Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

The Ghost of Sustainability Education : The Laptop model on sustainability education through outdoor theatre.

Show simple item record

dc.date.accessioned 2022-06-10T11:39:54Z
dc.date.available 2022-06-10T11:39:54Z
dc.date.issued 2022-06-10
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/41050
dc.title The Ghost of Sustainability Education : The Laptop model on sustainability education through outdoor theatre. en
ethesis.faculty Kasvatustieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Educational Sciences en
ethesis.faculty Pedagogiska fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/a990df47-03bd-4108-9d39-9b2f66a53631
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Tops, Floriaan
dct.issued 2022 xx
dct.abstract Tämän tutkimuksen tarkoitus on kerätä tietoa tapauksesta, jonka avulla analysoidaan miten teatteri ja ulkoilmaopetus potentiaalisesti voisi tukea kestävyyskasvatusta. Siirtyminen kestävämpään maailmaan on jo vuosikymmeniä leimattu kriittiseksiä asiaksi. Kasvatuksen roolia tässä prosessissa on tehty selväksi eri tavoin. Näistä kestävimpiin elämäntapoihin siirtymisen aikomuksista huolimatta, kirjallisuudesta ilmenee selvästi ettei tyydyttävään tulokseen olla vielä päästy. Kestävyyskriisi on kompleksinen ongelma, johon ei ole helppoja ratkaisuja. Teatterilla ja ulkoilmaopetuksella on molemmilla tapansa tukea oppimista. Tässä tutkimuksessa näiden molempien alojen ammattilaiset, yhdessä opettajien ja koulutusalan ammattilaisten kanssa, jakavat ideoitaan ja näkemyksiään siitä, mitä kestävyyskasvatus on, ja siitä, miten teatteri ja ulkoilmaopetus voivat olla osa kestävyyskasvatuksen tavoitteiden tavoittamista. Teatterialan, ulkoilmapedagogiikan sekä peruskoulutusalan asiantuntijoita kutsuttiin yhteiseen ryhmähaastatteluun. He jakavat kokemuksiaan liittyen ulkoilma-lastenteatteriprojektiin; ‘Spöket på Lillklobb / Lillklobbin Kummitus’. Tutkimukseen osallistuvat asiantuntijat olivat kaikki joko osallisia projektin luomisessa, tai osallistuivat projektiin osallistuvan lapsiryhmän vastuuhenkilönä. Ryhmähaastattelussa kerätty aineisto on läpikäynyt temaattisen analyysin. Tämän temaattisen analyysin tuloksena kehitettiin kestävyyskasvatukselle malli: Läppärimalli. Tämä malli edustaa kestävyyskasvatuksen kolmea pääteemaa: kognitiivinen aspekti, sosiaalinen ja emotionaalinen aspekti, sekä toiminnan aspekti. Teatteri ja ulkoilmaopetus voivat monella tapaa myötävaikuttaa kestävyyskasvatukseen, kuten Läppärimallilla esitetään. Pääasia on, että sekä teatteri että ulkoilmaopetus on nähtävä ‘kokemuksena’. Se, että lapsi saa kokemuksen, tekee siitä arvokkaan. Ulkoilmateatteri koetaan kokonaisvaltaisesti edistävän läppärimallia, ja sitoo mallin eri osat toisiinsa. -- Syftet med denna undersökning är att samla information från en fallstudie, för att synliggöra hur teater och utomhusundervisning potentiellt kan bidra till hållbarhetspedagogik. Redan i flera decennier har övergången till hållbarhet framhållits som brådskande. Den roll utbildning har i denna process har skrivits ut otaliga gånger, på olika sätt. Trots dessa intentioner att övergå till ett mer hållbart sätt att leva, visar litteraturen tydligt att ett tillfredsställande resultat inte ännu har nåtts. Hållbarhetskrisen är ett komplext problem, och det finns inga lätta lösningar. Teater och utomhuspedagogik har bägge olika sätt att bidra till lärande. I denna studie delar experter från båda dessa fält, samt lärare i form av pedagogiska experter, sina idéer och synpunkter på vad hållbarhetspedagogik är, och hur teater och utomhusundervisning kan bidra till att nå hållbarhetspedagogikens mål. Experter inom teater, utomhuspedagogik och undervisning i årskurs 1-6 sammanförs i denna undersökning. De delar alla erfarenheter av ett utomhusteaterprojekt för barn; ‘Spöket på Lillklobb / Lillklobbin Kummitus’. Experterna som deltar i denna undersökning var antingen delaktiga i skapandet av projektet, eller deltog i projektet med en barngrupp de ansvarade för. Genom att ordna en fokusgruppdiskussion samlas experternas synvinklar och idéer relaterade till undersökningsfrågorna. Utgående från detta material har sedan en tematisk analys genomförts. Denna tematiska analys resulterade i utvecklingen av en modell för hållbarhetspedagogik: Laptop-modellen. Denna modell företräder hållbarhetspedagogikens tre huvudteman: den kognitiva aspekten, den sociala och emotionella aspekten samt handlingsaspekten. Teater och utomhusundervisning kan bidra till hållbarhetspedagogik på många sätt, vilket Laptop-modellen visar. Huvudsaken är att både teater och utomhusundervisning ses som en upplevelse. Det är det faktum att barnen får ‘en upplevelse’ som gör det värdefullt. Det är uppenbart att utomhusteater bidrar holistiskt till Laptop-modellen, och lyckas integrera dess olika delar. fi
dct.abstract The purpose of this study is to obtain information from a case to shed light on the potential contribution of theatre and Outdoor Education to Sustainability education. Making the transition towards a sustainable world has been labelled as urgent for many decades now. The role of education in this process has been written out multiple times, in various ways. Despite these intentions of transitioning to a more sustainable way of living, literature shows that a satisfactory result has not been obtained yet. The sustainability crisis is a complex problem, and no easy solutions are at hand. Theatre and outdoor education have both different ways of contributing to learning. In this study, experts from both fields, with teachers as education experts, share their ideas and views on what sustainability education is, and how theatre and outdoor education can help to reach the goals it aims at. Experts from theatre, outdoor education, and primary education, are brought together in this study. They all share the experience of an outdoor theatre project aimed at children called ‘Spöket på Lillklobb / Lillklobbin kummitus’. The experts participating in this research were either part of creating this project or participating in it with a group of children under their responsibility. By organising a focus group discussion, the views and ideas of the experts related to the research questions are gathered. This data has then been subject to a thematic analysis. This thematic analysis resulted in the developing of a model for sustainability education: The Laptop model. This model represents the three main themes of sustainability education: the cognitive aspect, the social- and emotional aspect, and the aspect of actions. There are several ways in which theatre and outdoor education can contribute to sustainability education, as presented by the Laptop model. Most importantly, both theatre and outdoor education should be seen as an experience. It is the fact that the children have ‘an experience’ that makes it most valuable. Outdoor theatre is found to contribute holistically to the Laptop model, and make the different parts of the model to interrelate. en
dct.subject Sustainability education
dct.subject outdoor education
dct.subject theatre
dct.subject experience
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/eng
ethesis.language englanti fi
ethesis.language English en
ethesis.language engelska sv
ethesis.supervisor Posti-Ahokas, Hanna
ethesis.supervisor Wolff, Lili-Ann
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:b215fb33-71d6-48ab-9999-151e3ed65241
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2022-04-20 09:43:19:423
ethesis-internal.abstract.secondary Tämän tutkimuksen tarkoitus on kerätä tietoa tapauksesta, jonka avulla analysoidaan miten teatteri ja ulkoilmaopetus potentiaalisesti voisi tukea kestävyyskasvatusta. Siirtyminen kestävämpään maailmaan on jo vuosikymmeniä leimattu kriittiseksiä asiaksi. Kasvatuksen roolia tässä prosessissa on tehty selväksi eri tavoin. Näistä kestävimpiin elämäntapoihin siirtymisen aikomuksista huolimatta, kirjallisuudesta ilmenee selvästi ettei tyydyttävään tulokseen olla vielä päästy. Kestävyyskriisi on kompleksinen ongelma, johon ei ole helppoja ratkaisuja. Teatterilla ja ulkoilmaopetuksella on molemmilla tapansa tukea oppimista. Tässä tutkimuksessa näiden molempien alojen ammattilaiset, yhdessä opettajien ja koulutusalan ammattilaisten kanssa, jakavat ideoitaan ja näkemyksiään siitä, mitä kestävyyskasvatus on, ja siitä, miten teatteri ja ulkoilmaopetus voivat olla osa kestävyyskasvatuksen tavoitteiden tavoittamista. Teatterialan, ulkoilmapedagogiikan sekä peruskoulutusalan asiantuntijoita kutsuttiin yhteiseen ryhmähaastatteluun. He jakavat kokemuksiaan liittyen ulkoilma-lastenteatteriprojektiin; ‘Spöket på Lillklobb / Lillklobbin Kummitus’. Tutkimukseen osallistuvat asiantuntijat olivat kaikki joko osallisia projektin luomisessa, tai osallistuivat projektiin osallistuvan lapsiryhmän vastuuhenkilönä. Ryhmähaastattelussa kerätty aineisto on läpikäynyt temaattisen analyysin. Tämän temaattisen analyysin tuloksena kehitettiin kestävyyskasvatukselle malli: Läppärimalli. Tämä malli edustaa kestävyyskasvatuksen kolmea pääteemaa: kognitiivinen aspekti, sosiaalinen ja emotionaalinen aspekti, sekä toiminnan aspekti. Teatteri ja ulkoilmaopetus voivat monella tapaa myötävaikuttaa kestävyyskasvatukseen, kuten Läppärimallilla esitetään. Pääasia on, että sekä teatteri että ulkoilmaopetus on nähtävä ‘kokemuksena’. Se, että lapsi saa kokemuksen, tekee siitä arvokkaan. Ulkoilmateatteri koetaan kokonaisvaltaisesti edistävän läppärimallia, ja sitoo mallin eri osat toisiinsa. -- Syftet med denna undersökning är att samla information från en fallstudie, för att synliggöra hur teater och utomhusundervisning potentiellt kan bidra till hållbarhetspedagogik. Redan i flera decennier har övergången till hållbarhet framhållits som brådskande. Den roll utbildning har i denna process har skrivits ut otaliga gånger, på olika sätt. Trots dessa intentioner att övergå till ett mer hållbart sätt att leva, visar litteraturen tydligt att ett tillfredsställande resultat inte ännu har nåtts. Hållbarhetskrisen är ett komplext problem, och det finns inga lätta lösningar. Teater och utomhuspedagogik har bägge olika sätt att bidra till lärande. I denna studie delar experter från båda dessa fält, samt lärare i form av pedagogiska experter, sina idéer och synpunkter på vad hållbarhetspedagogik är, och hur teater och utomhusundervisning kan bidra till att nå hållbarhetspedagogikens mål. Experter inom teater, utomhuspedagogik och undervisning i årskurs 1-6 sammanförs i denna undersökning. De delar alla erfarenheter av ett utomhusteaterprojekt för barn; ‘Spöket på Lillklobb / Lillklobbin Kummitus’. Experterna som deltar i denna undersökning var antingen delaktiga i skapandet av projektet, eller deltog i projektet med en barngrupp de ansvarade för. Genom att ordna en fokusgruppdiskussion samlas experternas synvinklar och idéer relaterade till undersökningsfrågorna. Utgående från detta material har sedan en tematisk analys genomförts. Denna tematiska analys resulterade i utvecklingen av en modell för hållbarhetspedagogik: Laptop-modellen. Denna modell företräder hållbarhetspedagogikens tre huvudteman: den kognitiva aspekten, den sociala och emotionella aspekten samt handlingsaspekten. Teater och utomhusundervisning kan bidra till hållbarhetspedagogik på många sätt, vilket Laptop-modellen visar. Huvudsaken är att både teater och utomhusundervisning ses som en upplevelse. Det är det faktum att barnen får ‘en upplevelse’ som gör det värdefullt. Det är uppenbart att utomhusteater bidrar holistiskt till Laptop-modellen, och lyckas integrera dess olika delar. und
ethesis-internal.abstract.primary The purpose of this study is to obtain information from a case to shed light on the potential contribution of theatre and Outdoor Education to Sustainability education. Making the transition towards a sustainable world has been labelled as urgent for many decades now. The role of education in this process has been written out multiple times, in various ways. Despite these intentions of transitioning to a more sustainable way of living, literature shows that a satisfactory result has not been obtained yet. The sustainability crisis is a complex problem, and no easy solutions are at hand. Theatre and outdoor education have both different ways of contributing to learning. In this study, experts from both fields, with teachers as education experts, share their ideas and views on what sustainability education is, and how theatre and outdoor education can help to reach the goals it aims at. Experts from theatre, outdoor education, and primary education, are brought together in this study. They all share the experience of an outdoor theatre project aimed at children called ‘Spöket på Lillklobb / Lillklobbin kummitus’. The experts participating in this research were either part of creating this project or participating in it with a group of children under their responsibility. By organising a focus group discussion, the views and ideas of the experts related to the research questions are gathered. This data has then been subject to a thematic analysis. This thematic analysis resulted in the developing of a model for sustainability education: The Laptop model. This model represents the three main themes of sustainability education: the cognitive aspect, the social- and emotional aspect, and the aspect of actions. There are several ways in which theatre and outdoor education can contribute to sustainability education, as presented by the Laptop model. Most importantly, both theatre and outdoor education should be seen as an experience. It is the fact that the children have ‘an experience’ that makes it most valuable. Outdoor theatre is found to contribute holistically to the Laptop model, and make the different parts of the model to interrelate. und
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202206102278
dct.alternative Kestävyyskasvatuksen Kummitus. : Kestävyyskasvatuksen läppärimalli ulkoteatterin kautta. fi
ethesis.facultystudyline Kasvatustiede fi
ethesis.facultystudyline Education en
ethesis.facultystudyline Pedagogik sv
ethesis.facultystudyline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/SH60_03417
ethesis.mastersdegreeprogram Muuttuvan kasvatuksen ja koulutuksen maisteriohjelma fi
ethesis.mastersdegreeprogram Master's Programme in Changing Education en
ethesis.mastersdegreeprogram Magisterprogrammet utbildning i förändring sv
ethesis.mastersdegreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/MH60_002

Files in this item

Files Size Format View
Tops_Floriaan_MAThesis_2022.pdf 1.372Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record