Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Vegaanihaasteen innoittamana : Vegaaniruokavalioon siirtymistä ja sen noudattamista edesauttavat ja haittaavat tekijät käytäntöteorian valossa

Show full item record

Title: Vegaanihaasteen innoittamana : Vegaaniruokavalioon siirtymistä ja sen noudattamista edesauttavat ja haittaavat tekijät käytäntöteorian valossa
Author(s): Venäläinen, Lassi Waltteri
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Biological and Environmental Sciences
Degree program: Master's Programme in Environmental Change and Global Sustainability
Specialisation: Global Sustainability
Language: Finnish
Acceptance year: 2022
Abstract:
Veganismi ja elintarvikkeiden vegaaniset vaihtoehdot ovat viime vuosina herättäneet yhä enemmän mielenkiintoa kuluttajien parissa. Veganismia on tulkittu aiemmassa tutkimuksessa vahvasti politisoituneena käytäntönä, johon kannustavat usein eläineettiset ja ympäristölliset syyt, mutta samalla myös hedonististen ja terveydellisten merkitysten on havaittu houkuttavan kokeilemaan yhä enemmän. Haluan osaltani valaista lisää, mitkä tekijät edesauttavat veganismissa pysymistä ruokavaliosiirtymän jälkeen. Tarkastelu tapahtuu käytäntöteorian valossa eli merkitysten, materiaalien ja osaamisten kautta. Käytännöt ovat luonteeltaan sosiaalisia, joten paneudun lisäksi siihen, miten sosiaalinen ympäristö vaikuttaa veganismiin ja sen harjoittamiseen. Tutkimuksen aineistona käytän puolistrukturoituja haastatteluja, jotka olen kerännyt kymmeneltä pääosin vegaanista ruokavaliota noudattavalta henkilöltä. Osallistujista seitsemän yhteystiedot sain Vegaanihaasteeseen liittyvän kyselyn vastauksista vuodelta 2016, ja loput kolme osallistujaa kuuluvat lähipiiriini. Analysoin haastattelemalla keräämäni aineiston teoriaohjaavalla sisällönanalyysimenetelmällä, jossa käytäntöteoria ohjaa aineiston jaottelua ja tulkintaa. Tuloksista käy ilmi, että vegaaniseen ruokavalioon siirtymistä sekä siinä pysymistä edesauttavat tekijät ovat korostuneet Suomessa vuosien 2016–2021 välillä niin materiaalien, osaamisten kuin merkitystenkin suhteen. Vegaaniruokaa on yhä paremmin saatavilla ja se on helpommin valmistettavissa kuin ennen, vaikka uuden aallon helppokäyttöisten tuotteiden hinta on yhä verrattain korkea ja puolestaan perinteisten tuotteiden valmistaminen vaikeampaa. Alati korostuneen mielihyvän merkityksen uskotaan houkuttavan kokeilemaan ruokavaliota, mutta toisaalta terveydellisten merkitysten liika painottuminen nähdään siirtymää haittaavana ilmiönä. Käytäntöyhteisöt ja yhteisöllisyyden merkitys tukevat ruokavalioon siirtymistä ja sen noudattamista, mutta sosiaalinen ympäristö myös hankaloittaa käytännön harjoittamista. Harjoittajat pyrkivät kuitenkin tulemaan toimeen keskellä eläinperäistä ruokakulttuuria kehittämällä sosiaalisia strategioita sekä myös vaikuttamaan vallitseviin merkityksiin.
Veganism and vegan alternatives to food have attracted increasing consumer interest in recent years. Veganism has been interpreted in previous research as a highly politicized practice, often motivated by animal ethical and environmental reasons, but at the same time hedonistic and healthy meanings have also been found to attract more and more people to try out vegan eating. For my part, I want to shed more light on the factors that contribute to staying in veganism after a dietary transition. The examination happens in the light of practice theory, in terms of meanings, materials and competencies. The practices are social, so I will also look at how the social environment affects veganism and how it is practiced in relation to the practice elements mentioned above. The study uses semi-structured interviews collected from ten people who follow a predominantly vegan diet. The contact details of seven of the participants are from the responses to the Vegan Challenge questionnaire from 2016, and the remaining three participants are acquaintances of the interviewer. The material collected by the interview was analyzed using a theory-guided content analysis method, in which practice theory guides the division and interpretation of the material. The results show that the factors that facilitate the transition to and adherence to a vegan diet have been emphasized in Finland between 2016 and 2021 in terms of materials, competences and meanings. Vegan food is becoming more available and easier to prepare than before, although the price of new vegan products is still relatively high and traditional products are more difficult to prepare. Increasingly emphasized hedonistic meanings are believed to attract to try the diet, but on the other hand, the overemphasis on healthy meanings is seen as a disincentive to transition. Communities of practice and communality support the transition to and adherence to diet, but the social environment also makes it difficult to practice. However, practitioners seek to get along in the midst of an animal food culture by developing social strategies and influencing prevailing meanings.
Keyword(s): Veganismi Vegaanihaaste kestävyysmurros kestävyys käytäntöteoria


Files in this item

Files Size Format View
Venalainen_Lassi_thesis_2022.pdf 893.1Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record