Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Hiilijalanjälkityökalut kuluttajakansalaisten hiilikyvykkyyden edistäjinä? : Käyttäjien tulkintoja Sitoumus2050 Kestävät elämäntavat -työkalusta Helsingissä

Show full item record

Title: Hiilijalanjälkityökalut kuluttajakansalaisten hiilikyvykkyyden edistäjinä? : Käyttäjien tulkintoja Sitoumus2050 Kestävät elämäntavat -työkalusta Helsingissä
Author(s): Happonen, Jenni
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Biological and Environmental Sciences
Degree program: Master's Programme in Environmental Change and Global Sustainability
Specialisation: Global Sustainability
Language: Finnish
Acceptance year: 2022
Abstract:
Kompleksisten kestävyyskriisien ajassa on suuri tarve ohjauskeinoille, joiden avulla kuluttajakansalaisia voitaisiin kannustaa kohti ympäristö- ja ilmastokestävämpiä elämäntapoja, etenkin rikkaissa korkean kulutuksen maissa, kuten Suomessa. Yhtenä lupaavana ohjauskeinona pidetään viime vuosina suosiotaan kasvattaneita (hiili)jalanjälkilaskureita. Tämän eksploratiivisen tutkielman tavoite on tuoda lisäymmärrystä siihen, mikä on (tai voi olla) hiilijalanjälkityökalujen rooli kansalaisten kannustamisessa kohti (ilmasto)kestävämpiä elämäntapoja. Kirjallisuuskatsauksessa perehdyn jalanjälkityökalujen käytön ja vaikuttavuuden tutkimukseen. Empiirisesti tutkin käyttäjien itseymmärrystä ja tulkintoja yhdestä kuluttajakansalaisille suunnatusta jalanjälkitestistä. Työn analyyttisena viitekehyksenä toimii hiilikyvykkyyden käsite, joka viittaa kokonaisvaltaisesti niihin ajattelun ja toiminnan ominaisuuksiin ja kykyihin, joita kansalaisella tulisi olla kyetäkseen toimimaan ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta merkityksellisellä tavalla, sekä yksilönä että yhteiskunnan jäsenenä. Tutkimuskysymyksinä on, millaista hiilikyvykkyydestä kertovaa puhetta työkalun käytön aikana nousee esiin ja mitä tämä paljastaa käyttäjien hiilikyvykkyydestä ja työkalun ohjausvaikutuksesta ja roolista hiilikyvykkyyden edistäjänä. Tutkin aihetta haastattelemalla seitsemää Sitoumus2050.fi sivuston Kestävät elämäntavat -testin tehnyttä Helsingissä asuvaa henkilöä. Sovellan analyysimenetelmänä teoriaohjaavaa laadullista sisällönanalyysia ja adaptiivista tutkimusotetta. Tulokset korostavat käyttäjien työkalulle antamien tulkintojen moninaisuutta, jolloin voi olla vaikeaa osoittaa työkalujen tuottavan jotain tiettyä vaikuttavuutta. Hiilikyvykkyyden lähestymistapa osoittaa, että on tarve lisätä kollektiiviseen ja yhteiskunnalliseen toimintaan kannustavia kestävien elämäntapojen ohjauskeinoja yksilön kulutusvalintoihin keskittyvien hiilijalanjälkityökalujen lisäksi (tai yhteydessä). Reiluuden ulottuvuutta hiilikyvykkyyden lisäämispyrkimyksissä ei tulisi unohtaa.
During times of complex sustainability crisis, there is an urgent need for policy measures that steer consumer-citizens towards environmental and climate friendly lifestyles, especially in rich high-consuming countries such as Finland. (Carbon)footprint calculators which have gained popularity in recent years, are considered as one potential policy measure. This explorative study aims at shedding light on what could be the role of footprinting tools in encouraging individuals towards sustainable lifestyles. The literature review delves into the previous research about the use and impacts of the footprinting tools. Empirically, I study the self-understanding and interpretations that users have about one specific consumption related carbon footprinting tool. The concept of carbon capability works as an analytical framework of the study. The concept refers holistically to the attributes and abilities of thought and action that a citizen should have in order to mitigate climate change in a meaningful way, both as an individual and as a member of society. The study asks what kind of speech related to carbon capability comes to the fore during the use of the carbon footprinting tool and what this reveals about the carbon capability of the users and the steering impact of the tool and its’ role as a carbon capability promotor. To answer these questions, I interviewed seven users of the tool “Sustainable Lifestyle Commitment” who live in Helsinki. As an analysis method, I apply theory-guided qualitative content analysis and adaptive research approach. The results highlight the diversity of interpretations given to the tool, making it difficult to demonstrate that the tool produces some certain impacts. Carbon capability approach shows that there is a need for policy measures encouraging more towards collective modes of action and societal level engagement towards sustainable living, in addition to (or in the context of) individual consumption related footprinting tools. Fairness should be an integrated part in efforts made to increase carbon capability of consumer-citizens.
Keyword(s): Hiilikyvykkyys jalanjälkilaskureiden käyttö kulutuksen ohjauskeinot kestävä elämäntapa


Files in this item

Files Size Format View
Happonen_Jenni_tutkielma_2022.pdf 1.692Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record