Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Ammatillinen toimijuus yhteisöohjautuvassa työssä

Show full item record

Title: Ammatillinen toimijuus yhteisöohjautuvassa työssä
Author(s): Purontaus, Nelli
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Degree program: Master´s Programme in Education
Specialisation: General and Adult Education
Language: Finnish
Acceptance year: 2022
Abstract:
Tämän pro gradu -tutkielman tutkimustehtävänä on kuvata ammatillista toimijuutta yhteisöohjautuvassa työssä. Työhön kohdistuvat kehityskulut edellyttävät itseohjautuvuutta yhä enemmän, jolloin on olennaista tarkastella yksilön sekä organisaation rakenteiden ja toimintaympäristön kyvykkyyttä mahdollistaa tätä toimintaa. Tutkielma perustuu teoreettiselta taustaltaan joustavampien organisaatiorakenteiden tarkastelulle, missä painottuu itse- ja yhteisöohjautuvuuden käsittäminen osana organisaatioiden toimintaa. Lisäksi tutkielman teoreettinen viitekehys kohdentuu ammatillisen toimijuuden teoriaan. Ammatillisen toimijuuden tarkastelu perustetaan tässä tutkielmassa subjektikeskeiseen sosiokulttuuriseen lähestymistapaan. Tutkielman tutkimuskysymykset ovat 1) millaisena haastateltavat kuvaavat ammatillista toimijuuttaan ja 2) millaisia ammatillista toimijuutta mahdollistavia teemoja yhteisöohjautuvasta työstä nousee esille? Tutkielma on kvalitatiivinen haastattelututkimus, ja sen aineisto muodostui kahdeksan yhteisöohjautuvan työyhteisön työntekijän haastatteluista. Aineiston analyysi toteutettiin teoriaohjaavana sisällönanalyysina, missä aineistoa jäsennettiin teemoittelun kautta. Tulokset osoittivat, kuinka yhteisöohjautuvassa työssä ammatillista toimijuutta kuvattiin sitä ohjaavien tekijöiden, osallistumisen ja osallistamisen sekä työn ja osaamisen kehittämisen teemojen kautta. Tulokset osoittivat lisäksi, kuinka yhteisöohjautuvassa työssä ammatillista toimijuutta resursoivat kehittämismentaliteetti, valtarakenteet toiminnan mahdollistajina sekä työyhteisön dialogisuus. Haastateltavilla oli hyvät mahdollisuudet vaikuttaa työhönsä sekä osallistua päätöksentekoon, mutta näitä määritti keskeisesti työntekijän omaan aktiivisuuteen perustuva toiminta. Yhteisöohjautuvan työn voi näin ollen tulkita tukevan ammatillista toimijuutta. Kuitenkin yhteisöohjautuvan työn kontekstisidonnaisuus ja ammatillisen toimijuuden kompleksinen luonne vaativat jatkotutkimusta erilaisten työyhteisöjen parissa.
The purpose of this master’s thesis is to examine professional agency in self-managing work teams. The developmental processes focusing on work stress the ability to manage own work, therefore assessing these possibilities is essential to comprehend the ability of individuals and organizational structures to enable these demands. The theoretical framework is based on examining flexible and agile organizational structures, which emphasises self-management and self-managing teamwork as a focal part of the way flexible organizations operate. Furthermore, the theoretical framework consists of the theory regarding professional agency. The understanding of professional agency is based on a subject-centered socio-cultural approach. The research questions are 1) how do the interviewees describe their professional agency and 2) what kind of themes occur in self-managing teamwork that support professional agency? This thesis is a qualitative interview study, and the research material consists of eight employees’ interviews who work in self-managing teams. The analysis was carried out as a theoretically guided content analysis, in which the material was categorized as central themes. The results showed how professional agency in self-managing teamwork was described by directional factors, participation and inclusion, as well as the development of work and competence. The results also indicated how self-managing teamwork supported professional agency by the themes of developmental mentality, power structures, and the quality of work community dialogue. The interviewees had good opportunities to influence their work and participate in decision-making, but these were determined by the employees’ unprompted actions. Therefore, self-managing teamwork can be interpreted to support professional agency. However, taking in account the context-specific nature of self-managing teamwork and the complex nature of professional agency, further research is required to consider varying work communities.
Keyword(s): Yhteisöohjautuvuus itseohjautuvuus ammatillinen toimijuus


Files in this item

Files Size Format View
Purontaus_Nelli_pro gradu -tutkielma_2022.pdf 654.0Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record