Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Huoli ja luottamus : Pienet lapset ja digitaalinen media

Show full item record

Title: Huoli ja luottamus : Pienet lapset ja digitaalinen media
Author(s): Jantunen, Maria
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Degree program: Master´s Programme in Education
Specialisation: General and Adult Education
Language: Finnish
Acceptance year: 2022
Abstract:
Tavoitteet. Alle kouluikäisten lasten vanhemmat joutuvat pohtimaan monia kysymyksiä suhteessa digitaalisen median käyttöön. Asettaako lapsille tiukat ruutuajat vai toimiako enemmän tilanteen mukaan? Aiempi tutkimus aiheesta on kirjavaa ja koskee enemmän kouluikäisiä lapsia ja nuoria. Tutkimustehtävänä oli selvittää, kokevatko alle kouluikäisten lasten vanhemmat saavansa tarpeeksi tukea ja tietoa perheen digitaalisen median käytön ratkaisujen tueksi. Tutkimuskysymykset olivat: Millaisia kokemuksia alle kouluikäisten vanhemmilla on lasten digitaalisen teknologian käytöstä? Millaista tukea vanhemmat kaipaavat asiassa ja millaisia toiveita heillä on? Menetelmät. Tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla viittä alle kouluikäisen lapsen vanhempaa heidän kokemuksistaan liittyen lasten digitaalisen median käyttöön. Kertynyt aineisto analysoitiin sisällönanalyysin avulla. Tulokset ja johtopäätökset. Vanhemmat tunnistivat digitaalisen teknologian käytöllä olevan useita, sekä positiivisia että negatiivisia vaikutuksia lapsiin. Heillä oli useita erilaisia, varsin toimivia suhtautumistapoja ruutuaikaan, rajoittamiseen ja sääntöihin. Sekä voimakkaasti että vain vähän rajoittavat vanhemmat toteuttivat keskustelevan vanhemmuuden periaatteita. Vanhemmat kaipasivat selkeästi nykyistä enemmän materiaalia ja tukea alle kouluikäisten mediakasvatukseen. Tukea kaivattiin sekä neuvolalta että päiväkodilta. Alle kouluikäisten lasten vanhempia voitaisiin tukea mediakasvatuksessa neuvoloissa ja päiväkodissa saatavilla olevan materiaalin ja tuen muodossa. Tällaisen tuen vaikutuksia perheiden arkeen ja vanhempien mediakasvatuskokemuksiin voitaisiin jatkossa tutkia esimerkiksi interventio- tai tapaustutkimuksena.
Objectives. Parents of preschool children need to consider several questions concerning the children’s use of digital media. Should they limit the screen time strictly or act more freely according to the situation? The existing research on the topic is varied and mostly concerns school aged children and adolescents. The aim of the study was to find out whether parents of preschoolers consider themselves get enough support and information to help in decision making concerning digital media use. Research questions were: What kind of experiences do parents of preschoolers have of their children’s digital media use? What kind of support do parents wish to have and what kinds of wishes do they have? Methodology. The research material was attained through interviewing five parents of preschool children concerning their experiences of children’s digital media use. The material was analyzed through content analysis. Results and conclusions. The parents identified several positive and negative effects that digital media use has on children. They had diverse, well-functioning procedures when it comes to screen time, restrictions and rules. Both the parents applying strict restrictions and the ones who restrict only a little did implement principles of dialogical parenthood. Parents expressed a need to get much more material and support for preschoolers’ media education than they do at present. They wished to get more support both from child welfare clinics and from daycare. Parents of preschoolers could be supported in media education through available material and support at child welfare clinics and at daycare. The effects of this kind of support on the everyday life of families and parents’ experiences of media education could be further researched for example through intervention or case study.
Keyword(s): Ruutuaika mediakasvatus taaperoikäiset esikouluikäiset leikki-ikäiset vanhemmuus Ruutuaika, mediakasvatus, taaperoikäiset, esikouluikäiset, leikki-ikäiset, vanhemmuus


Files in this item

Files Size Format View
Jantunen_Maria_tutkielma_2022.pdf 1.831Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record