Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Urheilijoiden valinta arvokilpailuihin ja urheilijoiden oikeusturva

Show full item record

Title: Urheilijoiden valinta arvokilpailuihin ja urheilijoiden oikeusturva
Author(s): Untamo, Henni
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Law
Degree program: Master's Programme in Law
Specialisation: Sports Law
Language: Finnish
Acceptance year: 2022
Abstract:
Arvokilpailuvalinnat puhuttavat tasaisin väliajoin sekä mediassa että urheiluväen keskuudessa. Valintojen teko on yhdistyksessä tapahtuvaa päätöksentekoa, joka lähtökohtaisesti kuuluu yhdistysautonomian piiriin. Urheilun ammatillistumisen ja taloudellisten intressien kasvun seurauksena on kuitenkin myös yhdistyksen päätöksenteossa otettava enenevissä määrin huomioon urheilijan oikeudet myös arvokilpailuvalintojen yhteydessä. Tutkielmassa perehdytään arvokilpailuvalintamenettelyn yhdistysoikeudellisiin lähtökohtiin päätösvaltaisessa yhdistyksessä eli kansallisessa lajiliitossa tai Olympiakomiteassa. Päätöksentekomenettelyn osalta erityisesti perehdytään päätöksentekijöiden mahdolliseen esteellisyyteen ja miten yhdistyslain 37 §:ä tulisi tässä yhteydessä tulkita. Esteellisyyden arviointiin haetaan johtoa tuomarin ja virkamiehen esteellisyyssäännöksistä. Yhtenä tutkimuksen osa-alueena käydään läpi urheilijan perusoikeuksien ja yhdistysautonomian suhdetta. Tässä arviossa suuntaviivoja haetaan sekä urheiluoikeuden kantavista periaatteista että hyvän hallinnon periaatteista. Tarkastelun tarkoituksena on hahmotella lähtökohtia sille oikeuksien tasapainolle, jota sekä yhdistyksen yhdistysautonomian että urheilijan perusoikeuksien mahdollisimman täysimääräinen toteutuminen edellyttää. Käytännön näkökulmana arvokilpailuvalintoja tutkitaan urheilun oikeusturvalautakunnan ratkaisukäytännön valossa. Ratkaisukäytännöstä on löydettävissä johdonmukaisuuksia, joiden tunnistaminen voisi ohjata muun muassa lajiliittojen päätöksentekomenettelyä arvokilpailuvalinnoissa niin, että urheilijoiden oikeudet tulisivat valintamenettelyssä paremmin huomioiduiksi. Selvä lähtökohta on asetettujen valintaperusteiden soveltamisessa se, että selvimmin muotoillut kriteerit ovat ensisijaisia ja yhdistysautonomiaan perustuvalla tarkoituksenmukaisuusharkinnalla ei voida kumota ennalta asetettuja, selviä valintaperusteita. Tutkielman keskeisenä johtopäätöksenä todetaan lisäksi, että urheilijoiden oikeusturvan toteutuminen edellyttää entistä vahvemmin urheilijoiden perusoikeuksien huomioimista yhdistysautonomiaa rajoittavana tekijänä myös osana arvokilpailuvalintoja. Päätöksentekomenettelysää on yhdistyksessä myös noudatettava soveltuvin osin hyvän hallinnon periaatteita. Yhdistyslain tulkinnassa on keskeisesti otettava huomioon urheilun erityispiirteet ja urheiluoikeuden kantavat periaatteet.
Keyword(s): Urheiluoikeus arvokilpailut olympialaiset urheilijavalinnat esteellisyys urheilun oikeusturvalautakunta


Files in this item

Files Size Format View
Untamo_Henni_tutkielma_2022.pdf 694.5Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record