Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Predložnoe upravlenie v russkom i ukrainskom jazykah

Show full item record

Title: Predložnoe upravlenie v russkom i ukrainskom jazykah
Author(s): Aaltonen, Linda
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts
Degree program: Master's Programme in Languages
Specialisation: Russian Language and Literature
Language: Russian
Acceptance year: 2022
Abstract:
I denna avhandling har rektionerna av de tio mest förekommande prepositionerna i ryskan jämte dess motsvarigheter i ukrainskan beskrivits. Urvalet prepositioner i undersökningen baserar sig på den information som beskrivits i frekvensordboken ”Новый частотный словарь русской лексики” skriven av Ljasjevskaja och Sjarov (2009). Studiens målsättning utgörs av en jämförelse av prepositionerna och dess bruk, d.v.s. en demonstration av likheter och olikheter gällande detta fenomen mellan de två östslaviska språken i fråga utan att ta fasta vid språkpolitiska frågor eller andra motsvarande ämnen. I denna avhandling förekommer enbart sådana språkliga uttryck som återfinns i källmaterialet. I arbetets teoridel har de mest väsentliga begreppen som hör ihop med arbetets tema definierats. Utöver detta har även de mest centrala grammatikaliska fenome-nen i ukrainskan beskrivits för att underlätta förståelsen av exemplen i avhandling-ens undersökningsdel. Avhandlingen har genomförts på basis av studier av lingvistisk litteratur i ämnet. Eftersom ryskan och ukrainskan bägge hör till de östslaviska språken, återfanns det av naturliga skäl många gemensamma drag. Den mest framträdande olikheten som framkom i studien var att ryskans och ukrainskans prepositioner inte direkt motsvarar varandra, och att det finns fall då de används på olika sätt. Speciellt framträder detta vid val av korrekt preposition i samband med översättningar. Dessutom bör man lägga märke till att i ukrainskan kan en och samma preposition uttrycka sådana betydelser, som i ryskan uttrycks av olika prepositioner.
В магистерской работе описано управления десяти наиболее частотных предлогов в русском языке и их эквиваленты в украинском языке. Выбор предлогов для исследования основывается на данных «Нового частотного словаря русской лексики» (Ляшевская & Шаров, 2009). Целью исследования является сравнение предлогов и их употребления, и демонстрация сходств и различий между двумя близкородственными восточнославянскими языками без учета политико-языковых или других подобных вопросов. В данной работе используется лишь те варианты языка, которые были описаны в выбранных нами источниках. В теоретической части работы рассматриваются определения основных понятий, связанных с выбранной темой. Мы предлагаем описание основных грамматических явлений украинского языка с целью облегчить читателю понимание примеров в исследовательской части работы. Работа выполнена на основе изучения соответствующей лингвистической литературы. Поскольку русский и украинский языки являются близкородственными восточнославянскими языками, между ними по естественным причинам нашлось много общего. Самые главные различия заключаются в том, что предлоги русского и украинского языков не прямо и не во всех случаях соответствуют друг другу. В основном это проявляется при выборе корректного предлога в переводе. Отметим также, что в украинском языке один и тот же предлог может выражать значения разных предлогов в русском языке.
Keyword(s): русский (язык) украинский (язык) предлоги управление


Files in this item

Files Size Format View
Aaltonen_Linda_tutkielma_2022.pdf 1.123Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record