Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

”HR-hömpötyksiä?” Työhyvinvointia tukevat organisatoriset ja sosiaaliset voimavarat tietotyössä

Show simple item record

dc.date.accessioned 2022-05-03T07:21:04Z
dc.date.available 2022-05-03T07:21:04Z
dc.date.issued 2022-05-03
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/40335
dc.title ”HR-hömpötyksiä?” Työhyvinvointia tukevat organisatoriset ja sosiaaliset voimavarat tietotyössä fi
ethesis.faculty Kasvatustieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Educational Sciences en
ethesis.faculty Pedagogiska fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/a990df47-03bd-4108-9d39-9b2f66a53631
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Hyttinen, Heini
dct.issued 2022
dct.abstract Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli tarkastella tietotyössä esiintyviä työhyvinvointia tukevia sosiaalisia ja organisatorisia voimavaratekijöitä, sekä näiden toimintaedellytyksiä. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että voimavarat auttavat työn tavoitteista selviämisessä, lieventävät työn vaatimusten aiheuttamaa psyykkistä ja fysiologista rasitusta, sekä kannustavat kasvuun ja kehitykseen. Tutkielman perustana on voimavarakeskeinen, positiivisen psykologian lähestymistapa työhyvinvointiin, jossa työhyvinvoinnin nähdään rakentuvan työn, työyhteisön ja organisaation käytänteiden yhteisvaikutuksessa, joita yksilö tulkitsee omasta näkökulmastaan. Tutkielma hyödyntää työn vaatimukset ja voimavarat mallia (JD-R) sekä koetun organisaation tuen teoriaa. Tutkimuksen aineisto kerättiin kahdeksan tietotyöntekijän puolistrukturoiduilla teemahaastatteluilla. Haastateltavat työskentelivät monialaisessa suunnittelutoimistossa suunnittelijoina, insinööreinä, arkkitehteina ja henkilöstöhallinnossa. Aineiston analyysi toteutettiin teoriaohjaavalla sisällönanalyysilla. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että työntekijöiden työhyvinvointikokemus ei ole stabiili tai täysin yhtenäinen. Tietotyössä olennaisimpia työhyvinvointia tukevia sosiaalisia voimavaroja olivat organisaatiokulttuuri ja työilmapiiri sekä työyhteisöviestintä. Keskeisimpiä työhyvinvointia tukevia organisatorisia voimavaroja olivat autonomia ja vaikutusmahdollisuudet, sekä koettu organisaation tuki. Tärkeäksi koettiin päivittäisessä työssä näkyvät konkreettiset käytänteet. Keskeisimpinä voimavarojen toimintaedellytyksinä haastatteluaineistosta oli johdettavissa ajallinen resursointi, yleinen asenneilmapiiri sekä työyhteisötaidot. Voimavarojen voidaan nähdä tukevan työntekijöiden hyvinvointia, kun yksilön, työyhteisön sekä organisaation asenteet, toiminta ja hyvinvointityölle suotava aika kohtaavat. Tulokset myötäilevät aiempaa työhyvinvoinnin tutkimusta sekä JD-R -mallin että koetun organisaation tuen teoriaa. fi
dct.abstract This master’s thesis aimed to identify and analyse the most relevant job resources that support and promote workplace well-being in knowledge work, focusing on the social and organisational aspects as well as their functional prerequisites. Previous studies have shown that job resources help cope with work goals, alleviate job demands and mental and psychological stress, as well as encourage growth and development. This thesis is based on a resource-centred approach by approaching workplace well-being from the view of positive psychology – seeing that workplace well-being forms in the interplay of social and organisational practices as well as the job itself, which the individual interprets from their own perspective. The study utilises the Job Demands Resources Model (JD-R) as well as Perceived Organisational Support Theory. The research material was collected through a semi-structured thematic interview of eight knowledge workers. The interviewees worked as architects, designers, engineers and in HR. The analysis of the interviews was conducted through a theoretically guided content analysis. The most essential social aspects supporting the interviewees’ workplace well-being were organisational culture and work atmosphere as well as workplace communication. The most essential organisational resources were autonomy and perceived organisational support. The most important perquisites for these resources were general attitude, allocated time resources and work community skills. The organisational and social aspects are best able to support the workers’ well-being when the individual’s, work community’s and organisation’s attitudes, action and allocated time meet. The results are in line with previous research and support the JD-R model and Perceived Organisational Support Theory. en
dct.subject työhyvinvointi
dct.subject voimavarat
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language suomi fi
ethesis.language Finnish en
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Paavola, Sami
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:677387c5-bcd1-455b-a82a-3070a1362d20
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2022-03-21 09:57:23:322
ethesis-internal.abstract.secondary This master’s thesis aimed to identify and analyse the most relevant job resources that support and promote workplace well-being in knowledge work, focusing on the social and organisational aspects as well as their functional prerequisites. Previous studies have shown that job resources help cope with work goals, alleviate job demands and mental and psychological stress, as well as encourage growth and development. This thesis is based on a resource-centred approach by approaching workplace well-being from the view of positive psychology – seeing that workplace well-being forms in the interplay of social and organisational practices as well as the job itself, which the individual interprets from their own perspective. The study utilises the Job Demands Resources Model (JD-R) as well as Perceived Organisational Support Theory. The research material was collected through a semi-structured thematic interview of eight knowledge workers. The interviewees worked as architects, designers, engineers and in HR. The analysis of the interviews was conducted through a theoretically guided content analysis. The most essential social aspects supporting the interviewees’ workplace well-being were organisational culture and work atmosphere as well as workplace communication. The most essential organisational resources were autonomy and perceived organisational support. The most important perquisites for these resources were general attitude, allocated time resources and work community skills. The organisational and social aspects are best able to support the workers’ well-being when the individual’s, work community’s and organisation’s attitudes, action and allocated time meet. The results are in line with previous research and support the JD-R model and Perceived Organisational Support Theory. und
ethesis-internal.abstract.primary Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli tarkastella tietotyössä esiintyviä työhyvinvointia tukevia sosiaalisia ja organisatorisia voimavaratekijöitä, sekä näiden toimintaedellytyksiä. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että voimavarat auttavat työn tavoitteista selviämisessä, lieventävät työn vaatimusten aiheuttamaa psyykkistä ja fysiologista rasitusta, sekä kannustavat kasvuun ja kehitykseen. Tutkielman perustana on voimavarakeskeinen, positiivisen psykologian lähestymistapa työhyvinvointiin, jossa työhyvinvoinnin nähdään rakentuvan työn, työyhteisön ja organisaation käytänteiden yhteisvaikutuksessa, joita yksilö tulkitsee omasta näkökulmastaan. Tutkielma hyödyntää työn vaatimukset ja voimavarat mallia (JD-R) sekä koetun organisaation tuen teoriaa. Tutkimuksen aineisto kerättiin kahdeksan tietotyöntekijän puolistrukturoiduilla teemahaastatteluilla. Haastateltavat työskentelivät monialaisessa suunnittelutoimistossa suunnittelijoina, insinööreinä, arkkitehteina ja henkilöstöhallinnossa. Aineiston analyysi toteutettiin teoriaohjaavalla sisällönanalyysilla. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että työntekijöiden työhyvinvointikokemus ei ole stabiili tai täysin yhtenäinen. Tietotyössä olennaisimpia työhyvinvointia tukevia sosiaalisia voimavaroja olivat organisaatiokulttuuri ja työilmapiiri sekä työyhteisöviestintä. Keskeisimpiä työhyvinvointia tukevia organisatorisia voimavaroja olivat autonomia ja vaikutusmahdollisuudet, sekä koettu organisaation tuki. Tärkeäksi koettiin päivittäisessä työssä näkyvät konkreettiset käytänteet. Keskeisimpinä voimavarojen toimintaedellytyksinä haastatteluaineistosta oli johdettavissa ajallinen resursointi, yleinen asenneilmapiiri sekä työyhteisötaidot. Voimavarojen voidaan nähdä tukevan työntekijöiden hyvinvointia, kun yksilön, työyhteisön sekä organisaation asenteet, toiminta ja hyvinvointityölle suotava aika kohtaavat. Tulokset myötäilevät aiempaa työhyvinvoinnin tutkimusta sekä JD-R -mallin että koetun organisaation tuen teoriaa. und
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202205031786
dct.alternative ”HR nonsense?” : Organisational and social resources facilitating workplace well-being in knowledge work en
ethesis.facultystudyline Yleinen ja aikuiskasvatustiede fi
ethesis.facultystudyline General and Adult Education en
ethesis.facultystudyline Allmän- och vuxenpedagogik sv
ethesis.facultystudyline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/SH60_042
ethesis.mastersdegreeprogram Kasvatustieteiden maisteriohjelma fi
ethesis.mastersdegreeprogram Master´s Programme in Education en
ethesis.mastersdegreeprogram Magisterprogrammet i pedagogik sv
ethesis.mastersdegreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/MH60_001

Files in this item

Files Size Format View
Hyttinen_Heini_tutkielma_2022.pdf 675.5Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record