Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Yhteismetsien kokemat laajenemis- ja hallintopalvelutarpeet

Show full item record

Title: Yhteismetsien kokemat laajenemis- ja hallintopalvelutarpeet
Author(s): Kaplas, Venla
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry
Degree program: Master 's Programme in Forest Sciences
Specialisation: Forest bioeconomy business and policy
Language: Finnish
Acceptance year: 2022
Abstract:
Suomalaiset metsätilat ovat pirstoutuneet ja niiden keskikoko on pienentynyt. Pirstoutuminen on koettu uhaksi esimerkiksi teollisuuden puunsaannille ja metsäluonnon monimuotoisuudelle. Yhtenä keinona metsätilojen koon kasvattamiseksi pidetään metsien yhteisomistuksen lisäämistä ja tukemista. Suomen metsäkeskuksen, Maanmittauslaitoksen ja Tapion toteuttamassa Sujuvaan metsän-omistukseen 2025-hankkeessa pyritään tukemaan yhteismetsien ja metsäyhtymien toimintaa. Tämä tutkielma on toteutettu osana Sujuvaan metsänomistukseen 2025-hanketta, ja tutkielman tarkoituksena on selvittää, millaisia esteitä tai kannustimia yhteismetsien laajenemiseen liittyy, millaista tietoa ja palvelua yhteismetsät tarvitsevat laajentumisen tueksi sekä millaisia hallintopalvelutarpeita yhteismetsillä on. Lisäksi selvitetään, millaista tietoa ja palvelua yhteismetsät toivovat saavansa laajentumisen tueksi, ja millaisia toiveita yhteismetsillä on yhteismetsäverkkosivulle. Tutkimustuloksia hyödynnetään yhteismetsien palvelutarjonnan kehittämisessä. Tutkimusaineistona käytettiin Suomen metsäkeskuksen ja Tapion toimihenkilöiden keräämää haastatteluaineistoa, joka koostuu kesällä 2021 152 yhteismetsälle toteutetuista puolistrukturoiduista puhelinhaastatteluista. Tutkija koosti haastatteluvastaukset ja analysoi koottua aineistoa laadullisen teoriaohjaavan sisällönanalyysin menetelmin. Tulosten perusteella yhteismetsien laajenemisen esteenä ovat esimerkiksi tarjotun tiedon ristiriitaisuus, tiedon hajanaisuus ja metsätilojen korkea hintataso. Laajenemiseen kannustavia tekijöitä ovat esimerkiksi asiantuntijoiden tarjoaman tiedon laatu, hyvät materiaalit sekä muutokset metsänomistajakunnassa. Hallintopalveluihin liittyen yhteismetsät tarvitsevat osaavaa asiantuntijapalvelua esimerkiksi rahoitukseen ja kirjanpitoon. Yhteismetsäaiheisen verkkosivun kehittämiseen yhteismetsät suhtautuvat positiivisesti, ja internetsivu nähdään erityisesti hyvänä tietolähteenä sekä keinona välittää tietoa yhteismetsien toiminnasta myös yhteismetsiin kuulumattomille metsänomistajille. Tulosten tarkastelu SWOT-analyysin avulla auttaa hahmottamaan yhteismetsien palvelutarpeiden ulottuvuuksia ja erottamaan laajemmat yhteiskunnalliset tekijät sellaisista seikoista, joihin valtion virastot ja välillinen julkishallinto voivat omalla palvelutarjonnallaan vaikuttaa.
Keyword(s): Yhteismetsä yhteismetsän laajeneminen SWOT-analyysi


Files in this item

Files Size Format View
Kaplas_Venla_maisterintutkielma_2022.pdf 722.6Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record