Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Etäyhteydellä toteutettu farmasian ammattilaisen osallistuminen kunnalliseen ikääntyneiden palveluohjaukseen : lääkehoitoihin liittyvän avuntarpeen arviointi

Show full item record

Title: Etäyhteydellä toteutettu farmasian ammattilaisen osallistuminen kunnalliseen ikääntyneiden palveluohjaukseen : lääkehoitoihin liittyvän avuntarpeen arviointi
Author(s): Mäkinen, Heljä
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Pharmacy
Degree program: Master 's Programme in Pharmacy
Specialisation: Social pharmacy
Language: Finnish
Acceptance year: 2022
Abstract:
Kunnallinen palvelutarpeen arviointi on toimintaa, jossa arvioidaan eri toimintakykymittareita hyödyntäen ikääntyneen toimintakykyä, terveydentilaa ja pärjäämistä arjessa. Palveluohjauksen päämääränä on ohjata asiakkaita sopivien palvelujen piiriin, kuten tuettuun palveluasumiseen, kotihoitoon tai lääkärin vastaanotolle. Palvelutarpeen arvioinnissa lääkehoitoihin liittyvät ongelmat käydään läpi vain pintapuolisesti. Farmasistin osallistuminen palvelutarpeen arviontiin tarjoaisi mahdollisuuden puuttua lääkehoidon ongelmiin sekä järjestää riittävä tuki lääkehoidon toteutukseen. Tässä opinnäytetyössä pilotoitiin farmasistin etävastaanottoa uusille kunnalliseen palvelutarpeen arviointiin tuleville yli 65-vuotiaille kotona asuville asiakkaille. Pilotoidussa toimintamallissa farmasisti toteutti etävastaanottona lääkehoidon arvioinnin hyödyntäen lääkehoidon onnistumisen tarkistuslistaa (LOTTA-lista) Tutkimuksessa selvitettiin palvelutarpeen arviointiin osallistuvien ikääntyneiden lääkehoitoihin liittyviä ongelmia. Lisäksi tutkittiin LOTTA-listan soveltuvuutta lääkehoitojen arvioinneissa sekä sitä, miten hyvin arvioinnit soveltuvat toteutettaviksi etäpalveluna. Tutkimusaineisto kerättiin Turun kaupungin palveluohjausyksikössä. Tutkimukseen osallistui 50 vapaaehtoista suomenkielistä yli 65-vuotiasta Turun kaupungin palvelutarpeen arviointiin osallistuvaa asiakasta. Normaalin palvelutarpeen arvioinnin lisäksi kaksi LHKA-pätevää proviisoria tekivät koehenkilöille lääkehoidon arvioinnit LOTTA-listaa hyödyntäen. Koehenkilöiden haastattelut tehtiin puhelimitse. Mikäli farmasisti arvioi koehenkilön hyötyvän laajasta moniammatillisesta lääkehoidon arvioinnista, lääkäri ja farmasisti tekivät yhteistyönä laajan arvioinnin videopuhelussa. Koehenkilöiden taustatiedot, arvioinnin vastaukset, farmasistien tekemät huomiot ja lääkärien tekemät toimenpiteet kirjattiin sähköiselle lomakkeelle ja analysoitiin. Tutkimukseen osallistuneiden (n=50) keski-ikä oli 82 vuotta (vaihteluväli 67–98). Heistä naisia oli 36 (72 %) ja miehiä 14 (28 %). Koehenkilöistä suuri osa oli monilääkittyjä (82 %) (lääkkeitä keskimäärin 10,3, vaihteluväli 3–28). Jokaisella koehenkilöllä oli käytössä vähintään yksi iäkkäille varauksin soveltuva lääke Fimean Lääke75+ -tietokannan mukaan määriteltynä (C-luokka). Iäkkäillä vältettäviä lääkkeitä (D-luokka) oli käytössä 48 %:lla koehenkilöistä. Koehenkilöistä 30 %:lta puuttui ajantasainen lääkityslista ja 34 % kertoi, että heiltä puuttuu säännöllinen lääkehoidon seuranta. Koehenkilöistä 96 %:lla oli esiintynyt viimeisen neljän viikon aikana jotakin LOTTA-listassa kysyttyä oiretta, joka häiritsee toistuvasti heidän elämäänsä. Näistä yleisimpiä olivat vatsavaivat, kuten ummetus (54 %) ja virtsaamisvaikeudet (44 %). Farmasistit esittivät toimenpide-ehdotuksia lähes jokaisen (96 %) koehenkilön lääkitykseen. Yleisin toimenpide-ehdotus oli lääkkeen annosajankohdan muutos (46 %). Farmasistit arvioivat 14 (28 %) koehenkilön hyötyvän laajasta moniammatillisesta lääkehoidon arvioinnista. Näissä tapauksissa farmasistit tekivät keskimäärin 8,1 toimenpide-ehdotusta lääkärille ja lääkäri toteutti keskimäärin 6,9 muutosta kullekin koehenkilölle. Lääkehoitojen kanssa selviytymiseen liittyvät haasteet koskivat yleisimmin oireilua, joka voi johtua lääkkeiden haittavaikutuksista, lääkehoitojen seurannan puutetta sekä hoitavan vastuulääkärin puuttumista. Tulokset puoltavat sitä, että lääkehoito pitäisi käydä läpi toimintakykyarvioinnin yhteydessä. LOTTA-listan avulla oli mahdollista haastatellen selvittää iäkkäiden lääkehoidolliset ongelmat ja puuttua niihin. Farmasistin osallistuminen moniammatilliseen palvelutarpeen arviointiin etäyhteydellä oli mahdollista mutta toimintamallia tulee jatkokehittää sujuvammaksi. Tarvitaan lisää tutkimusta suuremmalla otoskoolla moniammatillisen palveluohjauksen hyödyistä ja vaikuttavuudesta.
Municipal case management is an activity that assesses various functional capacity indicators, utilizing the elderly’s state of health and coping in everyday life. The goal of case management is to refer clients to suitable services, such as home care or a doctor's visit. The problems related to drug treatments are only superficially reviewed. The involvement of a pharmacist in the assessment of case management would provide an opportunity to address the problems of pharmacotherapy and to provide adequate support for the implementation of pharmacotherapy. In this thesis, a remote service of a pharmacist was piloted for new clients over the age of 65 living at home as part of case management. Pharmacist reviewed medications remotely using medication risk management checklist LOTTA. The study examined the suitability of the LOTTA for medication reviews and the problems associated with medications of the elderly participating in case management. In addition, the suitability of pharmacovigilance assessments as a remote service as part of a comprehensive assessment of functional capacity and coping with everyday life was examined. The research material was collected at the case management unit of the city of Turku. The study involved 50 volunteer Finnish-speaking customers over the age of 65, for whom were assessed for a case management at Turku's case management unit. In addition to the assessment of normal case management, two pharmacists with comprehensive medication review qualifications reviewed medications using the medication risk management checklist LOTTA. Subjects were interviewed by telephone. If the pharmacist estimates that the subject will benefit from a multi-professional comprehensive medication review, the physician and pharmacist collaborated to conduct a review using a videophone application. Subjects background information, responses, observations made by pharmacists, and actions taken by physicians were recorded on an electronic form and analyzed. The mean age of the study participants (n = 50) was 82 years (range 67–98). Of these, 36 were women (72%) and 14 were men (28%). Most subjects were multidrug-treated (average medication 10.3, range 3–28). Each subject had at least one drug can be used with consideration for use in the elderly, as defined in the Fimea Drug 75 + database (Class C). 30% of subjects did not have a medication list and 34% reported lack of regular medication monitoring. 96% of the subjects had experienced a symptom on the LOTTA list that repeatedly interferes with their lives. The most common of these were problems such as constipation (54%). Pharmacists proposed changes for medication for 96 % of subjects. The most common proposed change was a change in the time of dosing (46%). Pharmacists estimated that 14 (28%) subjects would benefit from a multi-professional comprehensive medication review. In these cases, pharmacists made an average of 8.1 proposed changes for the physician, and the physician made an average of 6.9 changes for each subject. The most common challenges in coping with medication were symptom, which may be due to adverse drug reactions, a lack of follow-up to medication, and the absence of a treating physician. The results suggest that medication should be reviewed during the case management. The LOTTA list made it possible to identify and address the pharmacological problems of the elderly. The participation of a pharmacist in the assessment of the need for a multi-professional service remotely was possible, but it must be further developed. More research is needed on the benefits of multi-professional case management with a larger sample size.
Keyword(s): Iäkkäät moniammatillinen yhteistyö lääkehoidon arviointi palvelutarpeen arviointi LOTTA-lista


Files in this item

Files Size Format View
Makinen_Helja_tutkielma_2022.pdf 2.198Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record