Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Adaptation to extreme floods in urban land use planning : Case Helsinki

Show full item record

Title: Adaptation to extreme floods in urban land use planning : Case Helsinki
Author(s): Aula, Onerva
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Biological and Environmental Sciences
Degree program: Master's Programme in Environmental Change and Global Sustainability
Specialisation: Global Sustainability
Language: English
Acceptance year: 2022
Abstract:
Tämä tutkielma pyrkii ymmärtämään, miten kaupungit sopeutuvat ympäristölähtöisiin kriiseihin, kuten tulviin. Äärimmäiset tulvat ovat kiinnostavia ensinnäkin, koska ilmastonmuutoksen ennustetaan lisäävän tulvimista useissa paikoissa maailmanlaajuisesti tulevaisuudessa, ja toiseksi, koska pienikin riski voi toteutua oikeissa olosuhteissa. Tutkimuksen metodeita ovat tapaustutkimus Helsingin tulvasopeutumisesta, kvalitatiivinen sisällönanalyysi, haastattelut ja skenaario. Maankäytön suunnittelu on valittu tapaustutkimuksen kontekstiksi, koska tiivistäminen haastaa tulviin varautumista. Materiaali koostuu Helsingin yleiskaavasta, sen tulvariskinhallinta-aiheisista liitteistä sekä kaupungin asiantuntijoiden haastatteluista. Kvalitatiivinen sisällönanalyysi pyrkii vastaamaan ensimmäiseen tutkimuskysymykseen: Miten maankäytön suunnittelu ottaa äärimmäiset tulvat huomioon Helsingissä? Skenaario puolestaan pyrkii vastaamaan toiseen tutkimuskysymykseen: Millä tavoin äärimmäinen tulva saattaa haastaa Helsingin nykyistä maankäytön suunnittelua? Haastatteluja käytetään lähinnä muiden metodien tukena. Tulokset johtavat yhteen pääväitteeseen, jota perustelen usein tavoin. Väite on, että kaupunkirakenteeltaan tiivistyvän Helsingin tulvariskienhallinnassa ja maankäytössä ei ole riittävästi huomioitu äärimmäisen kovien tulvien riskiä, vaikka ilmastonmuutos kasvattaa sellaisten todennäköisyyttä. Lopussa esitän politiikkasuosituksia asian muuttamiseksi.
This study aims to understand how cities adapt to environmentally induced hazards, like floods. Extreme floods are interesting firstly, because climate change is predicted to increase flooding in several places globally in the future, and secondly, because even a small risk could be realised in the right conditions. The methods are a case study of flood adaptation in Helsinki, qualitative content analysis, interviews, and a scenario. Land use planning is chosen as the context of the case study, because densification challenges flood preparedness. The material consists of the zoning plan of Helsinki, its flood risk management related appendixes and interviews with city experts. The qualitative content analysis aims to answer the first research question: How does land use planning consider extreme floods in Helsinki? The scenario, in turn, aims to answer the second research question: In what ways might an extreme flood challenge the current land use planning in Helsinki? The interviews are mainly used to support the other methods. The results lead to one main argument, for which I present several justifications. The argument is that the flood risk management and land use planning in Helsinki, the urban structure of which is densifying, do not sufficiently consider the risk related to extreme floods, even though climate change is increasing the likelihood of such. In the end, I present some policy recommendations to change this.
Keyword(s): Adaptation scenarios case study extreme floods Helsinki environmental policy


Files in this item

Files Size Format View
Aula_Onerva_tutkielma_2022.pdf 470.9Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record