Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Examining the impacts of dog urine in urban environments

Show full item record

Title: Examining the impacts of dog urine in urban environments
Author(s): Järvinen, Riikka
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Biological and Environmental Sciences
Degree program: Master's Programme in Environmental Change and Global Sustainability
Specialisation: Environmental Change
Language: English
Acceptance year: 2022
Abstract:
Puistot ja viheralueet ovat kiinteä osa kaupunkeja, ja näiden tarjoamat lukuisat ekosysteemipalvelut ovat erittäin arvokkaita ihmisille. Puistot ovat myös tärkeitä ajanviettopaikkoja ihmisille, kuten koirien kävelyttämiseen. Koirien rekisteröintimäärät ovat kasvaneet vuosien ajan maailmanlaajuisesti, jonka myötä myös koirien lukumäärä kaupungeissa on kasvanut vuosi vuodelta. Kuitenkin koirien vaikutuksiin kaupungeissa ei ole aikaisemmin kiinnitetty huomiota, eikä asiasta ole paljoakaan tieteellistä tutkimusta. Tämän tutkielman tavoitteena on tutkia koirien vaikutuksia maaperän ominaisuuksiin kaupunkiympäristöissä. Maanäytteitä kerättiin puistoista ja hautausmailta Helsingistä ja Lahdesta. Koirien virtsan vaikutuksia tutkittiin vertaamalla alueita, joilla koirat käyvät toistuvasti (ts. puistot) alueisiin, joilla koirien käyntimäärät ovat vähäisiä (ts. hautausmaat). Maanäytteitä kerättiin kolme kertaa kasvukauden aikana vuonna 2021. Näytteiden ottopaikat olivat 1) havupuun, 2) lyhtypylvään, ja 3) nurmikon läheisyydessä. Näytteistä analysoitiin maan pH, sähkönjohtavuus, orgaaninen aines, maan kosteus, NO3-, ja NH4+ sekä typen netto mineralisaatio ja nitrifikaatio. Tulosten perusteella voidaan todeta, että koirilla on merkittävä vaikutus puistoissa olevan epäorgaanisen typen määrään. Epäorgaanisen typen pitoisuudet olivat huomattavasti korkeammat puistoissa kuin hautausmailla, ja pitoisuudet vaihtelevat kausien mukaan. Epäorgaanisen typen määrä on myös erittäin paikallista, sillä suurimmat pitoisuudet esiintyivät lyhtypylväiden ja puiden läheisyydessä. Hautausmaiden näytteissä ei esiintynyt merkittäviä eroavaisuuksia pitoisuuksissa kasvukauden aikana. Lisäksi typen nitrifikaatio oli merkittävästi korkeampi puistoissa keväällä ja kesällä verrattuna hautausmaihin. Typen mineralisaatio oli yleisesti korkeampi hautausmailla kuin puistoissa. Nämä tulokset osoittavat, että koirilla on merkittävä vaikutus kaupunkiympäristöjen laatuun, ja näin ollen kaupunkisuunnittelijoiden tulisi ottaa huomioon koirien vaikutukset puistoja suunnitellessa ja hoidettaessa.
Urban greenspaces are valuable resources for humans and are an integral part of the urban landscape. They are also popular sites for various social and cultural activities, such as dog walking. Dog ownership rates are increasing globally at a rapid rate, hence increasing the dog populations within urban cities. The increasing number of dogs could potentially have negative consequences to the quality of urban parks. Furthermore, there is a lack of research on the impacts of dogs on urban environments. The aim of this study is to gain a better understanding of the impacts of dogs on path-side soils in urban greenspaces. Soil samples were collected from both Helsinki and Lahti. The impact of dog urine was studied by comparing path-side soil samples between areas with high dog activity (i.e., parks) and similar areas with low to no dog activity (i.e., cemeteries). Soil samples were collected three times during the growing season in 2021 at three different treatments: close by 1) an evergreen tree, 2) a lamppost, and 3) a lawn area. The samples were analyzed for soil pH, electrical conductivity, organic matter, soil moisture, NO3--N, and NH4+-N. Net N mineralization and net nitrification rates were also calculated. The results indicated that dog urine is a significant contributor to the input of nitrogen in urban parks. Soil NO3-N and NH4+-N concentrations were significantly higher in parks than in cemeteries and exhibited clear seasonal trends. Soil pH was generally lower and electrical conductivity higher in parks than in cemeteries. Poles and trees exhibited the greatest concentrations, suggesting that the impact of dog urine is highly localized around path-side objects. None of the treatments in cemeteries showed little to no changes throughout the growing season. Lastly, the net nitrification rates were significantly higher in parks during spring and summer. In contrast, net mineralization rates were generally higher in cemeteries than parks. These results confirm that urban planners need to take into consideration the impact of dogs to mitigate any potential negative consequences to the quality of urban parks.
Keyword(s): Dog dog urine urban environment urban greenspace nitrogen


Files in this item

Files Size Format View
Jarvinen_Riikka_thesis_2022.pdf 2.210Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record