Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Economic dimensions of using biochar in Finnish forests – a review

Show simple item record

dc.date.accessioned 2022-05-04T10:22:13Z
dc.date.available 2022-05-04T10:22:13Z
dc.date.issued 2022-05-04
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/40355
dc.title Economic dimensions of using biochar in Finnish forests – a review en
ethesis.faculty Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Biological and Environmental Sciences en
ethesis.faculty Bio- och miljövetenskapliga fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/4d959249-d6aa-44fa-93ff-807dbf9ffaae
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Mäki, Ilona
dct.issued 2022
dct.abstract Biohiili on huokoinen alkuainehiilipitoinen materiaali, joka on valmistettu orgaanisesta aineesta pyrolyysilla eli hiiltämällä alhaisen happipitoisuuden olosuhteissa, jota voidaan käyttää hiilen sitomiseen maaperään. Tämän maisterintutkielman tarkoituksena on antaa yleiskatsaus biohiilen käytön taloudellisista ulottuvuuksista Suomen metsissä. Kirjallisuuskatsaukseen kerättiin ja tiivistettiin tietoja muualla tehdyistä tutkimuksista, minkä jälkeen arvioitiin sitä, kuinka voisimme mahdollisesti soveltaa kerättyä tietoa suomalaisiin metsiin. Tutkielma on tehty osana Helsus Co-Creation Lab -projektia, jossa ryhmämme tehtävänä oli tutkia, miten biohiili voisi parantaa maaperän biodiversiteettiä ja nopeuttaa siirtymistä vähähiiliseen kansantalouteen. Tästä ryhmälle annetusta aiheesta tarkentaen tarkastelen sen taloudellista puolta ja tiivistettynä sitä, onko taloudellisesti kannattavaa käyttää biohiiltä biologisen monimuotoisuuden parantamiseen ja vaalimiseen. Tätä arvioidaan164 artikkelia ja tieteellistä julkaisua käsittävässä kirjallisuuskatsauksessa. Tuloksien mukaan nykyiset biohiilisovellukset osoittavat alhaisempaa taloudellista tehokkuutta kuin muut hiilidioksidipäästöjen vähentämistekniikat. Biohiilen stabiilius maaperässä on avaintekijä, koska biohiilien puoliintumisajat eivät välttämättä ole niin pitkiä kuin yleisesti uskotaan. Kilpailu biomassaresurssien käytöstä voi lisäksi rajoittaa raaka-aineiden saatavuutta ja täten nostaa hintoja. Biohiilen käytölle tarvitaan tukiaisia, jos haluamme käyttää sitä osana kansallista tai maailmanlaajuista ilmastonmuutospolitiikkaa. Kirjallisuudessa tutkimuksen tulokset ovat hyvin vaihtelevia, eikä yleistä tai yhteistä lähestymistapaa ole vielä saatavilla. Tarvitaan erillisiä ja yksityiskohtaisia tutkimuksia siitä, mikä biohiili sopii minkäkin alueen maaperään ja kasvillisuuteen, ja tämä on kallista. Ensisijaisena tavoitteena tulevaisuudessa onkin standardoitujen testaus- ja analyysimenetelmien käyttöönotto biohiilen laadun varmistamiseksi. Gradun lopputulemana todetaan, ettei biohiilellä ole merkittävää roolia ilmastonmuutoksen hillitsemispolitiikassa vielä ainakaan lähitulevaisuudessa. Biohiili voisi kuitenkin olla yksi osa hiilipäästöjen vähentämisen yhdistelmästrategiassa, ja sen käyttöä on ehdottomasti tutkittava vielä lisää. fi
dct.abstract Biochar is a porous, carbon-rich material, made from organic material by pyrolysis in low oxygen conditions, and it can be used to sequester carbon into the soil. This review aspires to give an overview of the economic dimensions of using biochar in Finnish (Boreal and sub-boreal) forests. A literature review was conducted to collect and summarize the information about studies and applications elsewhere, and how we could possibly apply them into Finnish forest ecosystems. This thesis is done as part of Helsus Co-Creation Lab -project, where our group was tasked with looking into how biochar could enhance biodiversity in soil and accelerate transformation to low carbon economy. From this larger topic, this paper is looking into the economic side, and whether it is economically viable to use biochar to enhance and uphold biodiversity. This is evaluated by reviewing and categorizing 164 papers and conducting a literature review. My conclusions are that the current biochar applications show lower economic efficiency than other carbon dioxide abatement technologies. The stability of biochar in soil is a key factor, as the half-lives of biochars may not be as long as commonly suggested. Furthermore, competition for biomass resource use can restrict the availability of feedstock, and make it more expensive. Subsidies for biochar application are required if biochar is to be- come a significant part of the national or global climate mitigation policy. The results in different articles are quite variable and there is currently no standard approach to them. There is a need for specific research on what kind of biochar benefits what soil and vegetation, which is expensive. A primary goal is to incorporate a consistent and standardized testing or analysis method for biochar stability into the certification programs run and administered by the International and the European Biochar Initiatives. In the foreseeable future, biochar by itself is unlikely to play a significant role in climate mitigation strategies. Biochar might be just one of several alternatives in a bundle strategy to re- duce carbon emissions. However, its potential use must still be researched more. en
dct.subject biohiili
dct.subject pyrolyysi
dct.subject hiilen sitominen
dct.subject ilmastonmuutos
dct.subject metsätalous
dct.subject kasvihuonekaasupäästöt
dct.subject hiilitase
dct.subject biochar
dct.subject pyrolysis
dct.subject forestry
dct.subject carbon sequestration
dct.subject greenhouse gas emissions
dct.subject climate change
dct.subject carbon balance
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/eng
ethesis.language englanti fi
ethesis.language English en
ethesis.language engelska sv
ethesis.supervisor Dunja Jusufovski und
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:e73d0490-9aca-4b50-bf57-84c8f93faf6c
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2022-03-28 07:38:55:893
ethesis.principalprofessor Marko Lindroos und
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202205041796
dct.alternative Biohiilen käyttö Suomen metsissä : taloudelliset ulottuvuudet – raportti fi
ethesis.facultystudyline Globaali kestävyys fi
ethesis.facultystudyline Global Sustainability en
ethesis.facultystudyline Globaali kestävyys sv
ethesis.facultystudyline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/SH57_115
ethesis.mastersdegreeprogram Ympäristömuutoksen ja globaalin kestävyyden maisteriohjelma (ECGS) fi
ethesis.mastersdegreeprogram Master's Programme in Environmental Change and Global Sustainability en
ethesis.mastersdegreeprogram Magisterprogrammet i miljöförändringar och global hållbarhet sv
ethesis.mastersdegreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/MH57_005

Files in this item

Files Size Format View
Maki_Ilona_maisterintutkielma_2022.pdf 631.0Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record