Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Adaptation to extreme floods in urban land use planning : Case Helsinki

Show simple item record

dc.date.accessioned 2022-06-15T07:20:53Z
dc.date.available 2022-06-15T07:20:53Z
dc.date.issued 2022-06-15
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/41305
dc.title Adaptation to extreme floods in urban land use planning : Case Helsinki en
ethesis.faculty Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Biological and Environmental Sciences en
ethesis.faculty Bio- och miljövetenskapliga fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/4d959249-d6aa-44fa-93ff-807dbf9ffaae
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Aula, Onerva
dct.issued 2022 xx
dct.abstract Tämä tutkielma pyrkii ymmärtämään, miten kaupungit sopeutuvat ympäristölähtöisiin kriiseihin, kuten tulviin. Äärimmäiset tulvat ovat kiinnostavia ensinnäkin, koska ilmastonmuutoksen ennustetaan lisäävän tulvimista useissa paikoissa maailmanlaajuisesti tulevaisuudessa, ja toiseksi, koska pienikin riski voi toteutua oikeissa olosuhteissa. Tutkimuksen metodeita ovat tapaustutkimus Helsingin tulvasopeutumisesta, kvalitatiivinen sisällönanalyysi, haastattelut ja skenaario. Maankäytön suunnittelu on valittu tapaustutkimuksen kontekstiksi, koska tiivistäminen haastaa tulviin varautumista. Materiaali koostuu Helsingin yleiskaavasta, sen tulvariskinhallinta-aiheisista liitteistä sekä kaupungin asiantuntijoiden haastatteluista. Kvalitatiivinen sisällönanalyysi pyrkii vastaamaan ensimmäiseen tutkimuskysymykseen: Miten maankäytön suunnittelu ottaa äärimmäiset tulvat huomioon Helsingissä? Skenaario puolestaan pyrkii vastaamaan toiseen tutkimuskysymykseen: Millä tavoin äärimmäinen tulva saattaa haastaa Helsingin nykyistä maankäytön suunnittelua? Haastatteluja käytetään lähinnä muiden metodien tukena. Tulokset johtavat yhteen pääväitteeseen, jota perustelen usein tavoin. Väite on, että kaupunkirakenteeltaan tiivistyvän Helsingin tulvariskienhallinnassa ja maankäytössä ei ole riittävästi huomioitu äärimmäisen kovien tulvien riskiä, vaikka ilmastonmuutos kasvattaa sellaisten todennäköisyyttä. Lopussa esitän politiikkasuosituksia asian muuttamiseksi. fi
dct.abstract This study aims to understand how cities adapt to environmentally induced hazards, like floods. Extreme floods are interesting firstly, because climate change is predicted to increase flooding in several places globally in the future, and secondly, because even a small risk could be realised in the right conditions. The methods are a case study of flood adaptation in Helsinki, qualitative content analysis, interviews, and a scenario. Land use planning is chosen as the context of the case study, because densification challenges flood preparedness. The material consists of the zoning plan of Helsinki, its flood risk management related appendixes and interviews with city experts. The qualitative content analysis aims to answer the first research question: How does land use planning consider extreme floods in Helsinki? The scenario, in turn, aims to answer the second research question: In what ways might an extreme flood challenge the current land use planning in Helsinki? The interviews are mainly used to support the other methods. The results lead to one main argument, for which I present several justifications. The argument is that the flood risk management and land use planning in Helsinki, the urban structure of which is densifying, do not sufficiently consider the risk related to extreme floods, even though climate change is increasing the likelihood of such. In the end, I present some policy recommendations to change this. en
dct.subject Adaptation
dct.subject scenarios
dct.subject case study
dct.subject extreme floods
dct.subject Helsinki
dct.subject environmental policy
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/eng
ethesis.language englanti fi
ethesis.language English en
ethesis.language engelska sv
ethesis.supervisor Janne I. Hukkinen & Johan Munck af Rosenschöld und
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:6d681c37-bff4-4447-b8ef-06cb7e350dc8
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2022-05-02 14:15:29:044
ethesis.principalprofessor Eva Heiskanen und
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202206152480
dct.alternative Sopeutuminen äärimmäisiin tulviin kaupunkiympäristön maankäytössä : Tapaus Helsinki fi
ethesis.facultystudyline Globaali kestävyys fi
ethesis.facultystudyline Global Sustainability en
ethesis.facultystudyline Globaali kestävyys sv
ethesis.facultystudyline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/SH57_115
ethesis.mastersdegreeprogram Ympäristömuutoksen ja globaalin kestävyyden maisteriohjelma (ECGS) fi
ethesis.mastersdegreeprogram Master's Programme in Environmental Change and Global Sustainability en
ethesis.mastersdegreeprogram Magisterprogrammet i miljöförändringar och global hållbarhet sv
ethesis.mastersdegreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/MH57_005

Files in this item

Files Size Format View
Aula_Onerva_tutkielma_2022.pdf 470.9Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record