Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Yhteismetsien kokemat laajenemis- ja hallintopalvelutarpeet

Show simple item record

dc.date.accessioned 2022-05-10T11:53:27Z
dc.date.available 2022-05-10T11:53:27Z
dc.date.issued 2022-05-10
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/40446
dc.title Yhteismetsien kokemat laajenemis- ja hallintopalvelutarpeet fi
ethesis.faculty Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Agriculture and Forestry en
ethesis.faculty Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/b197f237-5f76-4651-a885-b5b849512034
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Kaplas, Venla
dct.issued 2022 xx
dct.abstract Suomalaiset metsätilat ovat pirstoutuneet ja niiden keskikoko on pienentynyt. Pirstoutuminen on koettu uhaksi esimerkiksi teollisuuden puunsaannille ja metsäluonnon monimuotoisuudelle. Yhtenä keinona metsätilojen koon kasvattamiseksi pidetään metsien yhteisomistuksen lisäämistä ja tukemista. Suomen metsäkeskuksen, Maanmittauslaitoksen ja Tapion toteuttamassa Sujuvaan metsän-omistukseen 2025-hankkeessa pyritään tukemaan yhteismetsien ja metsäyhtymien toimintaa. Tämä tutkielma on toteutettu osana Sujuvaan metsänomistukseen 2025-hanketta, ja tutkielman tarkoituksena on selvittää, millaisia esteitä tai kannustimia yhteismetsien laajenemiseen liittyy, millaista tietoa ja palvelua yhteismetsät tarvitsevat laajentumisen tueksi sekä millaisia hallintopalvelutarpeita yhteismetsillä on. Lisäksi selvitetään, millaista tietoa ja palvelua yhteismetsät toivovat saavansa laajentumisen tueksi, ja millaisia toiveita yhteismetsillä on yhteismetsäverkkosivulle. Tutkimustuloksia hyödynnetään yhteismetsien palvelutarjonnan kehittämisessä. Tutkimusaineistona käytettiin Suomen metsäkeskuksen ja Tapion toimihenkilöiden keräämää haastatteluaineistoa, joka koostuu kesällä 2021 152 yhteismetsälle toteutetuista puolistrukturoiduista puhelinhaastatteluista. Tutkija koosti haastatteluvastaukset ja analysoi koottua aineistoa laadullisen teoriaohjaavan sisällönanalyysin menetelmin. Tulosten perusteella yhteismetsien laajenemisen esteenä ovat esimerkiksi tarjotun tiedon ristiriitaisuus, tiedon hajanaisuus ja metsätilojen korkea hintataso. Laajenemiseen kannustavia tekijöitä ovat esimerkiksi asiantuntijoiden tarjoaman tiedon laatu, hyvät materiaalit sekä muutokset metsänomistajakunnassa. Hallintopalveluihin liittyen yhteismetsät tarvitsevat osaavaa asiantuntijapalvelua esimerkiksi rahoitukseen ja kirjanpitoon. Yhteismetsäaiheisen verkkosivun kehittämiseen yhteismetsät suhtautuvat positiivisesti, ja internetsivu nähdään erityisesti hyvänä tietolähteenä sekä keinona välittää tietoa yhteismetsien toiminnasta myös yhteismetsiin kuulumattomille metsänomistajille. Tulosten tarkastelu SWOT-analyysin avulla auttaa hahmottamaan yhteismetsien palvelutarpeiden ulottuvuuksia ja erottamaan laajemmat yhteiskunnalliset tekijät sellaisista seikoista, joihin valtion virastot ja välillinen julkishallinto voivat omalla palvelutarjonnallaan vaikuttaa. fi
dct.subject Yhteismetsä
dct.subject yhteismetsän laajeneminen
dct.subject SWOT-analyysi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language suomi fi
ethesis.language Finnish en
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Sami Berghäll und
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:d0830bb8-5e1e-4526-97d4-ac5e5f4d45f3
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2022-04-11 08:36:34:667
ethesis.principalprofessor Anne Toppinen und
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202205101856
dct.alternative Expansion and management service needs experienced by jointly owned forests en
ethesis.facultystudyline Metsäbiotalouden liiketoiminta ja politiikka fi
ethesis.facultystudyline Forest bioeconomy business and policy en
ethesis.facultystudyline Skoglig bioekonomi, affärsverksamhet och politik sv
ethesis.facultystudyline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/SH80_112
ethesis.mastersdegreeprogram Metsätieteiden maisteriohjelma fi
ethesis.mastersdegreeprogram Master 's Programme in Forest Sciences en
ethesis.mastersdegreeprogram Magisterprogrammet i skogsvetenskaper sv
ethesis.mastersdegreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/MH80_003

Files in this item

Files Size Format View
Kaplas_Venla_maisterintutkielma_2022.pdf 722.6Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record