Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Ankyloserande spondylit: behandling med biologiska mediciner; en registerstudie

Show simple item record

dc.date.accessioned 2022-05-18T10:07:21Z
dc.date.available 2022-05-18T10:07:21Z
dc.date.issued 2022-05-18
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/40705
dc.title Ankyloserande spondylit: behandling med biologiska mediciner; en registerstudie no
ethesis.faculty Lääketieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Medicine en
ethesis.faculty Medicinska fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/a4d5aaa2-b5aa-41a7-ba4c-e5e0df7a902d
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Österlund, Jenny
dct.issued 2022 und
dct.abstract Ankyloserande spondylit (AS) är en inflammatorisk ledsjukdom som hör till de reumatiska sjukdomarna. Sjukdomen drabbar främst ryggkotornas ligamentfästen men även i viss mån extremiteternas leder i form av synoviter. Sjukdomen behandlas i första hand med anti-inflammatoriska läkemedel och därefter vid behov med konventionella reumatiska läkemedel. Om dessa inte i tillräcklig mån lindrar patientens symptom kan sjukdomen behandlas med biologiska läkemedel, bland annat med tumörnekrosfaktor-α-hämmare (TNF-hämmare), med sekukinumab eller med IL-17-hämmare. TNF-hämmarna består av adalimumab, certolizumab pegol, etanercept, golimumab och infliximab. I denna studie jämförs TNF-hämmarnas och sekukinumabs läkemedelsöverlevnad samt effektivitet. Effektiviteten mäts med hjälp av Ankylosing Spondylitis Disease Activity Score (ASDAS-CRP) samt Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index (BASDAI) mätare. Läkemedelsöverlevnaden för de olika läkemedlsen jämförs med hjälp av Kaplan Meier kurvor samt med hjälp av proportional hazard-analyser. TNF-hämmarna jämförs även sinsemellan. Studiens resultat visar att både TNF-hämmare och sekukinumab hade en läkemedelsöverlevnad på 89% efter sex månader av behandling med läkemedlen. Effektivitetsanalysens resultat visar även att de olika läkemedlen är sinsemellan mestadels ekvipotenta. Sekukinumab uppvisar dock i flertalet responskriterier ett något sämre resultat vilket tolkas bero på att preparatet används i ett senare skede vid val av biologiska behandlingsalternativ. sv
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/swe
ethesis.language ruotsi fi
ethesis.language Swedish en
ethesis.language svenska sv
ethesis.supervisor Dan Nordström und
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:9c0f5899-e856-4987-9f44-354b00ba2a79
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2022-04-29 10:49:35:274
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202205182042
ethesis.discipline.med Reumatologi und
dct.subject.mesh DMARDs (biologic), anti-TNF, secukinumab, Spondyloarthritis und
ethesis.facultystudyline Ruotsinkielinen opintolinja fi
ethesis.facultystudyline Study orientation in Swedish en
ethesis.facultystudyline Svenskspråkig studieinriktning sv
ethesis.facultystudyline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/SH30_097
ethesis.mastersdegreeprogram Lääketieteen koulutusohjelma fi
ethesis.mastersdegreeprogram Degree Programme in Medicine en
ethesis.mastersdegreeprogram Utbildningsprogrammet i medicin sv
ethesis.mastersdegreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/MH30_001

Files in this item

Files Size Format View
Osterlund_Jenny_avhandling_2022.pdf 1.994Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record