Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

RAMAN SPECTROSCOPY ANALYSIS OF FREEZE-DRIED NANOFIBRILLATED CELLULOSE BASED BIOPHARMACEUTICAL FORMULATIONS

Show full item record

Title: RAMAN SPECTROSCOPY ANALYSIS OF FREEZE-DRIED NANOFIBRILLATED CELLULOSE BASED BIOPHARMACEUTICAL FORMULATIONS
Author(s): Monola, Julia
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Pharmacy
Degree program: Master 's Programme in Pharmacy
Specialisation: Biopharmaceutics
Language: English
Acceptance year: 2022
Abstract:
Natiivi nanofibrilloitu selluloosa on puusta saattava, eläinvapaa bioyhteensopiva biomateriaali, joka on osoittanut selluloosananokuitupohjaisten hydrogeelien soveltuvan 3D-soluviljelyyn sekä haavanhoidon sovellutuksiin. Nanofibrilloidun selluloosahydrogeelin (NFCh, englanniksi Nanofibrillated cellulose hydrogel) kylmäkuivauksen ongelmana on ollut NFCh:n hydrofiilisten kuitujen aggregoituminen kylmäkuivauksen aikana, mikä on johtanut kylmäkuivatun tuotteen rakenteen epämuodostumiseen ja näytteen myöhemmän palauttamisen epäonnistumiseen. Molekyylidynamiikka (MD) -simulaatioita on aiemmin käytetty NFCh:n formulaatioden suunnitteluun kylmäkuivausta varten seulomalla mahdollisia apuaineita perustuen niiden ja NFCh väliseen attraktioon. MD-simulaatioiden heikkous kuitenkin on, että ne mallintavat vain tuoreen formulaation tilaa ennen kylmäkuivausta, eivätkä niinkään anna tietoa kylmäkuivauksen varsinaisista vaikutuksista materiaaliin. Tarvitaan yksityiskohtaisempaa tietoa formulaatioiden fysikaalisista ja molekyylien orientaatioiden muutoksista ennen ja jälkeen kylmäkuivauksen, jotta apuaineiden suojaavia ominaisuuksia ja siten MD-simulaatioita voidaan ymmärtää paremmin. Raman-spektroskopialla voidaan tutkia molekyylien ja sidosten värähtelyjä mittaamalla materiaalin molekyylien orientaatioiden muutoksia eri tilanteissa. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää kylmäkuivaksen mahdollisia aiheuttamia muutoksia NFCh-pohjaisten formulaatioiden molekyylien orientaatioissa Raman-spektroskopiaa hyödyntäen, ja arvioida tuloksia yhdessä MD-simulaatioiden tulosten kanssa. NFCh kylmäkuivattiin eri apuaineiden kanssa ja niiden fysikokemialliset ominaisuudet, reologia ja Raman-spektrit mitattiin ennen ja jälkeen kylmäkuivauksen ja tuloksia verrattiin MD-simulaatioista saatuun tietoon. Spektrien erot määritettiin pääkomponenttianalyysillä (PCA). Kaikkien formulaatioiden spektrit erosivat ennen ja jälkeen kylmäkuivauksen, ja lisäksi yksityiskohtaisemmat analyysit tehtiin potentiaalisille laktoosi 300 mM ja laktoosi 250 mM + glysiini 50 mM formulaatioille. Molemmilla havaittiin MD-simulaatioissa merkittävää atrraktiota NFCh:hen, sekä samankaltaiset reologiset ominaisuudet ennen ja jälkeen kylmäkuivauksen ja palauttamisen. Molempien formulaatioiden eri olomuotojen spektrit erosivat 400–500 cm-1 ja 850–900 cm-1 väleillä, jotka viittaavat laktoosimolekyylien mutarotaatoitumiseen kylmäkuivauksen ja palauttamisen aikana. Kylmäkuivaus NFCh-formulaatiossa suosivat β ja α anomeerien eri suhteita, kuin tuore hydratoitunut tila, joka voidaan havaita Raman spektroskopialla. Raman-spektroskopia todettiin herkäksi työkaluksi arvioida muutoksia molekyylien orientaatioissa tuoreissa, kylmäkuivatuissa ja palautetuissa NFCh-pohjaisissa formulaatioissa, mikä johti yksityiskohtaiseen tietoon apuaineiden molekyylikäyttäytymisestä, jota voitaisiin soveltaa MD-simulaatioissa. ja parempien pakastekuivauskoostumusten suunnittelu tulevaisuudessa.
Native nanofibrillated cellulose is wood-derived, animal-free biocompatible biomaterial which has proved the suitability of nanoscale cellulose fiber based hydrogels for 3D cell culturing and wound healing applications. The problem of freeze-drying nanofibrillated cellulose hydrogel (NFCh) has been the aggregation of the hydrophilic fibrils of the NFC during freeze-drying, which leads deformed freeze-dried cake and unsuccessful reconstitution of the sample. Molecular Dynamic (MD) simulations have been earlier applied in formulation design of NFCh for freeze-drying successfully by screening excipients based on their attraction to the surface of NFCh. The weakness of MD simulations is it can only model the fresh formulation system intend to freeze-dry, but not the actual freeze-drying process and the effect of it and the excipients to the material. To evaluate the protecting properties of excipients and therefore the accuracy of the MD simulations detailed information about changes in the physical state and molecular orientation of the formulation before and after freeze-drying is needed. Non-invasive and label-free Raman spectroscopy can be used to determine vibrational modes of molecules to investigate changes in molecular orientation of the material. The aim of this study was to investigate the possible molecular changes induced by freeze-drying of NFCh-based formulations utilizing Raman spectroscopy and evaluate the connection of the results to MD simulations. NFCh with different excipients was freeze-dried and physicochemical properties, rheology and Raman signal were measured before and after freeze-drying and compared to the literature of MD simulations. The principal component analysis (PCA) was done to the Raman spectra and differences evaluated. The spectra of all formulations differed before and after freeze-drying, and more detailed analysis was done to two most potential 0.8% NFCh based formulations, lactose 300 mM and lactose 250 mM + glycine 50 mM. They had great attraction to NFCh in MD simulations and very similar rheological properties before and after freeze-drying and reconstitution. The spectra of different state of both formulations different on areas between 400 - 500 cm-1 and 850 - 900 cm-1 based on PCA analysis contributing the mutarotation of lactose during freeze-drying and reconstitution. Freeze-drying and the absence of water molecules in NFCh formulation favor different ratios of β and α anomers than the fresh hydrated state which could be detected utilizing Raman spectroscopy. Therefore, Raman spectroscopy was confirmed to be a sensitive option to assess subtle changes in molecular orientation in fresh, freeze-dried, and reconstituted NFCh-based formulations, resulting in a detail knowledge of the molecular behavior of excipients which could be applied in MD simulations and design of better freeze-drying formulations in future.
Keyword(s): Nanofibrillated cellulose Raman spectroscopy freeze-drying Molecular Dynamic simulations


Files in this item

Files Size Format View
Monola_Julia_pro-gradu_2022.pdf 2.099Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record