Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Huoli ja luottamus : Pienet lapset ja digitaalinen media

Show simple item record

dc.date.accessioned 2022-06-13T05:11:38Z
dc.date.available 2022-06-13T05:11:38Z
dc.date.issued 2022-06-13
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/41061
dc.title Huoli ja luottamus : Pienet lapset ja digitaalinen media fi
ethesis.faculty Kasvatustieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Educational Sciences en
ethesis.faculty Pedagogiska fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/a990df47-03bd-4108-9d39-9b2f66a53631
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Jantunen, Maria
dct.issued 2022
dct.abstract Tavoitteet. Alle kouluikäisten lasten vanhemmat joutuvat pohtimaan monia kysymyksiä suhteessa digitaalisen median käyttöön. Asettaako lapsille tiukat ruutuajat vai toimiako enemmän tilanteen mukaan? Aiempi tutkimus aiheesta on kirjavaa ja koskee enemmän kouluikäisiä lapsia ja nuoria. Tutkimustehtävänä oli selvittää, kokevatko alle kouluikäisten lasten vanhemmat saavansa tarpeeksi tukea ja tietoa perheen digitaalisen median käytön ratkaisujen tueksi. Tutkimuskysymykset olivat: Millaisia kokemuksia alle kouluikäisten vanhemmilla on lasten digitaalisen teknologian käytöstä? Millaista tukea vanhemmat kaipaavat asiassa ja millaisia toiveita heillä on? Menetelmät. Tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla viittä alle kouluikäisen lapsen vanhempaa heidän kokemuksistaan liittyen lasten digitaalisen median käyttöön. Kertynyt aineisto analysoitiin sisällönanalyysin avulla. Tulokset ja johtopäätökset. Vanhemmat tunnistivat digitaalisen teknologian käytöllä olevan useita, sekä positiivisia että negatiivisia vaikutuksia lapsiin. Heillä oli useita erilaisia, varsin toimivia suhtautumistapoja ruutuaikaan, rajoittamiseen ja sääntöihin. Sekä voimakkaasti että vain vähän rajoittavat vanhemmat toteuttivat keskustelevan vanhemmuuden periaatteita. Vanhemmat kaipasivat selkeästi nykyistä enemmän materiaalia ja tukea alle kouluikäisten mediakasvatukseen. Tukea kaivattiin sekä neuvolalta että päiväkodilta. Alle kouluikäisten lasten vanhempia voitaisiin tukea mediakasvatuksessa neuvoloissa ja päiväkodissa saatavilla olevan materiaalin ja tuen muodossa. Tällaisen tuen vaikutuksia perheiden arkeen ja vanhempien mediakasvatuskokemuksiin voitaisiin jatkossa tutkia esimerkiksi interventio- tai tapaustutkimuksena. fi
dct.abstract Objectives. Parents of preschool children need to consider several questions concerning the children’s use of digital media. Should they limit the screen time strictly or act more freely according to the situation? The existing research on the topic is varied and mostly concerns school aged children and adolescents. The aim of the study was to find out whether parents of preschoolers consider themselves get enough support and information to help in decision making concerning digital media use. Research questions were: What kind of experiences do parents of preschoolers have of their children’s digital media use? What kind of support do parents wish to have and what kinds of wishes do they have? Methodology. The research material was attained through interviewing five parents of preschool children concerning their experiences of children’s digital media use. The material was analyzed through content analysis. Results and conclusions. The parents identified several positive and negative effects that digital media use has on children. They had diverse, well-functioning procedures when it comes to screen time, restrictions and rules. Both the parents applying strict restrictions and the ones who restrict only a little did implement principles of dialogical parenthood. Parents expressed a need to get much more material and support for preschoolers’ media education than they do at present. They wished to get more support both from child welfare clinics and from daycare. Parents of preschoolers could be supported in media education through available material and support at child welfare clinics and at daycare. The effects of this kind of support on the everyday life of families and parents’ experiences of media education could be further researched for example through intervention or case study. en
dct.subject Ruutuaika
dct.subject mediakasvatus
dct.subject taaperoikäiset
dct.subject esikouluikäiset
dct.subject leikki-ikäiset
dct.subject vanhemmuus
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language suomi fi
ethesis.language Finnish en
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Pehkonen, Leila
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:9b0b6bba-0084-444c-9085-04f4abeebd77
dct.subject.YSOFI Ruutuaika, mediakasvatus, taaperoikäiset, esikouluikäiset, leikki-ikäiset, vanhemmuus und
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2022-04-20 08:55:13:988
ethesis-internal.abstract.secondary Objectives. Parents of preschool children need to consider several questions concerning the children’s use of digital media. Should they limit the screen time strictly or act more freely according to the situation? The existing research on the topic is varied and mostly concerns school aged children and adolescents. The aim of the study was to find out whether parents of preschoolers consider themselves get enough support and information to help in decision making concerning digital media use. Research questions were: What kind of experiences do parents of preschoolers have of their children’s digital media use? What kind of support do parents wish to have and what kinds of wishes do they have? Methodology. The research material was attained through interviewing five parents of preschool children concerning their experiences of children’s digital media use. The material was analyzed through content analysis. Results and conclusions. The parents identified several positive and negative effects that digital media use has on children. They had diverse, well-functioning procedures when it comes to screen time, restrictions and rules. Both the parents applying strict restrictions and the ones who restrict only a little did implement principles of dialogical parenthood. Parents expressed a need to get much more material and support for preschoolers’ media education than they do at present. They wished to get more support both from child welfare clinics and from daycare. Parents of preschoolers could be supported in media education through available material and support at child welfare clinics and at daycare. The effects of this kind of support on the everyday life of families and parents’ experiences of media education could be further researched for example through intervention or case study. und
ethesis-internal.abstract.primary Tavoitteet. Alle kouluikäisten lasten vanhemmat joutuvat pohtimaan monia kysymyksiä suhteessa digitaalisen median käyttöön. Asettaako lapsille tiukat ruutuajat vai toimiako enemmän tilanteen mukaan? Aiempi tutkimus aiheesta on kirjavaa ja koskee enemmän kouluikäisiä lapsia ja nuoria. Tutkimustehtävänä oli selvittää, kokevatko alle kouluikäisten lasten vanhemmat saavansa tarpeeksi tukea ja tietoa perheen digitaalisen median käytön ratkaisujen tueksi. Tutkimuskysymykset olivat: Millaisia kokemuksia alle kouluikäisten vanhemmilla on lasten digitaalisen teknologian käytöstä? Millaista tukea vanhemmat kaipaavat asiassa ja millaisia toiveita heillä on? Menetelmät. Tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla viittä alle kouluikäisen lapsen vanhempaa heidän kokemuksistaan liittyen lasten digitaalisen median käyttöön. Kertynyt aineisto analysoitiin sisällönanalyysin avulla. Tulokset ja johtopäätökset. Vanhemmat tunnistivat digitaalisen teknologian käytöllä olevan useita, sekä positiivisia että negatiivisia vaikutuksia lapsiin. Heillä oli useita erilaisia, varsin toimivia suhtautumistapoja ruutuaikaan, rajoittamiseen ja sääntöihin. Sekä voimakkaasti että vain vähän rajoittavat vanhemmat toteuttivat keskustelevan vanhemmuuden periaatteita. Vanhemmat kaipasivat selkeästi nykyistä enemmän materiaalia ja tukea alle kouluikäisten mediakasvatukseen. Tukea kaivattiin sekä neuvolalta että päiväkodilta. Alle kouluikäisten lasten vanhempia voitaisiin tukea mediakasvatuksessa neuvoloissa ja päiväkodissa saatavilla olevan materiaalin ja tuen muodossa. Tällaisen tuen vaikutuksia perheiden arkeen ja vanhempien mediakasvatuskokemuksiin voitaisiin jatkossa tutkia esimerkiksi interventio- tai tapaustutkimuksena. und
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202206132288
dct.alternative Concern and Trust : Small Children and Digital Media en
ethesis.facultystudyline Yleinen ja aikuiskasvatustiede fi
ethesis.facultystudyline General and Adult Education en
ethesis.facultystudyline Allmän- och vuxenpedagogik sv
ethesis.facultystudyline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/SH60_042
ethesis.mastersdegreeprogram Kasvatustieteiden maisteriohjelma fi
ethesis.mastersdegreeprogram Master´s Programme in Education en
ethesis.mastersdegreeprogram Magisterprogrammet i pedagogik sv
ethesis.mastersdegreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/MH60_001

Files in this item

Files Size Format View
Jantunen_Maria_tutkielma_2022.pdf 1.831Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record