to find out how teachers describe collaboration, leadership, competence and competence development, networking, and resources in a stable and unstable state, and how these components change with forced renewal in the Covid Age. Methods: The data consists of surveys collected in autumn 2019 (n = 61) and interviews conducted in May 2020 (n = 10). The data was analysed with qualitative content analysis. Results: The following was identified from teachers' experiences: 1) In contact education teachers implemented collaboration utilizing teamwork structures to varying degrees. During distance education, teachers changed their teamwork methods, either in a managed or self-organizing and need based way. They also took advantage of the possibilities of technology. 2) The guidance of both upper management and the school's own management or the lack of guidance in responding to distance education was emphasized. 3) There was both an adequate and inadequate level of competence during both contact and distance education. The distance education period made the differences transparent especially in teachers' digipedagogical skills. The use of technology and the development of teachers' skills during the period of contact and distance education were supported by teachers' learning and development activities, as well as sharing of knowledge. During the distance education period, there were positive changes in the conditions of school development and in attitudes towards development. Collaboration with families was emphasized during distance education. 4) Inadequate resources were emphasized in contact education. In distance education the students' own and school-borrowed equipment, changes in operating conditions and the increase in working hours were emphasized. Conclusion: Distance education became a cross-cutting development target for school actors and activities. Communities and networks, such as families and the entire education system, were connected by the common need for development. The forced development activities brought about the development of competence and changes in teachers' attitudes towards the development of one`s own operations and the pedagogical use of technology. Teachers also relied on their colleagues support and recognized its importance more than before. At the same time, rapid change and the use of technology caused negative changes such as workload and stress. Practices that support school activities, developed at both the individual and community levels, should be utilized in the development of post-covid education and interaction.
Keyword(s): kompleksinen adaptiivinen systeemi itseorganisoituminen yhteiskehittyminen


Files in this item

Files Size Format View
Airaksinen_Johanna_tutkielma_2022.pdf 1.438Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record