Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Ankyloserande spondylit: behandling med biologiska mediciner; en registerstudie

Show full item record

Title: Ankyloserande spondylit: behandling med biologiska mediciner; en registerstudie
Author(s): Österlund, Jenny
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Degree program: Degree Programme in Medicine
Specialisation: Study orientation in Swedish
Language: Swedish
Acceptance year: 2022
Abstract:
Ankyloserande spondylit (AS) är en inflammatorisk ledsjukdom som hör till de reumatiska sjukdomarna. Sjukdomen drabbar främst ryggkotornas ligamentfästen men även i viss mån extremiteternas leder i form av synoviter. Sjukdomen behandlas i första hand med anti-inflammatoriska läkemedel och därefter vid behov med konventionella reumatiska läkemedel. Om dessa inte i tillräcklig mån lindrar patientens symptom kan sjukdomen behandlas med biologiska läkemedel, bland annat med tumörnekrosfaktor-α-hämmare (TNF-hämmare), med sekukinumab eller med IL-17-hämmare. TNF-hämmarna består av adalimumab, certolizumab pegol, etanercept, golimumab och infliximab. I denna studie jämförs TNF-hämmarnas och sekukinumabs läkemedelsöverlevnad samt effektivitet. Effektiviteten mäts med hjälp av Ankylosing Spondylitis Disease Activity Score (ASDAS-CRP) samt Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index (BASDAI) mätare. Läkemedelsöverlevnaden för de olika läkemedlsen jämförs med hjälp av Kaplan Meier kurvor samt med hjälp av proportional hazard-analyser. TNF-hämmarna jämförs även sinsemellan. Studiens resultat visar att både TNF-hämmare och sekukinumab hade en läkemedelsöverlevnad på 89% efter sex månader av behandling med läkemedlen. Effektivitetsanalysens resultat visar även att de olika läkemedlen är sinsemellan mestadels ekvipotenta. Sekukinumab uppvisar dock i flertalet responskriterier ett något sämre resultat vilket tolkas bero på att preparatet används i ett senare skede vid val av biologiska behandlingsalternativ.
Keyword(s): DMARDs (biologic), anti-TNF, secukinumab, Spondyloarthritis


Files in this item

Files Size Format View
Osterlund_Jenny_avhandling_2022.pdf 1.994Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record