Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Maatalousyrityksen hakelämmityksen korvaaminen pelletillä

Show full item record

Title: Maatalousyrityksen hakelämmityksen korvaaminen pelletillä
Author(s): Lehtola, Emilia
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry
Degree program: Master 's Programme in Forest Sciences
Specialisation: Forest bioeconomy business and policy
Language: Finnish
Acceptance year: 2022
Abstract:
Tämän pro gradu- tutkielman tavoitteena on selvittää maatalousyrityksen nykyisen hakelämmityksen taloudellisesti kannattava korvaaminen pellettilämmityksellä. Työssä tarjotaan laskelmat vaihtoehtoisten lämmitysinvestointien taloudellisesta kannattavuudesta sekä vertailla näiden käyttöominaisuuksia parhaan mahdollisen investointipäätöksen tukemiseksi. Työssä tarkastellaan haketta sekä pelletti biopolttoaineena sekä esitetään tarvittavat lämmitysjärjestelmät. Lämmitysjärjestelmien kannattavuuslaskelmat tehdään nettonykyarvon, sisäisen korkokannan ja pääoman tuottoasteen pohjalta. Herkkyysanalyysissa huomioidaan investointien kannalta merkittävimmät muuttujat, kuten koron ja materiaalien hinnan muutos. Aurinkoenergia käydään läpi ainoastaan teoreettisesti. Molemmissa lämmitysmuodoissa pystytään hyödyntämään samoja lämmityslaitteita, joten merkittävimmät kustannuserot investointien välillä muodostuvat materiaalien kustannuksista. Investointilaskelmat tukevat maatalousyrityksen pitäytymistä edelleen hakelämmityksessä. Tutkimus toteutetaan todellisesta tarpeesta tehdä selvitys kannattavasta lämmitysjärjestelmämuutoksesta maatalousyrityksen tarpeeseen.
The aim of this study is to provide economical arguments for agriculture company to replace current wood chip heating by wood pellet heating. The study provides clear economical calculations for both options of heating investments and compares usage features to support upcoming investment decision. This study will examine wood chips and wood pellets as biofuels and presents needed heating systems. Profitability calculations of both heating investments are done by net present value, internal rate of return and return of investment. Sensitivity analysis is done based on the most critical factors for investments like changes of investment rate and cost of raw material. Solar energy will be processed only by theoretically. Both investment options are using the same heating equipment, so significant expenses between heating options are consist of cost of heating materials. Results of investment calculations advise the company to continue heating with wood chips. This study was done from the actual need of the agriculture company regarding profitable heating investment.
Keyword(s): puupelletti pellettilämmitys hake hakelämmitys energiapuu maatalous


Files in this item

Files Size Format View
Lehtola_Emilia_tutkielma_2022.pdf 14.84Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record