Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Ammatillinen toimijuus yhteisöohjautuvassa työssä

Show simple item record

dc.date.accessioned 2022-05-03T07:21:18Z
dc.date.available 2022-05-03T07:21:18Z
dc.date.issued 2022-05-03
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/40337
dc.title Ammatillinen toimijuus yhteisöohjautuvassa työssä fi
ethesis.faculty Kasvatustieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Educational Sciences en
ethesis.faculty Pedagogiska fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/a990df47-03bd-4108-9d39-9b2f66a53631
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Purontaus, Nelli
dct.issued 2022
dct.abstract Tämän pro gradu -tutkielman tutkimustehtävänä on kuvata ammatillista toimijuutta yhteisöohjautuvassa työssä. Työhön kohdistuvat kehityskulut edellyttävät itseohjautuvuutta yhä enemmän, jolloin on olennaista tarkastella yksilön sekä organisaation rakenteiden ja toimintaympäristön kyvykkyyttä mahdollistaa tätä toimintaa. Tutkielma perustuu teoreettiselta taustaltaan joustavampien organisaatiorakenteiden tarkastelulle, missä painottuu itse- ja yhteisöohjautuvuuden käsittäminen osana organisaatioiden toimintaa. Lisäksi tutkielman teoreettinen viitekehys kohdentuu ammatillisen toimijuuden teoriaan. Ammatillisen toimijuuden tarkastelu perustetaan tässä tutkielmassa subjektikeskeiseen sosiokulttuuriseen lähestymistapaan. Tutkielman tutkimuskysymykset ovat 1) millaisena haastateltavat kuvaavat ammatillista toimijuuttaan ja 2) millaisia ammatillista toimijuutta mahdollistavia teemoja yhteisöohjautuvasta työstä nousee esille? Tutkielma on kvalitatiivinen haastattelututkimus, ja sen aineisto muodostui kahdeksan yhteisöohjautuvan työyhteisön työntekijän haastatteluista. Aineiston analyysi toteutettiin teoriaohjaavana sisällönanalyysina, missä aineistoa jäsennettiin teemoittelun kautta. Tulokset osoittivat, kuinka yhteisöohjautuvassa työssä ammatillista toimijuutta kuvattiin sitä ohjaavien tekijöiden, osallistumisen ja osallistamisen sekä työn ja osaamisen kehittämisen teemojen kautta. Tulokset osoittivat lisäksi, kuinka yhteisöohjautuvassa työssä ammatillista toimijuutta resursoivat kehittämismentaliteetti, valtarakenteet toiminnan mahdollistajina sekä työyhteisön dialogisuus. Haastateltavilla oli hyvät mahdollisuudet vaikuttaa työhönsä sekä osallistua päätöksentekoon, mutta näitä määritti keskeisesti työntekijän omaan aktiivisuuteen perustuva toiminta. Yhteisöohjautuvan työn voi näin ollen tulkita tukevan ammatillista toimijuutta. Kuitenkin yhteisöohjautuvan työn kontekstisidonnaisuus ja ammatillisen toimijuuden kompleksinen luonne vaativat jatkotutkimusta erilaisten työyhteisöjen parissa. fi
dct.abstract The purpose of this master’s thesis is to examine professional agency in self-managing work teams. The developmental processes focusing on work stress the ability to manage own work, therefore assessing these possibilities is essential to comprehend the ability of individuals and organizational structures to enable these demands. The theoretical framework is based on examining flexible and agile organizational structures, which emphasises self-management and self-managing teamwork as a focal part of the way flexible organizations operate. Furthermore, the theoretical framework consists of the theory regarding professional agency. The understanding of professional agency is based on a subject-centered socio-cultural approach. The research questions are 1) how do the interviewees describe their professional agency and 2) what kind of themes occur in self-managing teamwork that support professional agency? This thesis is a qualitative interview study, and the research material consists of eight employees’ interviews who work in self-managing teams. The analysis was carried out as a theoretically guided content analysis, in which the material was categorized as central themes. The results showed how professional agency in self-managing teamwork was described by directional factors, participation and inclusion, as well as the development of work and competence. The results also indicated how self-managing teamwork supported professional agency by the themes of developmental mentality, power structures, and the quality of work community dialogue. The interviewees had good opportunities to influence their work and participate in decision-making, but these were determined by the employees’ unprompted actions. Therefore, self-managing teamwork can be interpreted to support professional agency. However, taking in account the context-specific nature of self-managing teamwork and the complex nature of professional agency, further research is required to consider varying work communities. en
dct.subject Yhteisöohjautuvuus
dct.subject itseohjautuvuus
dct.subject ammatillinen toimijuus
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language suomi fi
ethesis.language Finnish en
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Paavola, Sami
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:5c36c2a1-fd85-4cab-9f76-e405ed913d65
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2022-03-21 09:58:40:725
ethesis-internal.abstract.secondary The purpose of this master’s thesis is to examine professional agency in self-managing work teams. The developmental processes focusing on work stress the ability to manage own work, therefore assessing these possibilities is essential to comprehend the ability of individuals and organizational structures to enable these demands. The theoretical framework is based on examining flexible and agile organizational structures, which emphasises self-management and self-managing teamwork as a focal part of the way flexible organizations operate. Furthermore, the theoretical framework consists of the theory regarding professional agency. The understanding of professional agency is based on a subject-centered socio-cultural approach. The research questions are 1) how do the interviewees describe their professional agency and 2) what kind of themes occur in self-managing teamwork that support professional agency? This thesis is a qualitative interview study, and the research material consists of eight employees’ interviews who work in self-managing teams. The analysis was carried out as a theoretically guided content analysis, in which the material was categorized as central themes. The results showed how professional agency in self-managing teamwork was described by directional factors, participation and inclusion, as well as the development of work and competence. The results also indicated how self-managing teamwork supported professional agency by the themes of developmental mentality, power structures, and the quality of work community dialogue. The interviewees had good opportunities to influence their work and participate in decision-making, but these were determined by the employees’ unprompted actions. Therefore, self-managing teamwork can be interpreted to support professional agency. However, taking in account the context-specific nature of self-managing teamwork and the complex nature of professional agency, further research is required to consider varying work communities. und
ethesis-internal.abstract.primary Tämän pro gradu -tutkielman tutkimustehtävänä on kuvata ammatillista toimijuutta yhteisöohjautuvassa työssä. Työhön kohdistuvat kehityskulut edellyttävät itseohjautuvuutta yhä enemmän, jolloin on olennaista tarkastella yksilön sekä organisaation rakenteiden ja toimintaympäristön kyvykkyyttä mahdollistaa tätä toimintaa. Tutkielma perustuu teoreettiselta taustaltaan joustavampien organisaatiorakenteiden tarkastelulle, missä painottuu itse- ja yhteisöohjautuvuuden käsittäminen osana organisaatioiden toimintaa. Lisäksi tutkielman teoreettinen viitekehys kohdentuu ammatillisen toimijuuden teoriaan. Ammatillisen toimijuuden tarkastelu perustetaan tässä tutkielmassa subjektikeskeiseen sosiokulttuuriseen lähestymistapaan. Tutkielman tutkimuskysymykset ovat 1) millaisena haastateltavat kuvaavat ammatillista toimijuuttaan ja 2) millaisia ammatillista toimijuutta mahdollistavia teemoja yhteisöohjautuvasta työstä nousee esille? Tutkielma on kvalitatiivinen haastattelututkimus, ja sen aineisto muodostui kahdeksan yhteisöohjautuvan työyhteisön työntekijän haastatteluista. Aineiston analyysi toteutettiin teoriaohjaavana sisällönanalyysina, missä aineistoa jäsennettiin teemoittelun kautta. Tulokset osoittivat, kuinka yhteisöohjautuvassa työssä ammatillista toimijuutta kuvattiin sitä ohjaavien tekijöiden, osallistumisen ja osallistamisen sekä työn ja osaamisen kehittämisen teemojen kautta. Tulokset osoittivat lisäksi, kuinka yhteisöohjautuvassa työssä ammatillista toimijuutta resursoivat kehittämismentaliteetti, valtarakenteet toiminnan mahdollistajina sekä työyhteisön dialogisuus. Haastateltavilla oli hyvät mahdollisuudet vaikuttaa työhönsä sekä osallistua päätöksentekoon, mutta näitä määritti keskeisesti työntekijän omaan aktiivisuuteen perustuva toiminta. Yhteisöohjautuvan työn voi näin ollen tulkita tukevan ammatillista toimijuutta. Kuitenkin yhteisöohjautuvan työn kontekstisidonnaisuus ja ammatillisen toimijuuden kompleksinen luonne vaativat jatkotutkimusta erilaisten työyhteisöjen parissa. und
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202205031788
dct.alternative Professional agency in self-managing work teams en
ethesis.facultystudyline Yleinen ja aikuiskasvatustiede fi
ethesis.facultystudyline General and Adult Education en
ethesis.facultystudyline Allmän- och vuxenpedagogik sv
ethesis.facultystudyline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/SH60_042
ethesis.mastersdegreeprogram Kasvatustieteiden maisteriohjelma fi
ethesis.mastersdegreeprogram Master´s Programme in Education en
ethesis.mastersdegreeprogram Magisterprogrammet i pedagogik sv
ethesis.mastersdegreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/MH60_001

Files in this item

Files Size Format View
Purontaus_Nelli_pro gradu -tutkielma_2022.pdf 654.0Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record