Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Erot digitaalisia ja perinteisiä taitoja vaativien tehtävien vastauksien välillä vuosien 2018 ja 2019 biologian ylioppilaskokeissa

Show full item record

Title: Erot digitaalisia ja perinteisiä taitoja vaativien tehtävien vastauksien välillä vuosien 2018 ja 2019 biologian ylioppilaskokeissa
Author(s): Uimonen, Konsta
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Biological and Environmental Sciences
Degree program: Master 's Programme in Neuroscience
Specialisation: Subject teacher in Biology
Language: Finnish
Acceptance year: 2022
Abstract:
Biologian ylioppilaskoe muuttui paperisesta kokeesta tietokoneella tehtäväksi vuoden 2018 keväällä osana suurempaa ylioppilaskokeiden sähköistymistä. Ylioppilaskokeen sähköistymisen myötä myös kokeen sisältövaatimukset muuttuivat: sähköinen ylioppilaskoe testaa aineosaamisen lisäksi opetussuunnitelman tavoitteiden mukaista digitaalisten taitojen osaamista, kuten esimerkiksi kuvan- ja tiedonkäsittelyohjelmien hallintaa. Digitaalisten taitojen opetuksen on havaittu hyödyttävän eniten jo valmiiksi korkeasta sosioekonomisesta asemasta tulevia oppilaita. Lisäksi osan opettajista on havaittu yliarvioivan oppilaiden digitaaliset taidot ja jättävän oppimisen kannalta tärkeitä työvaiheita opettamatta. Tästä syystä tutkimuksessa selvitetään, eroavatko digitaalisia taitoja vaativien ylioppilaskoetehtävien vastaukset niistä tehtävävastauksista, joihin ei tarvita tietokoneella kirjoittamista edistyneempiä digitaalisia taitoja. Eroja tutkitaan vastausten valintasuosion, vastausmenestyksen, Bloomin taksonomian määrittelemän vastausten kognitiivisen syvyyden (laatu) ja tehtävien haastavuustason suhteen. Tutkimuksen aineisto koostuu 30 täysimittaisesta ylioppilaskoevastauksesta vuoden 2018 kevään, 2018 syksyn ja 2019 kevään ylioppilaskoekerroista, eli yhteensä 90 täysimittaisesta koevastauksesta. Aineisto on saatu satunnaisotoksena Ylioppilastukintolautakunnan ylioppilaskokelaiden vastausaineistosta. Aineiston eroja arvioitiin Mann-Whitneyn U-testin ja Fisherin z-muunnoksen avulla. Tutkimuksessa havaittiin, että digitaalisia taitoja vaativat tehtävät olivat tilastollisesti merkitsevästi hieman perinteisiä taitoja vaativia tehtäviä suositumpia. Vaikka digitaalisia taitoja vaativien tehtävien osoittama kognitiivisen käsittelyn syvyys oli perinteisiä taitoja vaativia tehtäviä alhaisempi, vastausmenestyksessä ei havaittu tilastollisesti merkitsevää eroa. Tehtävien haastavuustasossa havaittiin tilastollisesti merkitsevä ero. Tulosten perusteella kokelaiden digitaalisten taitojen hallinta ei ole vastausmenestyksen suhteen aineosaamista heikommalla tasolla. Tutkimus pohtii selittäviä tekijöitä havaitun valintasuosion, vastausten laadun ja haastavuustason taustalla.
Finnish matriculation examination in biology transitioned into a digital examination from traditional pen-and-paper examination in spring of 2018 as a part of larger process aiming to digitalize the entire matriculation examination. Tthe requirements for the exam have also changed: in addition to subject knowledge, the digital examination also requires the candidate to also be master the digital skills outlined in the Finnish high school curriculum, for example the use of image- and data processing programs. It has been suggested hat candidates from higher socioeconomic background benefit more from digital skill teaching. It has also been shown that some teachers overestimate the digital skills of the students, omitting parts of the teaching process that are integral for learning. Tthis study examines whether the matriculation examination answers requiring digital skills differ from questions that can be answered without advanced digital skills. Statistically significantly worse performance in questions requiring digital skills might indicate digital skill teaching that is insufficient compared to the skill level required in matriculation examination. Insufficient teaching may disproportionately affect those from lower socioeconomic background. The data of this study consists of 30 full-length answers from matriculation examinations of spring 2018, autumn 2018 and spring 2019, for a total of 90 full-length answers. The data was a randomized sample provided by Ylioppilastutkintolautakunta (Finnish Matriculation Examination Board). The differences were analysed with Mann-Whitney U-test and Fisher’s z-transformation. The study found that questions requiring digital skills were statistically significantly more popular than questions that didn’t require digital skills. Although the level of cognitive processing outlined by Bloom’s Taxonomy was lower in questions requiring digital skills, there was no statistically significant difference in the success (measured by attained score) between the answers. According to results, the digital proficiency of the candidates was at a sufficient level to answer to the questions.. The study also speculates on factors that could explain the observed differences in answer popularity, cognitive depth and difficulty level of the questions.
Keyword(s): Sähköinen ylioppilaskoe digitalisaatio oppiminen tapaustutkimus kognitiivinen kuormitus


Files in this item

Files Size Format View
Gradu_KonstUim_Final.pdf 315.7Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record