Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Comparing three methods to estimate light attenuation along a coastal salinity gradient

Show full item record

Title: Comparing three methods to estimate light attenuation along a coastal salinity gradient
Author(s): Pykäri, Janina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Biological and Environmental Sciences
Degree program: Master's Programme in Environmental Change and Global Sustainability
Specialisation: Environmental Change
Language: English
Acceptance year: 2022
Abstract:
Valo on elintärkeää akvaattisille ekosysteemeille, sillä fotosynteettinen perustuotanto ylläpitää ravintoverkon korkeampia trofiatasoja. Valo vaimenee vedessä absorption ja sironnan yhteisvaikutuksesta, ja vaimenemista aiheuttavat optisesti aktiiviset aineet, joista rannikkovesissä tärkeimpiä ovat klorofylli-a, kiintoaine ja värillinen liuennut orgaaninen aines (CDOM). Valon vaimeneminen on myös tärkeä indikaattori monille ympäristönmuutoksille. Perinteisesti näkösyvyyttä kuvaavaa Secchi-syvyyttä on käytetty kuvaamaan muutoksia valon vaimenemisessa tarkkojen vaimenemiskertoimien sijaan, ja Secchi-syvyyden ja vaimenemiskertoimen välille tarvitaankin muuntokertoimia, jotta valo-oloista saataisiin tietoa sellaisina kuin vesieliöt ne kokevat. Tämän vuoksi mittausmenetelmien vertailu ja kalibroiminen on tärkeää. Tässä tutkimuksessa valon vaimenemista mitattiin Secchi-levyllä, valomittarilla ja valologgereilla jatkuvatoimisten mittauksen mahdollisuuksien kartoittamiseksi. Tämän tutkimuksen päätavoitteet olivat 1) vertailla kolmea menetelmää valon vaimenemisen mittaamisessa, 2) tunnistaa menetelmien välisiin eroihin ja menetelmien tarkkuuteen vaikuttavat ympäristötekijät ja 3) tutkia sähkönjohtavuuden käyttökelpoisuutta valon vaimenemisen ennustamisessa. Hypoteesi Secchi-syvyyden ja sensoriperusteisen mittalaitteiden välisten erojen suhteen oli, että sironnan suhteellinen osuus valon vaimenemisesta vaikuttaisi menetelmien välisiin eroihin erilaisissa optisissa oloissa. Vaimenemiskertoimien välisten erojen oletettiin puolestaan johtuvan eri mittausspektreistä. Kolmen optisesti aktiivisen aineen (klorofylli, kiintoaine ja CDOM) vaikutusta valon mittausmenetelmien välisiin eroihin tutkittiin Pohjanpitäjänlahdella. Valon vaimeneminen johtui pääasiassa CDOMista, jonka jälkeen toisiksi tärkein tekijä oli kiintoaine ja vähiten tärkeä klorofylli-a. Sähkönjohtavuus selitti hyvin valon vaimenemista. Optisesti aktiiviset aineet tai sähkönjohtavuus eivät kuitenkaan selittäneet aukottomasti menetelmien välisiä eroja yhden menetelmäparin tulosten tukiessa hypoteeseja ja toisen taas ei, ja menetelmien välisten erojen ajatellaankin johtuvan suurelta osin mittalaitteiden ominaisuuksista tai mittausvirheistä. Kaikki kolme testattua menetelmää osoittautuivat kuitenkin hyviksi menetelmiksi valon vaimenemisen muutosten mittaamisessa, ja eri menetelmien edut ja heikkoudet esitetään koostetaulukossa, jota voidaan hyödyntää valomittausten suunnittelussa tulevia tutkimuksia tai ympäristön tilan seurantaa varten.
Light is crucial for aquatic ecosystems, as photosynthesis supports the higher trophic levels. Light attenuates in water due to absorption and scattering by optically active substances (OAS), the main ones in coastal environments being chlorophyll-a (chl-a), particulate matter and coloured dissolved organic matter (CDOM). Light attenuation measurements are also important indicators of many environmental changes. Traditionally, Secchi depth has been used to monitor changes in light attenuation. However, Secchi depth (ZS) is a not an accurate estimate of light attenuation, and conversion to light attenuation coefficient (Kd) is needed to study light conditions as aquatic organisms observe them. Therefore, calibration between methods is important. In this study, light attenuation was estimated with Secchi disc, a light meter and light loggers to scrutinize the possibilities of autonomous measurements in this context. The aims of the study were 1) to compare three methods for estimating light attenuation and 2) to identify the environmental drivers affecting the relationships and accuracy of these methods, and 3) to assess the possibility of using conductivity as a proxy for light attenuation. The main hypotheses were that the differences in conversion between ZS and the two sensor-based methods in different concentrations of optically active substances can be explained by contribution of scattering to light attenuation, and that variation in different Kd-estimates is due to the different measurement spectra. The effect of three OASs (chl-a, particulate matter, CDOM) on differences among light attenuation estimates were quantified in Pohjanpitäjänlahti bay. Light attenuation was mainly controlled by CDOM, followed by particulate matter and chl-a. Conductivity was found to be a good proxy for light attenuation. However, there was a mixed signal if the differences among methods could be explained by OAS concentrations or conductivity, as the hypotheses were supported with one device pair but not with the other. Therefore, the differences among light measurement methods might stem from the characteristics of the devices or measurement errors. However, all the methods were found suitable for tracking changes in light attenuation and a summary table of the advantages and disadvantages of each method is presented to help choose a suitable method to estimate light attenuation e.g., in future studies or environmental monitoring.
Keyword(s): light attenuation Secchi depth light meter light loggers chlorophyll-a CDOM particulate matter Baltic Sea Pohjanpitäjänlahti


Files in this item

Files Size Format View
Pykari_Janina_thesis_2022.pdf 1.958Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record