Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Biodiversity reporting within the chemical industry

Show full item record

Title: Biodiversity reporting within the chemical industry
Author(s): Kolari, Tiia
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Biological and Environmental Sciences
Degree program: Master's Programme in Environmental Change and Global Sustainability
Specialisation: Global Sustainability
Language: English
Acceptance year: 2022
Abstract:
Ihmisten hyvinvointia ja toimintaa tukeva luonnon monimuotoisuus eli biodiversiteetti heikkenee uhkaavasti ja se on toiseksi suurin globaali riski ilmastonmuutoksen jälkeen. Luonnon monimuotoisuus tukee ekosysteemipalveluita, joista ihmistoiminta on riippuvainen. Luontopohjaiset ratkaisut mahdollistavat myös uusien, luonnonmukaisten vaihtoehtojen kehittämisen, joilla pyritään korvaamaan nykyisiä luontoa kuormittavia raaka-aineita, jotta luonnon pilaantumista ja kuormittumista voitaisiin ehkäistä ja vähentää. Kemianteollisuudella on merkittävä rooli tällaisten kestävien tuotteiden kehittämisessä. Bio-pohjaisten raaka-aineiden hyödyntäminen tuotteiden valmistuksessa kuitenkin lisää luontokatoon kohdistuvaa painetta. Monet yritykset ovat kuitenkin tiedostaneet tämän ja koettavat kiinnittää asiaan huomiota. Raportoinnin avulla yritykset voivat osoittaa toimivansa vastuullisesti ja huomioivansa biodiversiteetin toiminnoissaan, mikä tukee yritysten legimiteettiä. Tämä tutkielma osallistuu tieteelliseen keskusteluun biodiversiteetin raportoinnista, joka on suhteellisen vähän tutkittu aihe. Tutkielman materiaali on kerätty yritysraporteista ja haastattelemalla globaalisti toimivia kemian alan yrityksiä. Kuvailevaa sisällönanalyysiä hyödyntäen, tämä tutkielma tutkii ja kuvailee, kuinka kemian teollisuuden yritykset ymmärtävät biodiversiteetin ja raportoivat siitä ylläpitääkseen uskottavuuttaan. Biodiversiteetti on käsitteenä monimutkainen ja vaikeasti ymmärrettävissä oleva aihe, jota ei vielä pystytä riittävästi mittaamaan. Tämä voi selittää, miksi kemianteollisuuden yritysten raportointi biodiversiteetistä on vaihtelevaa. Yritysten ymmärrystä biodiversiteetistä tulee tukea, jotta siitä voidaan laadukkaasti raportoita. Laadukas raportointi yritysten vaikutuksista voi tukea monimutkaisten luonnonprosessien ymmärtämistä, luonnonsuojelun edistämistä ja ehkäistä viherpesua.
Biodiversity is essential for human wellbeing and activities as it supports a diverse set of ecosystem services. Currently, biodiversity is rapidly declining. Biodiversity loss is the second significant global risk after climate change. To reduce environmental stress, there is a need to find sustainable alternatives to unsustainable raw materials and consumables. The chemical industry has an important role in developing environmentally friendly solutions such as bio- based products and solutions, which require utilization of biomass. However, extraction of bio- based raw materials creates more pressure on biodiversity and contributes to biodiversity loss. It is essential that companies who extract natural resources are transparent about their actions concerning biodiversity. By adequately sharing information in corporate reports, companies can enhance their legitimacy. This thesis contributes to scientific discussion on biodiversity reporting which is researched to a limited extent. Material of the thesis was collected from corporate reports and interviews with globally operating chemical companies. By using qualitative content analysis, this thesis describes how chemical companies report on biodiversity as part of their corporate reporting to maintain their legitimacy and how biodiversity is perceived within the chemical industry. Biodiversity is a complex concept and intangible system, which cannot be sufficiently measured yet. This may help to explain why biodiversity reporting within the chemical industry is varying and inconsistent. There is a need to improve companies’ understanding on biodiversity to enhance biodiversity reporting. Adequate reporting can help to understand complex natural processes, enhance environmental protection, and reduce the problem of greenwashing.
Keyword(s): Biodiversity chemical industry sustainability reporting biodiversity reporting biodiversiteetti kemianteollisuus kestävyysraportointi biodiversiteettiraportointi


Files in this item

Files Size Format View
Kolari_Tiia_thesis_2022.pdf 515.1Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record