Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Kriisiyhtiön johdon vahingonkorvausvastuu virheellisestä sijoitusinformaatiosta

Show simple item record

dc.date.accessioned 2022-05-18T06:01:35Z
dc.date.available 2022-05-18T06:01:35Z
dc.date.issued 2022-05-18
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/40649
dc.title Kriisiyhtiön johdon vahingonkorvausvastuu virheellisestä sijoitusinformaatiosta fi
ethesis.faculty Oikeustieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Law en
ethesis.faculty Juridiska fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/5a29ad0e-46f3-4834-92a6-4a95699cc1e8
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Tulisalmi, Mikko
dct.issued 2022 und
dct.abstract Tutkielmassa tarkastellaan kriisiyhtiön johdon vahingonkorvausvastuuta virheellisestä sijoitusinformaatiosta. Rahoituksen hankkimisen yhteydessä yhtiön johto antaa yleensä sijoittajille informaatiota yhtiöstä, sen taloudellisesta tilanteesta sekä muista sijoituspäätökseen liittyvistä asioista. Johdon antama informaatio on keskeisessä asemassa, sillä se toimii lähtökohtaisesti pohjana sijoituspäätöksen tekemiselle. Mikäli luovutettu sijoitusinformaatio osoittautuu virheelliseksi, siitä voi aiheutua vahinkoa sijoittajille. Samassa yhteydessä arvioitavaksi voivat tulla johdon tuottamuksellinen menettely ja mahdollinen vahingonkorvausvastuu. Tarkastelun kohteena ovat sellaiset kriisiyhtiöt, joissa yhtiö on taloudellisesti huonossa asemassa. Tutkimuksessa käsitellään erityisesti yksityisiä osakeyhtiöitä, joiden osakkeita ei ole annettu kaupankäynnin kohteeksi pörssiin tai muille säännellyille markkinoille. Aihe on kiinnostava siksi, että osakeyhtiölaissa ei ole nimenomaisia säännöksiä väärien tai harhaanjohtavien tietojen antamisesta, eivätkä harhaanjohtavaa markkinointia koskevat arvopaperimarkkinalain säännökset koske yksityisiä osakeyhtiöitä. Toisaalta sijoittaminen ei kuitenkaan painotu enää pelkästään esimerkiksi julkisiin pörssinoteerattuihin yhtiöihin. Tavoitteena on selvittää, minkä vahingonkorvausjärjestelmän perusteella johdon vastuuta voidaan arvioida ja miten eri korvausjärjestelmiä voidaan sovittaa yhteen. Tutkimus osoittaa haastavuuden johdon vastuuta koskevien eri säännösten päällekkäisessä soveltamisessa. Lisäksi arvioitavana on se, miten kriisiyhtiön johdon huolellisuuden tasoa tulisi arvioida, ja mikä yhtiön sidosryhmä on johdon fidusiaaristen velvollisuuksien suojakohteena. Näkökulmalla on ratkaiseva merkitys sen osalta, kuka voi vedota mahdolliseen johdon esittämään virheelliseen sijoitusinformaatioon ja millä kriteereillä johdon huolellisuutta arvioidaan. Vaikka sijoittajalle aiheutuu vahinkoa ja johdon vahingonkorvausvastuu informaatiovirheen osalta tulisi arvioitavaksi, johto ei kuitenkaan vastaa sijoittajan vastuulle kuuluvasta normaalista sijoittamiseen liittyvästä riskistä. Tutkimuksen lopussa arvioidaankin sitä, minkälainen optimismi johdolle sallitaan tietoja luovutettaessa. Tällöin on otettava huomioon myös sijoittajan oma tietämisvelvollisuus. Tutkimuksessa esitetään näkökulmia, joista voi olla hyötyä muodostettaessa kokonaisarviota johdon antaman sijoitusinformaation virheellisyydestä ja johdon henkilökohtaisesta vastuusta. fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language suomi fi
ethesis.language Finnish en
ethesis.language finska sv
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:ba832687-4d84-49c9-9dce-777ed43c5e5a
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2022-04-28 16:42:34:928
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202205181993
ethesis.facultystudyline Velvoiteoikeus fi
ethesis.facultystudyline Obligation Law en
ethesis.facultystudyline Obligationsrätt sv
ethesis.facultystudyline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/SH_OTM-838
ethesis.mastersdegreeprogram Oikeustieteen maisterin koulutusohjelma fi
ethesis.mastersdegreeprogram Master's Programme in Law en
ethesis.mastersdegreeprogram Magisterprogrammet i rättsvetenskap sv
ethesis.mastersdegreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/MH20_001

Files in this item

Files Size Format View
Tulisalmi_Mikko_tutkielma_2022.pdf 1.106Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record