Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Ahdistaako ilmastonmuutos? : Nuorten kokema ilmastoahdistus ja ilmastokurssin vaikutukset siihen

Show full item record

Title: Ahdistaako ilmastonmuutos? : Nuorten kokema ilmastoahdistus ja ilmastokurssin vaikutukset siihen
Author(s): Tammisto, Eveliina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Biological and Environmental Sciences
Degree program: Master's Programme in Environmental Change and Global Sustainability
Specialisation: Subject teacher in Biology
Language: Finnish
Acceptance year: 2022
Abstract:
Ilmastokriisi on keskeinen ympäristöuhka ja se vaikuttaa negatiivisesti sekä luontoon että ihmisiin. Viime vuosina on kiinnitetty yhä enemmän huomiota myös ilmastonmuutoksen vaikutuksiin ihmisten mielenterveyteen. Erityisesti lapset ja nuoret ovat alttiita ilmastoahdistukselle. Nuorten ilmastoahdistuksen määrän on huomattu kasvaneen, mutta siitä tiedetään edelleen hyvin vähän. On tärkeää selvittää, kuinka paljon nuoret kokevat ilmastoahdistusta ja miten se vaikuttaa heihin ja heidän toimintaansa. Tässä maisterintutkielmassa tavoitteena on selvittää, kuinka paljon nuoret kokevat ilmastoahdistusta ja onko ilmastoahdistus yhteydessä aktiivisuuteen toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Tavoitteena on myös selvittää, vaikuttaako ilmastokurssille osallistuminen nuorten kokeman ahdistuksen määrään. Lisäksi tutkimuksen kohteena on se, ovatko taustamuuttujat sukupuoli, asuinpaikka ja vanhempien koulutustaso yhteydessä ilmastoahdistukseen. Tämä tutkimus toteutettiin osana D.Game –projektia, johon kuuluu 12–18-vuotiaille nuorille suunniteltu ilmastokurssi. Aineisto tähän tutkielmaan kerättiin ilmastokurssin yhteydessä toteutetulla kyselyllä. Kurssiin ja kyselyyn osallistuvat koulut ja oppilaat valikoituivat avoimen rekrytoinnin avulla syksyn 2021 aikana. Aineisto koostuu 48 ennen kurssia toteutettuun kyselyyn vastanneista ja 13 kurssin jälkeen toteutettuun kyselyyn vastanneista 15–17-vuotiaista oppilaista. Tulokset ja niiden tilastollinen analysointi perustuvat näihin otoksiin. Toisin kuin useassa muussa tutkimuksessa, tämän aineiston perusteella nuoret eivät koe juurikaan ilmastoahdistusta. Myös muista tutkimuksista eroten tässä tutkimuksessa ilmastoahdistus ja ilmastotoimet korreloivat positiivisesti keskenään. Taustamuuttujien perusteella jaetuissa ryhmissä puolestaan ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja ilmastoahdistuksen määrässä, mikä oli odotettavissa usean muun tutkimuksen tulosten perusteella. Saatujen tulosten perusteella ilmastokurssi ei vaikuttanut tilastollisesti merkitsevästi nuorten kokeman ilmastoahdistuksen määrään. Tässä aihepiirissä onkin perusteita jatkotutkimuksille. Tällainen tutkimus olisi syytä toteuttaa suuremmalla aineistolla. Myös ilmastoahdistuksen ja ilmastotoimiin osallistumisen kausaalisuuden suunta olisi mielenkiintoista selvittää. Lisäksi ilmastokurssien kehittäminen ja erilaisten kurssien vaikutusten vertailu voisivat tuoda näyttöä siitä, voiko ilmastokurssi vaikuttaa ilmastoahdistuksen määrään.
The climate crisis is such major environmental threat that it has negative impacts on both nature and people. Recently, the effects of climate change on people’s mental health have also been noticed. Children and adolescents are especially vulnerable group in terms of climate anxiety. The amount of climate anxiety among youth has been found to be increasing, yet the studies on it are still scarce. It is important to find out how much climate anxiety there is among youth and does it influence their behavior. The objective of this master’s thesis is to find out how much climate anxiety there is and is climate anxiety interconnected with the pro-environmental behavior among youth. Also, its aim is to find out whether attending the climate course affects the amount of climate anxiety. In addition, the study focuses on whether gender, home country and parental education level are interconnected with the amount of climate anxiety. This study was conducted as part of the D.Game project which includes a climate course for youth aged 12–18 years. Data for this research was collected through a survey during the climate course. The schools and students participating in the D.Game climate course and the climate anxiety survey were selected through an open recruitment during autumn of 2021. The data consists of 48 students who responded to the pre survey and of 13 students who responded to the post survey. The participants were 15–17 years old. On the contrary to other research, there is not much climate anxiety among youth. There is also a strong positive correlation between climate anxiety and pro-environmental behavior, which differs from other research. On the other hand, there were no significant differences in climate anxiety between the groups divided by divided by gender, home country and parental education level, which was expected result. Based on the data, the climate course did not have statistically significant effect on the amount of climate anxiety among youth. Also, there is need for further research. Larger sample could provide more valid results. The causality of the correlation between climate anxiety and pro-environmental behavior would be interesting to resolve. Whether attending to a climate course affects the amount of climate anxiety could be found out by development of climate courses and comparing different courses.
Keyword(s): ilmastonmuutos ilmastoahdistus ympäristöahdistus ilmastotoimiin osallistuminen nuoret


Files in this item

Files Size Format View
Tammisto_Eveliina_maisterintutkielma_2022.pdf 1.046Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record