Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Siirtonurmen ja metsäkuntan vaikutus päiväkoti- ikäisten lasten ihon mikrobiomin monimuotoisuuteen

Show full item record

Title: Siirtonurmen ja metsäkuntan vaikutus päiväkoti- ikäisten lasten ihon mikrobiomin monimuotoisuuteen
Author(s): Manninen, Juulia
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Biological and Environmental Sciences
Degree program: Master's Programme in Environmental Change and Global Sustainability
Specialisation: Environmental Change
Language: Finnish
Acceptance year: 2022
Abstract:
Immuunivälitteiset sairaudet, kuten erilaiset allergiat ja astma, lisääntyvät nopeasti kaupungistuvassa maailmassa, jossa biodiversiteetti vähenee jatkuvasti. Biodiversiteetin väheneminen ja yksipuolinen mikrobisto on yhdistetty heikompaan immuunipuolustukseen. Tutkimusten mukaan kosketus luonnonympäristöön rikastaa ihmisen mikrobistoa, edistää immuunivastetta sekä suojaa allergioilta ja tulehdussairauksilta. Tästä syystä lisääntyvien immuunivälitteisten sairauksien ehkäisemiseksi on alettu etsiä ratkaisuja luontopohjaisista lähestymistavoista, joissa immuunijärjestelmä kohtaa ympäristön mikrobit luonnollisella tavalla. Tässä pro gradu -tutkielmassa tavoitteena oli tutkia, miten erilaiset luontopohjaiset materiaalit (siirtonurmi ja metsäkuntta) vaikuttavat päiväkoti-ikäisten lasten ihon mikrobistoon sekä tarkastella, miten erilaiset muuttuvat tekijät, kuten vaihtelevat sääolosuhteet ja näytteenottohetket vaikuttavat tuloksiin. Tulokset tukivat hygieniahypoteesia ja aiempia tutkimustuloksia, joiden mukaan biologisen monimuotoisuuden lisäämisellä pystytään vaikuttamaan positiivisesti ihmisen ihon mikrobiyhteisöihin. Positiivinen vaikutus lasten iholla saatiin aikaan jo pelkällä siirtonurmella, mikä on merkittävä tieto kehitettäessä sopivia biodiversiteettiä lisääviä materiaaleja kaupunkisuunnitteluun. Tulokset myös tukivat sitä ajatusta, että erilaiset säätilat ja näytteenottotavat voivat vaikuttaa tuloksiin merkittävästi.
Immune-mediated diseases, such as various allergies and asthma, are increasing rapidly in an urbanized world where biodiversity is steadily declining. Decreased biodiversity and homogenous microbiota have been associated with weaker immune defence. Studies show that contact with the natural environment enriches the human microbiota, promotes immune response, and protects against allergies and inflammatory diseases. For this reason, in order to prevent immune-mediated diseases, solutions have been sought from nature-based approaches in which the immune system encounters environmental microbial stimuli in a natural way. The aim of this master's thesis was to study how different nature-based materials (sod and forest floor) affect the skin microbiota of kindergarten-age children and to examine how different factors such as varying weather conditions and different sampling times affect the results. The results supported the hygiene hypothesis and previous research according to which increasing biodiversity can have a positive effect on human skin microbial communities. A positive effect on children's skin was achieved with sod alone, which is important information in the development of suitable biodiverse materials for urban planning. The results also supported the surmise that different weather conditions and sampling methods can significantly affect the results.
Keyword(s): hygieniahypoteesi biodiversiteettihypoteesi mikrobi monimuotoisuus autoimmuunisairaus allergia kaupungistuminen hygiene hypothesis biodiversity hypothesis microbe diversity autoimmune disease allergy urbanization


Files in this item

Files Size Format View
Manninen_Juulia_tutkielma_2022.pdf 1.215Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record