Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

ICD-11 pelaamisriippuvuuden käsitteellistäminen ja diagnostiset kriteerit

Show simple item record

dc.date.accessioned 2022-05-18T10:02:38Z
dc.date.available 2022-05-18T10:02:38Z
dc.date.issued 2022-05-18
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/40704
dc.title ICD-11 pelaamisriippuvuuden käsitteellistäminen ja diagnostiset kriteerit fi
ethesis.faculty Lääketieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Medicine en
ethesis.faculty Medicinska fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/a4d5aaa2-b5aa-41a7-ba4c-e5e0df7a902d
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Ulfves, Niklas
dct.issued 2022 und
dct.abstract Tausta: Pelaamisen suosion kasvaessa ovat tutkijat havainneet patologista negatiivisesti terveyteen vaikuttavaa pelaamista. Tästä ongelmapelaamisen käsitteestä on kehitetty ICD-11 tautiluokitukseen Pelaamisriippuvuus-diagnoosi, jonka kriteereitä ja ominaisuuksia tämä tutkielma käsittelee. Tutkimusmenetelmät: Tutkimusta varten suoritettiin kirjallisuushaku Pubmed tietokannassa. Haku kohdennettiin ICD-11 tautiluokituksen pelaamisriippuvuutta käsitteleviin tutkimuksiin tutkimustavoitteiden mukaisesti. Artikkelihaku tuotti 210 osumaa ja mukaan valikoitui lopulta 32 artikkelia. Tulokset: Pelaamisriippuvuuden kriteerit perustuvat DSM-5 tautiluokituksen nettipelaamisriippuvuuden kriteereihin, joilla taas on taustaa päihderiippuvuuskriteereissä ja internetriippuvuudessa. ICD-11 mukaisella pelaamisriippuvuudella näyttäisi olevan korkeampi diagnostinen kynnys nettipelaamisriippuvuuteen verrattuna, ja pelaajilla patologisempia pelaamistapoja ja vahvempaa oireilua. Tutkimusten vertailua vaikeuttaa kuitenkin epäyhtenäinen ongelmapelaamisen määrittely. Pelaamisriippuvuudessa korostui monenlaista pelaajataustaa sekä riippuvuuteen myötävaikuttavaa ja altistavaa tekijää, jotka vaikuttavat toisiinsa eri tavoin. Pelaaminen selviytymiskeinona ja toimintakyvyn aleneminen osoittautuivat tuloksia tarkasteltaessa keskeisiksi tekijöiksi pelaamisriippuvuuden arvioinnissa. Myös pelaamismotivaatioiden, pelien sekä pelaajan ominaisuuksien yhteensopivuuden on arvioitu saattavan heijastua pelaamisriippuvuuden riskiin. Psyykkisten häiriöiden ja oireiden kausaliteettia pelaamisriippuvuuden syntyyn on tutkimuksissa ollut vaikea arvioida, negatiivisen kehän mahdollisesti syntyessä psyykkisten oireiden ja pelaamisriippuvuuden oireiden limittyessä. Pelaamisriippuvaisilla on kuitenkin vaikuttanut esiintyvän enemmän psyykkistä oireilua. Pohdinta: Pelien ja pelaajien ominaisuuksien vaikutus pelaamisriippuvuuden ilmenemiseen oli monimutkaista ja vaihtelevaa. Oheissairastavuuksien merkitystä pelaamisriippuvuuden ilmenemiseen on vaikea arvioida, vaikka jonkinlainen yhteys näyttäisi olevan. Tutkimuskenttä vaatii yhtenäistä kansainvälistä määritelmää ja mittaria pelaamisriippuvuuden ja siihen liittyvien ominaisuuksien käsitteellistämiseksi. fi
dct.abstract Bakgrund: Forskare har märkt patologiskt spelande som påverkar negativt på spelarnas hälsa. För detta problematiska datorspelande har man utvecklat datorspelsberoende-diagnosen i ICD-11 klassifikationssystemet, vars kriterier samt egenskaper denna avhandling behandlar. Metoder: För forskningen utfördes en litteratursökning i Pubmed databasen. Litteratursökningen fokuserade på forskningar inom ICD-11 datorspelsberoende enligt avhandlingens målsättningar. 210 resultat uppkom och 32 artiklar valdes slutligen med till avhandlingen. Resultat: ICD-11 Datorspelsberoendets kriterier baserar sig på DSM-5 klassifikationssystemets datorspelsberoende, som igen grundar sig på substansbruksyndrom och internetberoendets kriterier. Datorspelsberoendet enligt ICD-11 kriterierna tycks ha en högre diagnostisk tröskel jämfört med DSM-5 datorspelsberoende och ICD-11 spelarna verkar ha mer patologiskt beteende kring spelande samt symptom. Den varierande definieringen av patologiskt spelande gjorde jämförande av studierna svårt. I ICD-11 datorspelsberoende framkom olika spelarbakgrunder samt riskfaktorer och till beroende bidragande faktorer, som påverkar på varandra på flera olika sätt. Spelande som en copingstrategi samt en nedsatt funktionsförmåga p.g.a. spelandet var enligt avhandlingens artiklar väsentliga faktorer gällande värderingen av datorspelsberoende. Också kompatibilitet mellan motivationerna bakom spelandet, spelets egenskaper och spelarens egenskaper reflekteras möjligtvis i risken för datorspelsberoende. Hos datorspelsberoenden tycks det komma fram mer psykiska symptom jämfört med andra spelare, även om kausaliteten mellan beroendet och psykiska störningar är svårt att bedöma när symptomen framkommer samtidigt. Diskussion: Spelens och spelarnas påverkan på datorspelsberoendets uppkomst var komplicerat och varierande. Även om sjukdomar tycks på något sätt inverka på datorspelsberoendets uppkomst, är det svårt att analysera förhållandet noggrannare. Forskningen kring ämnet kräver internationella definitioner samt instrument för utvärdering av datospelsberoende samt dess egenskaper för en bättre konceptualisering av fenomenet. sv
dct.subject Pelaamisriippuvuus
dct.subject ICD-11
dct.subject Käsitteellistäminen
dct.subject Diagnostiset kriteerit
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language suomi fi
ethesis.language Finnish en
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Jonna Levola und
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:8ba36c29-55d1-4dae-b981-7c73c746553f
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2022-04-07 15:22:22:097
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202205182041
dct.alternative ICD-11 Gaming Disorder: Conceptualization and diagnostic criteria en
ethesis.discipline.med Psykiatria und
ethesis.facultystudyline Ruotsinkielinen opintolinja fi
ethesis.facultystudyline Study orientation in Swedish en
ethesis.facultystudyline Svenskspråkig studieinriktning sv
ethesis.facultystudyline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/SH30_097
ethesis.mastersdegreeprogram Lääketieteen koulutusohjelma fi
ethesis.mastersdegreeprogram Degree Programme in Medicine en
ethesis.mastersdegreeprogram Utbildningsprogrammet i medicin sv
ethesis.mastersdegreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/MH30_001

Files in this item

Files Size Format View
Ulfves_Niklas_Tutkielma_2022.pdf 2.563Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record