Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Exploring discrepancies between sustainability science students' knowledge on low-carbon lifestyles and future aspirations: a case study of ECGS students at the University of Helsinki

Show full item record

Title: Exploring discrepancies between sustainability science students' knowledge on low-carbon lifestyles and future aspirations: a case study of ECGS students at the University of Helsinki
Author(s): Lukkaroinen, Teresa
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Biological and Environmental Sciences
Degree program: Master's Programme in Environmental Change and Global Sustainability
Specialisation: Global Sustainability
Language: English
Acceptance year: 2022
Abstract:
Viime vuosina tiedeyhteisö on enenevissä määrin korostanut käyttäytymisen, elämäntapojen ja kulttuurin vaikutusta päästöihin. Suomen päästöt henkeä kohden (~10 tCO2/v) ovat maailman korkeimpien joukossa, ja on laskettu, että Pariisin ilmastosopimuksen noudattamiseksi ja ilmaston lämpenemisen rajoittamiseksi alle 2 °C suomalaisten kotitalouksien pitäisi vähentää hiilijalanjälkeään 70 % vuoteen 2030 mennessä. Tämä vaatii merkittäviä elämäntapamuutoksia erityisesti asumisen, liikkumisen ja ravitsemuksen suhteen. Tämän tietäminen ei kuitenkaan riitä käyttäytymisen muuttamiseksi. Ihmisten käyttäytymiseen vaikuttaa monet eri sisäiset ja ulkoiset tekijät kuten tieto, arvot ja yhteiskunnan rakenteet. Tämä maisterintutkielma on Helsingin yliopiston Ympäristömuutoksen ja globaalin kestävyyden (ECGS) maisteriohjelmassa tehty tapaustutkimus, jonka tavoitteena on täydentää teorioita ympäristömyönteisestä käyttäytymisestä tarjoamalla näkemyksiä kestävän kehityksen opiskelijoiden tulevaisuuden toiveista. Tutkimuksen aineisto kerättiin anonyymin verkkokyselyn avulla, jossa oli neljä avointa kysymystä. Kaiken kaikkiaan 61 ECGS-opiskelijaa 274:stä vastasi kyselyyn, minkä jälkeen aineisto analysoitiin käyttäen laadullista sisältöanalyysiä induktiivisia ja deduktiivisia elementtejä yhdistellen. Tulokset vahvistavat, että ECGS-opiskelijat ovat hyvin tietoisia vaikuttavimmista elämäntapamuutoksista henkilökohtaisen hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Laajasta kestävän kehityksen tietämyksestä huolimatta opiskelijoiden tulevaisuuden toiveet vastaavat edelleen melko paljon vallitsevaa kulttuurillista näkemystä hyvästä elämästä Suomessa. Nämä tulokset vahvistavat jälleen kerran, kuinka tärkeää on edistää kestäviä elämäntapoja yhteiskunnallisten rakenteiden, diskurssien ja normien muutosten kautta.
In recent years, the science community has increasingly emphasized the influence of behavior, lifestyles, and culture on greenhouse gas emissions. Finland’s emissions per capita (~10 tCO2/yr.) are amongst the highest in the world, and it has been calculated that to comply with the Paris Agreement and to limit global warming to well below 2 °C, Finnish households should reduce their carbon footprint by 70 % by 2030. This requires drastic lifestyle changes, especially regarding mobility, housing, and nutrition. However, knowing this is not enough to change behaviors. Human behavior is influenced by several different internal and external factors such as knowledge, values, and social structures. This master’s thesis is a case study conducted in the Environmental Change and Global Sustainability (ECGS) master’s program at the University of Helsinki with the aim to enrich theories about pro-environmental behavior by providing insights on the future aspirations of sustainability science students, who have both extensive knowledge and experience in the field of sustainability. The data for this study was collected through an anonymous, online questionnaire with four open-ended questions. In total, 61 out of 274 ECGS students answered the questionnaire, after which qualitative content analysis with both inductive and deductive elements was applied to analyze the results. The results confirm that ECGS students are indeed well aware of the most impactful lifestyle changes for reducing personal carbon footprint. Despite their extensive knowledge on sustainability, the students’ future aspirations still come quite close to the dominant cultural vision of a good life in Finland. The implications of these findings once again confirm the importance of facilitating sustainable ways of living through changes in societal structures, discourses, and norms.
Keyword(s): low-carbon lifestyles sustainable lifestyles sustainable consumption carbon footprint future aspirations discrepancies


Files in this item

Files Size Format View
Lukkaroinen_Teresa_tutkielma_2022.pdf 515.1Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record