Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Lääkehoitojen arvon arviointi ja kansainväliset arviointiviitekehykset keuhkosyöpälääkehoidon hoidollisessa ja taloudellisessa arvottamisessa

Show full item record

Title: Lääkehoitojen arvon arviointi ja kansainväliset arviointiviitekehykset keuhkosyöpälääkehoidon hoidollisessa ja taloudellisessa arvottamisessa
Author(s): Kuosmanen, Hanna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Pharmacy
Degree program: Master 's Programme in Pharmacy
Specialisation: Industrial pharmacy
Language: Finnish
Acceptance year: 2022
Abstract:
Yhä useampi keuhkosyövän hoitoon tarkoitettu lääke tulee markkinoille rajallisemmalla tutkimusnäytöllä ja suurilla kustannuksilla. Terveydenhuollon resurssit ovat kuitenkin rajallisia. Tämä on lisännyt tarvetta lääkkeiden hoidolliselle ja taloudelliselle arvioinnille. Päätöksenteon helpottamisesti on myös kehitetty kansainvälisiä arvon arviointiviitekehyksiä, joiden näkökulmat, rakenteet ja osatekijät eroavat toisistaan. Tutkimuksen tarkoituksena on kuvailla, miten lääkealan toimijat määrittelevät lääkehoidon arvon ja vaikuttavuuden. Lisäksi tutkimuksen tarkoituksena kuvailla lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arvioinnin haasteita erityisesti keuhkosyöpälääkkeiden näkökulmasta sekä arvioida, kuinka tärkeänä lääkealan toimijat pitävät keuhkosyöpälääkkeiden hoidollista ja taloudellista arviointia. Tutkimuksen tarkoitus on myös kartoittaa lääkealan toimijoiden suhtautumista kansainvälisiin arviointiviitekehyksiin keuhkosyöpälääkkeiden arvottamisessa. Tutkimusaineistona käytettiin lääkäreille (n=2), viranomaisille (n=3) ja lääketeollisuuden asiantuntijoille (n=5) tehtyjä haastatteluja. Haastattelut toteutettiin yksilö- (n=8) ja parihaastatteluina (n=1). Haastattelut etenivät puolistrukturoituna teemahaastatteluna. Aineisto analysoitiin aineistolähtöisellä ja teoriasidonnaisella lähestymistavalla sekä teemoittelulla. Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä toimi lääkehoidon hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointitoiminnan haasteista tehdyt selvitykset. Aineiston perusteella lääkehoidon arvo ja vaikuttavuus määritellään vaihtelevasti ja näkökulmasta riippuvaisesti. Lääkehoidon arvo voitiin jakaa kolmeen ulottuvuuteen, jotka olivat hoidolliset, yhteiskunnalliset ja taloudelliset vaikutukset. Näistä suurin pääpaino oli hoidollisissa vaikutuksissa. Lääkehoidon vaikuttavuuden ulottuvuudet olivat saavutetut terveyshyödyt sekä yksilö-, yhteiskunta- ja hoitoketjutasoiset vaikutukset. Aineiston perusteella lääkehoitojen hoidollisen ja taloudellisen arviointitoiminnan kehittämiskohteet liittyvät arviointitoiminnan ja päätöksenteon toteutustapoihin ja kriteereihin, resursseihin, yhteistyötarpeisiin, tieteelliseen näyttöön, eettisyyteen, terveydenhuoltojärjestelmän rakenteeseen ja lainsäädäntöön. Tulosten perusteella lääkealan toimijoilla on erilaisia näkemyksiä keuhkosyöpälääkkeiden arviointitarpeista, tulevaisuuden yhteistyötarpeista, kehitystoiminnan suunnasta ja kansainvälisen arviointitoiminnan merkityksestä. Mikäli keuhkosyövän arviointitarpeet koettiin alhaisena, niiden odotettiin kasvavan hoitosuositusten ja -linjausten päivittämisen jälkeen. Kansainväliset arvon arviointiviitekehykset eivät ole Suomessa aktiivisessa käytössä lääkehoitojen arvioinnissa ja niiden merkitystä pidetään myös tulevaisuudessa vähäisenä. Kansainvälisten arviointiviitekehyksien hyödynnettävyyttä lääkehoitojen arvioinnissa rajoittivat ensisijaisesti viitekehyksien rakenteelliset tekijät, pisteytyksen luotettavuuden arviointi sekä Suomen nykyinen arviointijärjestelmä. Arviointiviitekehyksien hyödyt liittyivät ensisijaisesti arvioinnin johdonmukaisuuteen, arviointiprosessin keventämiseen sekä potilaiden tasa-arvon parantamiseen.
More and more drugs for the treatment of lung cancer are entering the market with limited research evidence and high cost. However, health care resources are limited. To provide rationale and sustainable treatment for all patients, the need for health technology assessments has increased. International value frameworks with varying uses, structures, and components have also been developed to help assess the value of drug therapies. The purpose of the study is to illustrate how physicians, authorities, and pharmaceutical industry experts define the value and the effectiveness of drug therapy. The study also aims to chart the attitudes of health care professionals towards international value assessment frameworks and to describe the current challenges in health technology assessments focusing on lung cancer therapy. In addition, the purpose of the study is to evaluate the importance of therapeutic and economic evaluation of lung cancer therapies. The research material includes interviews with physicians (n=2), authorities (n=3), and pharmaceutical industry experts (n=5). The interviews were conducted as an individual (n=8) and pair interviews (n=1). The interview method used was a semi-structured thematic interview. The interviews were analyzed by using inductive and abductive content analysis and theming. The theoretical framework in the study was related to the challenges of assessing the therapeutic and economic value of pharmacotherapies. According to the study, the value and effectiveness of drug therapy are determined in a varied and perspective-dependent manner. The value of drug therapy can be divided into three dimensions, which were therapeutic, social, and economic impact. Treatment’s effectiveness was primarily determined by the health benefits gained and by the effects the therapy has on patients, society and care pathways. Based on the data, the current challenges of the therapeutic and economic evaluation of pharmacotherapies are related to the implementation methods and criteria of evaluation and decision-making, resources, cooperation needs, scientific evidence, ethics, the structure of the health care system and legislation. Based on the results, physicians, authorities, and pharmaceutical industry experts have different opinions of the need for cooperation. The interviewees also evaluated differently the status of the current development activities and the importance of international evaluations. There were also differences in the opinions on how important the therapeutic and economic evaluation of lung cancer therapies was considered. If the importance was considered low, the importance of the evaluations was expected to increase only after the refinement of treatment recommendations and guidelines. According to the data, the international value frameworks are not actively used in Finland and their significance will be considered insignificant in the future as well. The usefulness of the value frameworks was primarily limited due to structural factors, the assessment of reliability and the current evaluation system in Finland. The benefits of the value frameworks were primarily related to the coherence of the evaluation process, easing the evaluation process and improving patient equality.
Keyword(s): Lääkehoito keuhkosyöpä arvo vaikuttavuus terveydenhuollon menetelmien arviointi hoidollinen ja taloudellinen arviointi arviointiviitekehys


Files in this item

Files Size Format View
Kuosmanen_Hanna_Pro_gradu_tutkielma_2022.pdf 2.153Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record