Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Siirtonurmen ja metsäkuntan vaikutus päiväkoti- ikäisten lasten ihon mikrobiomin monimuotoisuuteen

Show simple item record

dc.date.accessioned 2022-06-15T07:18:58Z
dc.date.available 2022-06-15T07:18:58Z
dc.date.issued 2022-06-15
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/41302
dc.title Siirtonurmen ja metsäkuntan vaikutus päiväkoti- ikäisten lasten ihon mikrobiomin monimuotoisuuteen fi
ethesis.faculty Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Biological and Environmental Sciences en
ethesis.faculty Bio- och miljövetenskapliga fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/4d959249-d6aa-44fa-93ff-807dbf9ffaae
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Manninen, Juulia
dct.issued 2022
dct.abstract Immuunivälitteiset sairaudet, kuten erilaiset allergiat ja astma, lisääntyvät nopeasti kaupungistuvassa maailmassa, jossa biodiversiteetti vähenee jatkuvasti. Biodiversiteetin väheneminen ja yksipuolinen mikrobisto on yhdistetty heikompaan immuunipuolustukseen. Tutkimusten mukaan kosketus luonnonympäristöön rikastaa ihmisen mikrobistoa, edistää immuunivastetta sekä suojaa allergioilta ja tulehdussairauksilta. Tästä syystä lisääntyvien immuunivälitteisten sairauksien ehkäisemiseksi on alettu etsiä ratkaisuja luontopohjaisista lähestymistavoista, joissa immuunijärjestelmä kohtaa ympäristön mikrobit luonnollisella tavalla. Tässä pro gradu -tutkielmassa tavoitteena oli tutkia, miten erilaiset luontopohjaiset materiaalit (siirtonurmi ja metsäkuntta) vaikuttavat päiväkoti-ikäisten lasten ihon mikrobistoon sekä tarkastella, miten erilaiset muuttuvat tekijät, kuten vaihtelevat sääolosuhteet ja näytteenottohetket vaikuttavat tuloksiin. Tulokset tukivat hygieniahypoteesia ja aiempia tutkimustuloksia, joiden mukaan biologisen monimuotoisuuden lisäämisellä pystytään vaikuttamaan positiivisesti ihmisen ihon mikrobiyhteisöihin. Positiivinen vaikutus lasten iholla saatiin aikaan jo pelkällä siirtonurmella, mikä on merkittävä tieto kehitettäessä sopivia biodiversiteettiä lisääviä materiaaleja kaupunkisuunnitteluun. Tulokset myös tukivat sitä ajatusta, että erilaiset säätilat ja näytteenottotavat voivat vaikuttaa tuloksiin merkittävästi. fi
dct.abstract Immune-mediated diseases, such as various allergies and asthma, are increasing rapidly in an urbanized world where biodiversity is steadily declining. Decreased biodiversity and homogenous microbiota have been associated with weaker immune defence. Studies show that contact with the natural environment enriches the human microbiota, promotes immune response, and protects against allergies and inflammatory diseases. For this reason, in order to prevent immune-mediated diseases, solutions have been sought from nature-based approaches in which the immune system encounters environmental microbial stimuli in a natural way. The aim of this master's thesis was to study how different nature-based materials (sod and forest floor) affect the skin microbiota of kindergarten-age children and to examine how different factors such as varying weather conditions and different sampling times affect the results. The results supported the hygiene hypothesis and previous research according to which increasing biodiversity can have a positive effect on human skin microbial communities. A positive effect on children's skin was achieved with sod alone, which is important information in the development of suitable biodiverse materials for urban planning. The results also supported the surmise that different weather conditions and sampling methods can significantly affect the results. en
dct.subject hygieniahypoteesi
dct.subject biodiversiteettihypoteesi
dct.subject mikrobi
dct.subject monimuotoisuus
dct.subject autoimmuunisairaus
dct.subject allergia
dct.subject kaupungistuminen
dct.subject hygiene hypothesis
dct.subject biodiversity hypothesis
dct.subject microbe
dct.subject diversity
dct.subject autoimmune disease
dct.subject allergy
dct.subject urbanization
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language suomi fi
ethesis.language Finnish en
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Mika Saarenpää, Marja Roslund, Aki Sinkkonen und
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:2704a966-e244-4e68-af71-db8547e810d4
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2022-05-05 10:42:18:857
ethesis.principalprofessor Merja Kontro und
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202206152477
dct.alternative The effect of sod and forest floor on skin microbiome diversity of daycare children en
ethesis.facultystudyline Ympäristömuutos fi
ethesis.facultystudyline Environmental Change en
ethesis.facultystudyline Miljöförändring sv
ethesis.facultystudyline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/SH57_111
ethesis.mastersdegreeprogram Ympäristömuutoksen ja globaalin kestävyyden maisteriohjelma (ECGS) fi
ethesis.mastersdegreeprogram Master's Programme in Environmental Change and Global Sustainability en
ethesis.mastersdegreeprogram Magisterprogrammet i miljöförändringar och global hållbarhet sv
ethesis.mastersdegreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/MH57_005

Files in this item

Files Size Format View
Manninen_Juulia_tutkielma_2022.pdf 1.215Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record